Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Роботика Шифра: 240712 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основа аутоматског управљања
Циљ: Циљ предмета је упознавање са вишим нивоом теоријског аспекта роботике и овладавање практичним знањима при пројектовању и изради роботских система и аутономних роботских јединица.
Исход: На крају курса, студенти ће бити оспособљени за избор, пројектовање, уградњу и одржавање робота и роботских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у роботику
 2. Основни циљеви и задаци роботике.
 3. Класификација робота
 4. Комуникациони протоколи
 5. Сигурносни протоколи
 6. Преглед основних принципа програмирања робота
 7. Хардвер робота
 8. Софтвер робота
 9. Синтеза и пројектовање робота
 10. Пројектовање роботских ситема
Практична настава:
 1. На вежбама студенти су у прилици да самостално пројектују и тестирају сопствена програмска решења на реалним роботима и роботским рукама који постоје у лабораторији за аутоматику.
Литература
 1. Вељко Поткоњак, Роботика, Академска мисао, 2001.
 2. Вукобратовић, Поткоњак, Роботика, Пупин, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
30
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00