Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Хибридна и електро возила Шифра: 240612 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система на хибридним и електро возилима.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности електронских система на хибридним и електро возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у хибридна и електрична возила (емисија CO2, анализа утицаја увођења хибридних и електричних возила на околину, економски аспекти).
 2. Типови и архитектуре хибридних возила. Врсте електричних возила. Преглед развоја и расположивих модела хибридних и електричних возика.
 3. Лака електро-возила.
 4. Механика и динамика ХЕВ. Стратегија управљања енергијом у возилу.
 5. Прикључена (plug-in) електро-возила. Концепција и идеја микро-мрежа.
 6. Акумулатори (типови, катрактеристике, стратегија пуњења ПХЕВ возила, системи за рекуперацију енергије).
 7. Акумулатори (економски аспекти, густина енергије по запремини и маси, капацитет и расположива снага коришћених типова,понашање на ниским температурама правци развоја).
 8. Алтернативни облици добијања и складиштења енергије (горивне ћелије – типови и карактеристике, ултра-кондензатори, механичко складиштенје енергије).
 9. Електро-мотори у ХЕВ (типови и принципи рада коришћених мотора, принципи управљања моментом мотора, режим слабљења поља, контрола снаге).
 10. Компоненте снаге у електричном подсистему возила (компоненте енергетске електронике IGBT и MOSFET модули, кондензатори у међуколу чопери, инвертори, подизачи напона.
 11. Рачунар и комуникација на возилу (коришћени микро-рачунари, преглед софтвера, стандарди комуникације, „CAN“ стандард
 12. СУС Мотори и преносници снаге (преносници снаге и пропулзиони системи, развој новог 1,8 лит мотора за хибридна возила).
 13. Мотор и преноснице снаге (Утицај хибридно-електричне погонске групе на шасијске системе и динамику возила, Карактеристике момента погонског мотора и синхроног мотора са PM)
 14. Кочни системи (регенративно кочењe, развој помоћних хибридних кочних система NVH интеграција у хибридним возилима BSR испитивања – звука, шума, буке, итд).
 15. Системи комфора и безбедности у хибридним и електричним возилима.
 16. Перспективе даљег развоја хибридних и електричних возилаи њихових критичних компоненти.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији и у специјализованим сервисима на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке у електронским системима хибридних и електро возила. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Iqubal H. Electric and Hybrid Vehicles, Design Fundamentals, CRC Press 2011. ISBN 978-1-4389-1175-7
 2. Ronald K.Jurgen (editor): Electric and Hybrid-Electric Vehicles, SET, ISBN 978-0-7680-3439-4
 3. Gianfranco Pistoia: Electric and Hybrid vehicles – Power Sources, models, sustainability, infrastrukture and the marke, ISBN: 978-0-444-53565-8
 4. BOSCH: Hybrid Drives – Fuel Cells and Alternative Fuels, First Edition July 2008
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Презентација предмета (0)
Предавања (1)

Архитектуре хибридних и електро-возила

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00