Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитални системи управљања Шифра: 240212 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова система управљања
Циљ: Циљ предмета је пројектовање дигиталних система управљања у индустријским и технолошким процесима.
Исход: Исход предмета је стицање знања аналитичких метода за моделирање, анализу и синтезу система управљања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод. Континуалне и дискретне величине.
 2. Преглед и анализа дигиталних система.
 3. Диференцне једначине.
 4. Z трансформација дискретног преноса.
 5. Билатерална и унилатерална Z трансформација.
 6. Инверзна Z трансформација.
 7. Области конвергенције Z трансформацијe.
 8. Табела основних парова Z трансформације.
 9. Веза Z трансформацијe са Фуријеовом трансформацијом.
 10. Веза Z трансформацијe са Лапласовом трансформацијом.
 11. Функција преноса. Нуле. Полови. Одзив.
 12. Реализација функције дискретног преноса.
 13. Стабилност дигиталног система управљања.
 14. Конвенционалне методе пројектовања дигиталних система управљања.
 15. Савремене методе пројектовања дигиталних система управљања у простору стања.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области управљања. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, Дигитални системи управљања, Наука, Београд, 1990.
 2. Стојић, Дигитални системи управљања, Наука, Београд, 1990.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
40
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00