Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање динамичким системима Шифра: 220111 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је упознавање са основним теоријским аспектима управљања на високом нивоу и овладавање практичним знањима при пројектовању система за супервизорско управљање, надгледање и прикупљање података.
Исход: На крају курса, студенти ће бити оспособљени за избор, пројектовање, уградњу и одржавање система за супервизорско управљање, надгледање и прикупљање података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у системе за даљинско и супервизорско управљање
 2. Прикупљање података у реалним системима
 3. Класификација и особине SCADA система
 4. Комуникациони протоколи
 5. Сигурносни протоколи
 6. Упознавање са SIMATIC STEP 7 Basic софтвером у оквиру TIA Portal-а
 7. Функције SIMATIC STEP 7 Basic софтвера
 8. Опције и решења при дизајнирању SCADA апликације
 9. Упознавање са SIMATIC WinCC софтвером у оквиру TIA Portal-а
 10. Анимације у SIMATIC WinCC софтверу
 11. Догађаји у SIMATIC WinCC софтверу
 12. Рад са променљивима
 13. Постављљање аларма
 14. Графички приказ кретања променљивих
 15. Надгледање и анализа процеса
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области управљања помоћу PLC. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. Петровић В. Драшковић С., Приручник за Управљање динамичким системима, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. Драгановић Љ., Пројектовање система аутоматског управљања, Лола Институт, Боеград, 2000.
 3. Маринковић Д., Програмабилни логички контролери – увод у програмирање и примену, Микро књига, Београд, 2014.
 4. Goodwin G., Graebe S., Salgado M., Control System Design, Prentice-Hall, 2001.
 5. Leigh J., Control Theory: A Guided Tour, IEE, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
30
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00