Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Filip Pantelić

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Beogradski Univerzitet, Elektrotehnički fakultet, 2013-2017 []

Biografija

Filip Pantelić rođen je 1978. godine u Beogradu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu završio je master studije na smeru Audio i video tehnologije. Na Filiološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu stiče zvanje diplomirani muzičar, kontrabasista. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza korelacije između mehaničkih i akustičkih osobina kontrabasa“ odbranio je 2017. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Njegovo područje naučno istraživačkog rada obuhvata muzičku akustiku, akustiku prostorija, zvuk i vibracije kao i akustičko nedestruktivno ispitivanje materijala. Iz pomenutih oblasti objavio je preko 30 naučnih radova. Recenzent je naučnih časopisa The Journal of the Acoustical Society of America kao i International Wood Products Journal. U oblasti tehničko-tehnoloških nauka 2021. godine stiče zvanje "naučni saradnik".

Zaposlen je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija od 2016. godine, trenutno u zvanju predavača,  na predmetima Audioelektronika i Ozvučavanje. Na master akademskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti angažovan je kao predavač na predmetima Muzičko-teorijske metode u digitalnim audio formatima, Digitalne metode u istraživanjima muzike i podataka vezanih za muziku i Transmedijsko pripovedanje za muzičare na studijskom programu Primenjena istraživanja muzike.

Učestvovao je u projektima akustičkog dizajna Pozorišta u Subotici i Radio televizije Novi Sad, kao i na projektima grada Beograda: “Akustičko zoniranje Beograda” i “Izrada studije o uslovima koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zaštite od buke na teritoriji grada Beograda”. Učesnik je projekta “Akustički konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta A i B Sava Centra, Novi Beograd”.važniji naučni radovi:

Pantelić F, Mijić M, Šumarac Pavlović D, Ridley-Ellis D, Dudeš D. Analysis of a wooden specimen's mechanical properties through acoustic measurements in the very near field. J Acoust Soc Am. 2020 Apr;147(4):EL320. doi: 10.1121/10.0001030. PMID: 32359251.

Filip Pantelić, Jurij Prezelj, "Hair tension influence on the vibroacoustic properties of the double bass bow",  JASA Express Letters, September 2014, J. Acoust. Soc. Am. 136, EL288 (2014); DOI:http://dx.doi.org/10.1121/1.4896408

Filip Pantelić, Daniel Ridley-Ellis, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, “Monitoring changes in wood properties using Very Near Field sound pressure scanning”, 4th Annual Conference COST FP1302 WoodMusICK, Brussels, Belgium, October 5-7, 2017

Filip Pantelić, Đorđe Grozdić, Miloš Bjelić, Ivana Ristanović, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Analysis of sound field at low frequencies - empty vs. furnished room, FORUM ACUSTICUM, Krakov, septembar 2014, Broj rada: SS04_6, ISSN: 2221-3767 (for CD), ISBN: 987-83-61402-28-2 (for Book of Abstract)

Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Filip Pantelić, Miloš Bjelić, Acoustic design challenge in totally flexibile configuration of theatre hall – case study,  Congress of the Alps Adria Acoustics Association, oktobar 2014. Proceedings on CD

Reference

PhD Filip Pantelić slika

PhD Filip Pantelić

Kabinet: 502

Elektronska pošta: filip.pantelic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 15-17
  • Četvrtak: 16-18
Predmeti