Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Драгана Прокин

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1982-1988]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1988 - 1990]
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [Одбрана докторске дисертације 2011.]

Биографија

Драгана Прокин је рођена 1.06.1963. године у Параћину, где је завршила основну и средњу школу математичко-техничког усмерења. Дипломирала је 12.02.1988. на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду, са темом “Процесирање сигнала хомоморфним филтрирањем”. Магистрирала је са просечном оценом 10,00 на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду 03.11.1995. са темом “Примена микроконтролера у индустријским уређајима за мерење протока флуида”. Докторску дисертацију са темом “Брзи ранк филтар са битским секвенцијалним излазом” одбранила је 14.07.2011. године на смеру Електроника Електротехничког факултета у Београду.

Од 1988. до априла 2002. године била je запослена у Институту “Михајло Пупин” у Београду. У статусу водећег истраживача радила је на развоју, пројектовању и реализацији микропроцесорски управљаних уређаја за мерење неелектричних величина електричним путем. Такође је активно учествовала у истраживачким пројектима финансираним од стране Републичког фонда за технолошки развој и Министарства за науку и технологију везаним за развој нових фамилија интелигентних мерних инструмената, са посебним акцентом на развој универзалног хардвера за дигиталну обраду сигнала са сензора применом програмабилних компонената високог степена интеграције.

Од 2000. до априла 2002. године била je ангажована као спољни сарадник у Вишој електротехничкој школи у Београду на предметима Микрорачунари, Примена рачунара, Импулсна и дигитална електроника и Дигитална интегрисана електроника. У априлу 2002. године засновала је радни однос  у звању вишег предавача. Звање професора добила је 2012. године. Као предметни професор на основним студијама држи наставу из: Архитектуре и организације рачунара 1, Мерења 1, Мерења 2 и Програмабилних логичких кола. На мастер студијама држи наставу из Пројектовања електронских уређаја и Дигиталних система у програмабилној логици.

Одлуком Комисије за стицање научних звања Електротехничког факултета у Београду, стекла је звање научни сарадник 27.09.2017. године.

Аутор је и коаутор 7 нових техничких и развојних решења (категорије М80), која су верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 3 нова производа уведена у производњу на међународном нивоу, 2 програмска система на међународном нивоу и 2 прототипа на основу нове методе.

Нови производи уведени у производњу на међународном нивоу:

 1. Милан Прокин, Драгана Прокин, “XIPB IPB-Frame Decoder software,” за Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, преко CIFF BE од CIFF TC, 2014.
 2. Владимир Рајовић, Горан Савић, Иван Поповић, Владимир Чеперковић, Милан Прокин, Драгана Прокин, “CIFF I-frame Decoder Hardware” за Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, преко CIFF BE од CIFF TC, 2013.
 3. Владимир Рајовић, Горан Савић, Иван Поповић, Владимир Чеперковић, Милан Прокин, Драгана Прокин, “CIFF I-frame Encoder Hardware” за Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, преко CIFF BE за CIFF TC, 2012.

Признати програмски системи на међународном нивоу:

 1. Милан Прокин, Драгана Прокин, “XIPB IPB-frame Encoder Software,” за Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA преко CIFF BE од CIFF TC, 2013.
 2. Владимир Чеперковић, Милан Прокин, Драгана Прокин, “CIFF Video Wall Software,” за Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA преко CIFF BE од CIFF TC, 2012.

Прототипи на основу нове методе:

 1. Драгана Прокин, Милан Прокин, “Хардверска имплементација LCBP ранк филтра са проточном архитектуром,” 2009-2010.
 2. Драгана Прокин, Милан Прокин, “Софтверски прототип бит-серијског ранк филтра са проточном архитектуром,” 2009-2010.

У периоду од 2011. године до данас била је учесник на пројектима националног и међународног нивоа.

Одабрани пројекти на националном нивоу:

 1. “Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација IPTV система,” (ТР32039), научни пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја , носилац Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2011-2020.
 2. “Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза” (ТР32047), научни пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, носилац Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 2011-2020.
 3. “Novel oil pipeline leakage detection system (NOPiLDeS),” Fond za inovacionu delatnost, Beograd i FASEK, Novi Sad, 2020-2022.

Одабрани пројекти на међународном нивоу:

 1. “urbanDRONEscheduler,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2021.
 2. “EIT Urban Mobility RIS Hub Serbia 2021,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2021.
 3. “EIT Urban Mobility RIS Hub Serbia 2020,” National Association for Autonomous and Electric Vehicles (NAAEV) za EIT Urban Mobility, 2020.
 4. “Ur-Bit,” ETF za EIT Urban Mobility, 2020-2021.

Осим наведених пројеката на међународном нивоу, у периоду 2015-2019. била је ангажована на  Erasmus+ пројектима:

 1. “Digital Bгoadcastiпg and Bгoadband Technologies/DBBT-MS” (561688-ЕРР-1-2015-1-ХК-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР)
 2. “lntгoduction of paгt-time and shoгt cycle studies in Sегbia/PT&SCHE” (561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP).

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović,  Dragana Prokin,  “Digital Image Decoder for Efficient Hardware Implementation,” Sensors, vol. 22, no. 23, p. 9393, Dec. 2022, doi: 10.3390/s22239393 (IF=3.847)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Memory efficient hardware architecture for 5/3 lifting-based 2-D forward discrete wavelet transform,” Microprocessors and Microsystems, vol. 87, 104176, pp. 1-12, Nov. 2021. (IF=1.525)

 3. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient one-dimensional forward and inverse discrete wavelet transformers,” Microprocessors and Microsystems, vol. 63, pp. 28-35, 29 Nov. 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.micpro. 2018.08.006 (M22, IF=1.049)

 4. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “High-performance 1-D and 2-D inverse DWT 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation,” Circuits, Systems & Signal Processing, vol. 36, no. 9, pp. 3674-3701, Sep. 2017, DOI: https://doi.org/10.1007/s00034-016-0477-2 (M22, IF=1.998)

 5. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Novel one-dimensional and two-dimensional forward discrete wavelet transform 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation,” Journal of Real-Time Image Processing, pp. 1-20, 29 Nov. 2016. DOI: 10.1007/s11554-016-0656-1 (M22, IF=2.010)

 6. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Low hardware complexity pipelined rank filter,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II, vol. 57, no. 6, pp. 446-450, 2010. (M21, IF=1.540)

 7. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Interactive tasks as a supplement to educational material in the field of Programmable logic devices,” Electronics and Electrical Engineering, no. 2(98), 2010. (M23, IF=0,659)

Научни рад на међународној конференцији

 1. Nataša Maksić, Dragana Prokin, “Digital Signal Processors for Neural Network Inference in Education,” Proceedings of International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, 29 Jan-3 Feb 2024, Kopaonik, Serbia, Vol_1, pp. 4-8 (invited paper) (M31)

 2. Milan Prokin, Dragana Prokin, "The Future belongs to High Efficiency: Nonflammable Batteries, Wireless Charging, Hydrogen and Efuel Production," 9th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 23-24 November, 2023, pp. 1-8  (M33)

 3. M. Prokin, V. Čeperković and D. Prokin, "Double Buffered Angular Speed Measurement Method for Self-Calibration of Magnetoresistive Sensors," 2023 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 6-10 June 2023, pp. 1-4 (М33)

 4. V. Čeperković, M. Prokin and D. Prokin, "Single Buffered Angular Speed Measurement Method for Self-Calibration of Magnetoresistive Sensors," 2023 12th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), Budva, Montenegro, 6-10 June 2023, pp. 1-4 (М33)

 5. Milan Prokin, Dragana Prokin, "Law Driven Unmanned Aircraft Software," 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2022, Budva, Montenegro, 7-10 June 2022, pp. 217-220. (M33)

 6. Milan Prokin, Haris Turkmanović, Dragana Prokin, "IoT Over 4G/3G/2G Mobile Networks," 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2022, Budva, Montenegro, 7-10 June 2022, pp. 439-442. (M33)

 7. Milan Prokin, Dragana Prokin, "Advanced Hydrogen Fuel Cell Vehicle Technologies," 8th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 15-16 December, 2022, pp. 1-8  (M33)

 8. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Advanced electric vehicle technologies,” 7th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, Belgrade, Serbia, 16-17 December, 2021, pp. 1-8  (M33)

 9. Milan Prokin, Dragana Prokin, Györk Fülöp, Gábor Tárnok, “Range Optimized Navigation for E-Bikes,” 10th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2021, Budva, Montenegro, 7-10 June 2021, pp. 1-5. (M33)

 10. Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, "Efficient Bernoulli Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding," Proceedings of 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 8-11 June 2020, Budva, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 11. Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, "Efficient Cumulative Probability Distribution Estimation for Arithmetic Coding, "Proceedings of 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 8-11 June 2020, Budva, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 12. Milan Prokin, Milan Čabarkapa, Jelena Stojković, Dragana Prokin, “Wireless conttrol of chargers for electric vehicles,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 502-505. (M33)

 13. Milan Prokin, Jelena Stojković, Milan Čabarkapa, Dragana Prokin, “Optimal conttrol of chargers for electric vehicles,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 557-560. (M33)

 14. Goran Savić, Milan Ponjavić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Comparative Analysis of Memory Efficient Hardware Architectures for Lifting Based and Non-Stationary Filter Based 5/3 2-D Inverse DWT,” Proceedings of 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2019, Budva, Montenegro, pp. 188-191. (M33)

 15. Milan Prokin, Dragana Prokin, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković, “Cybersecurity of improved fiscal devices,” Proceedings of 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2018, Budva, Montenegro, pp. 175-178. (M33)

 16. Milan Prokin, Dragana Prokin, Aleksandar Nešković, Nataša Nešković, “Cybersecurity of fiscal devices with GPRS terminals,” Proceedings of 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 10-14 June 2018, Budva, Montenegro, pp. 171-174. (M33)

 17. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient hardware realization of digital image decoder,” Proceedings of 25th Telecommunication Forum (TELFOR), 2017, Belgrade, Serbia, pp. 534-541. (M31)

 18. Dragana Prokin, Vera Petrović, Svetlana Štrbac-Savić, Slobodanka Đenić, Ana Miletić, “Learning and teaching methodologies and multimedia in distance study programme,” Proc. of INTED2017 Conference 2017, Valencia, Spain, pp. 7455-7464. (M33)

 19. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient inverse discrete wavelet transformer,” Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2017, Bar, Montenegro, pp. 167-170. (M33)

 20. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efficient forward discrete wavelet transformer,” Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2017, Bar, Montenegro, pp. 163-166. (M33)

 21. Dragana Prokin, Dušan Čoko, Gabrijela Dimić, Slobodanka Đenić, Ana Savić, Boško Bogojević, “Online aplikacija za testiranje učenika za pripremu prijemnog ispita,” Proc. INFOTEH, 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 15, pp. 710-713. (M33)

 22. Ana Savić, Dragana Prokin, Ivana Stefanović, “An Overview on Learning Outcomes and Assessment in Higher Education,” Proc. International Conference Quality of University Learning and Teaching, 2016, Brdo pri Kranju, pp. 12-19 (M33)

 23. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Improved fiscal devices with additional services,” Proceedings of 5th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2016, Bar, Montenegro, pp. 277-280. (M33)

 24. Milan Prokin, Dragana Prokin, “Improved fiscal devices without additional services,” Proceedings of 5th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2016, Bar, Montenegro, pp. 273-277. (M33)

 25. Divna Mićić, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Realizacija adaptivnog filtra primenom metode protočne obrade signala,” Proc. INFOTEH, 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol 14, pp. 1-5. (M33)

 26. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Hardware realization of inverse subband transformer with minimum used resources,” Proceedings of 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, Budva, Montenegro, 2015, pp. 224-227. (M33)

 27. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Hardware realization of direct subband transformer with minimum used resources,” Proceedings of 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, Budva, Montenegro, 2015, pp. 220-223. (M33)

 28. Divna Mićić, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Izbor Implementacija LMS algoritma u programabilnoj logici,” Proc. INFOTEH, 2014, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol 13, pp. 29-33. (M33)

 29. Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Divna Mićić, “Organizacija nastave na daljinu iz predmeta Arhitektura i organizacija računara primenom Moodle okruženja,” Proc. Sinteza, Internet and education, Belgrade, 2014, pp. 462-467. (M33)

 30. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Inverzno filtriranje i kompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima,” Proceedings of 22nd Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia,2014, pp. 729-732. (M33)

 31. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Direktno filtriranje i dekompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima,” Proceedings of 22nd Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 2014, pp. 725-728. (M33)

 32. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Boško Bogojević, “Izbor klasifikatora za mali obučavajući skup obrazovnih podataka,” Proc. INFOTEH, 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 12, pp. 675-678 (M33)

 33. Slobodanka Đenić, Verica Vasiljević, Dragana Prokin, Ana Miletić, “Nove računarske tehnologije - na daljinu,” Proc. INFOTEH, 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 12, pp.757-761. (M33)

 34. Milan Prokin, Dragana Prokin, “GPRS terminals for reading fiscal registers,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2013, Budva, Montenegro, pp 259-262. (M33)

 35. Vladimir Rajović, Milan Prokin, Vladimir Čeperković, Dragana Prokin, “An image codec with minimum memory size,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 2013, Budva, Montenegro, pp. 148-151. (M33)

 36. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Marko Micalović, “Primena Decision Trees i Naive Bayes klasifikatora na skup podataka izdvojen iz Moodle kursa,” Proc. INFOTEH, 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 11, pp. 877-882. (M33)

 37. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Milan Prokin, “Moodle kao platforma za realizaciju nastavnih aktivnosti iz predmeta Arhitektura i organizacija računara 1,” Proc. INFOTEH, 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Vol. 11, pp. 857-862. (M33)

 38. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Lowest complexity adaptive rank filter for FPGA implementation,” Proc. Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO, 2012, Bar, Montenegro, pp. 1-4. (M33)

 39. Dragana Prokin, Goran Savić, “Fastest lowest complexity bit-pipeline rank filter for FPGA implementation,” Proc. International Scientific Conference (UNITECH), 2011, Gabrovo, Bulgaria, pp. 180-186. (M33)

 40. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Petar Spalević, “Model for assessment of knowledge of students in an educational environment based on the game,” Zbornik radova konferencije Matematičke i informacione tehnologije (MIT), 2011, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 232-236. (M33)

 41. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “Prediction of student's success analyzing their activities on the Moodle course,” Zbornik radova konferencije Matematičke i informacione tehnologije (MIT), 2011, Vrnjačka Banja, Serbia, pp. 73-77. (M33)

 42. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Petar Spalević, “Use application of interactive tasks in Moodle environment of course of the Programmable logic devices,” Proc. INFOTEH, 2011, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 830-834. (M33)

 43. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “Applying educational data mining in e-learning environment,” Proc. INFOTEH, 2011, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pp. 775-779. (M33)

 44. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Petar Spalević, “Тhe use of data mining methods for analysing and evaluating course quality in the Moodle system,” Proc. International Scientific Conference (UNITECH), 2011, Gabrovo, Bulgaria, pp. 309-315. (M33)

Научни рад у домаћем часопису

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Optimal hardware realization of direct subband transformer,” Technics, special edition, 2015, pp. 83-89. (M52)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Optimalna hardverska realizacija direktnog podopsežnog transformatora,” Tehnika, vol. 64, no. 5, 2015, pp. 815-821. (M52)

 3. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Morphological and median adaptive filters based on LCBP rank filter,” Telfor Journal, vol. 5, No. 2, pp. 123-127, 2013. (M53)

 4. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Borivoje Stanojević, “New approach in Realization of Laboratory Exercises in the Subject Programmable Logic Devices in the System for Electronic Learning - Moodle,” Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 24, No. 1, pp. 133-142, 2011. (M51)

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne inverzne DWT korišćenjem 5/3 filtara,” Proceedings of 61st Electronics, Telecommunication, Computing, Control and Nuclear Technology Conference (ETRAN), 5-8. juna 2017, Kladovo, Serbia, pp. EL1.4.1-6. (M63)

 2. Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, “Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne direktne DWT korišćenjem 5/3 filtara,” Proceedings of 61st Electronics, Telecommunication, Computing, Control and Nuclear Technology Conference (ETRAN), 5-8. juna 2017, Kladovo, Serbia, pp. EL1.3.1-6. (M63)

 3. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Fast bit-pipeline rank filter,” Proc. of 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 305-312. (M61)

 4. Milan Prokin, Dragana Prokin, “First generation of turnover control devices,” Proc. 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 888-891. (M63)

 5. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Morphological and median adaptive filters based on LCBP rank filter,” Proc. 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 650-653. (M63)

 6. Dragana Prokin, Milan Prokin, “Fast bit-pipeline rank filter,” Proc. of 19th TELFOR Conference, 2011, Belgrade, Serbia, pp. 305-312 (M63)

 7. Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, Kristijan Kuk, “Primena sistema Moodle u nastavi iz predmeta Programabilna logička kola,” Zbornik radova JURIT Infotech 2010, Vrnjačka Banja, Srbija (M63)

 8. Kristijan Kuk, Dragana Prokin, Gabrijela Dimić, “Primena data mining-a za analizu i procenu kvaliteta kursa u Moodle sistemu,” Proc. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 2010, Univerzitet Metropoliten, Beograd, pp. 25-32. (M63)

 9. Gabrijela Dimić, Dragana Prokin, Kristijan Kuk, “ARHICOMP - Interaktivna obrazovna igra za učenje unarnih logičkih operacija,” Proc. Konferencija Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja, 2010, Univerzitet Metropoliten, Beograd, pp. 38-42. (M63)

 10. Dragana Prokin, Kristijan Kuk, Gabrijela Dimić, “Multimedijalne laboratorijske vežbe iz predmeta Programabilna logička kola,” Proc. Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, 2009. (M63)

 11. Vladimir Sarić, Dragana Prokin, Vuk Kurko, “Kontroler pozicije i orijentacije dvodimenzionalnog objekta na VGA monitoru u programabilnoj logici,” Proc Konferencija ETRAN, Herceg Novi - Igalo, 2007. (M63)

 12. Dragana Prokin, Milan Đukić, Ivana Bačvanski, “Višekanalni digitalni akvizicioni uređaj AKV08,” Proc. Konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, 1998. (M63)

 13. Dragana Prokin, Milosav Krtenić, “Industrijski prototip termičkog merača protoka mase MPM50,” Proc. Konferencija ETRAN, Zlatibor, 1997. (M63)

 14. Dragana Prokin, “Protokol za serijsku komunikaciju familije uređaja za merenje protoka, pritiska i akviziciju podataka,” Proc. Konferencija ETRAN, Budva, 1996. (M63)

 15. Dragana Prokin, M. Krtenić, “Familija uređaja za merenje protoka, pritiska i akviziciju podataka MPPA,” Proc. Konferencija ETRAN, Zlatibor, 1995. (M63)

 16. Dragana Prokin, Budimir Miljković, “Protokol za serijsku komunikaciju inteligentnih mernih instrumenata familije IMP,” Proc. Konferencija ETAN, Niš, 1994. (M63)

 17. Dragana Prokin, “Prednost uvođenja inteligencije u industrijske uređaje za merenje protoka fluida,” Proc. Konferencija ETAN, Beograd, 1993. (M63)

 18. Mile Cvitkovac, Dušan Mudrinić, Dragana Prokin, Budimir Miljković, “Familija industrijskih mikroprocesorskih mernih instrumenata IMP,” Zbornik radova sa savetovanja Merenja u vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Vrnjačka Banja, 1992. (M63)

Књига

 1. Драгана Прокин, Петар Бошњаковић, "Индустријска метрологија," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2015.

Уџбеник

 1. Драгана Прокин, Душан Тодовић, "Збирка задатака из Програмабилних логичких кола," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2023.

 2. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић, "Збирка задатака из Мерења 1," АТУСС, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2021.

 3. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић, "Збирка задатака из Мерења 2," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2019.

 4. Драгана Прокин, Вера Петровић, Милан Мијалковић, "Збирка задатака из Основа рачунарске технике," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2019.

Приручник

 1. Драгана Прокин, Душан Тодовић, "Приручник за лабораторијске вежбе из Програмабилних логичких кола," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2024.

 2. Драгана Прокин, Милан Мијалковић, Габријела Димић, Вукман Кораћ, Дивна Мићић, "Приручник за лабораторијске вежбе из Архитектуре и организације рачунара 1," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2023.

 3. Драгана Прокин, Милутин Нешић, "Приручник из пројектовања електронских уређаја," АТУСС, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2023.

 4. Драгана Прокин, Петар Бошњаковић, "Приручник за лабораторијске вежбе из Мерења 1," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2019.

 5. Драгана Прокин, Петар Бошњаковић, "Приручник за лабораторијске вежбе из Мерења 2," Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2018.

др Драгана Прокин слика

др Драгана Прокин

Kабинет: 605

Eлектронска пошта: dragana.prokin@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 15:30-17:30
 • Среда: 15:30-17:30
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00