Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Jovan Mikulović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetski [1988 - 1994]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetska postrojenja i oprema [1994 - 2001]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, [2001 - 2008]

Biografija

Jovan Č. Mikulović je rođen 19.5.1968. godine u Zaječaru. Osnovnu i srednju matematičko-tehničku školu je završio u Boru. Studije je započeo 1988. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Elektroenergetski sistemi. Diplomski rad “Aspekti problema konvergencije u proračunu tokova snaga po metodi Njutna” odbranio je 2.2.1994. godine sa ocenom 10, a mentor rada je bio dr Ivan Škokljev, docent.

Poslediplomske studije je upisao 1994. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Energetska postrojenja i oprema, gde je položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,50. Magistarsku tezu pod nazivom “Modelovanje talasnih procesa u namotajima transformatora primenom jednačina stanja” odbranio je 5.10.2001. godine. Mentor teze je bio dr Milan Savić, redovni profesor. 

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača pri složenoperiodičnim i nesimetričnim naponima i strujama” odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 26.12.2008. godine. Mentor doktorske disertacije bio je dr Tomislav Šekara, docent. 


Radio u Institutu Mihajlo Pupin kao istraživač-saradnik i stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju u periodu od 1994. do 1995. godine.

Od 1995. do 1999. godine je radio kao asistent pripravnik na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri Katedri za elektroenergetske sisteme. 

Od 2000. godine do 2002. godine je radio u “C.E.M. s.r.l.” (GO) u Italiji. 

U zvanje asistent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pri Katedri za elektroenergetske sisteme izabran je 11.2.2002. godine, a reizabran je 18.9.2007. godine. 

U zvanju docent je pri istoj katedri je izabran 9.10.2009. godine. 

U zvanju vanredni profesor je pri istoj katedri je izabran 22.10.2014. godine. 

Od školske 2012/2013. godine je angažovan na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija kao profesor na predmetu Održavanje elektroenergetskih uređaja.


Član je Studijskog komiteta C4 – Tehničke performanse EES CIGRE Srbija i programskog odbora Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH-JAHORINA. Bio je član radne grupe za izradu Strategije razvoja energetike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.

Recenzirao je radove za časopise i konferencije (IEE Proc. Electric Power Application, IET Power Electronics, Facta Universitatis, INFOTEH-JAHORINA). 

Mentor je dva master rada i jedne doktorske disertacije koji su nagrađeni od strane Privredne komore Beograda kao najbolji radovi za 2010., 2012. i 2013. godinu. 

Bio je učesnik u realizaciji 7 studija i 12 projekata.

Reference

PhD Jovan Mikulović slika

PhD Jovan Mikulović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: mikulovic@etf.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 10:30 - 12:30
Predmeti