Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Одржавање електроенергетских уређаја Шифра: 121707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе
Циљ: Упознавање студената са: основним теоријским и практичним аспектима одржавања и испитивања електроенергетских уређаја и упознавање са основама о дилектричким, термичмим и динамичким напрезањима електроенергетске опреме у погону.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да припремају програме пријемних испитивања електроенергетских уређаја, програме испитивања у току ревизија и ремонта истих и да учествују у самим испитивањима током одржавања опреме у електроенергетским објектима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Упознавање са напонским нивоима електроенергетског система Србије, са подносивим и испитним напонима опреме у електроенергетском систему
 2. Уређаји за испитивање електроенергетских уређаја
 3. Уређаји за мерење при испитивању
 4. Технике и методе мерења на високом напону
 5. Испитивања електроенергетских уређаја у току одржавања
 6. Класификација испитивања електроенергетских уређаја
 7. Пријемна испитивања електроенергетских уређаја
 8. Испитивања изолације електроенергетских уређаја
 9. Испитиваље уземљења електроенергетских уређаја
 10. Испитивање електромагнетске компатибилности електроенергетских уређаја
 11. Заштита електроенергетских објеката од удара грома
 12. Испитивања и начин полагања кабловских водова
 13. Савремене методе за детекцију и локацију квара на кабловима
 14. Термовизијска испитивања у електроенергетским постројењима
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Pravilnik o održavanju elektroenergetskih postrojenja prenosne mreže Jugoslavije, EPS, Beograd, 1991.
 2. TP 15 – Obim i učestalost radova na održavanju elektroenergetskih objekata, EDB, Beograd, 1998.
 3. Standardi JUS i IEC (deo koji se odnosi na komandna ispitivanja energetske opreme).
 4. M. Cvetković, Prijemna ispitivanja opreme visokog napona, Institut „Nikola Tesla“, Beograd, 1994.
 5. M.Savić, Visokonaponski rasklopni aparati, Beopres, Beograd 2004.
 6. G.Dotlić, Elektroenergetika kroz standarde, zakone,pravilnike i tehničke preporuke, SMEITS,Bgd 2004.
 7. Zbirka tehničkih preporuka ED Srbija, Beograd 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00