Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сателитски комуникациони системи Шифра: 180507 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основа дигиталних телекомуникација, као и стандарда и принципа функционисања телекомуникационих система.
Циљ: Стицање знања о обради сигнала, стандардима и принципима функционисања сателитских система за навигацију, комуникацију и осматрање.
Исход: Оспособљавање за коришћење и одржавање телекомуникационих сателитских земаљских уређаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Кеплерови закони и параметри вештачких сателита Земље.
 2. Путање, брзина, висина и периода ротације сателита. Подела сателита по функцијама и врстама орбита.
 3. Основне компоненте и типичне конфигурације сателитских комуникационих система.
 4. Модели предајних и пријемних станица у сателитским комуникационим системима.
 5. Карактеристике антенског система у сателитским комуникацијама.
 6. Утицај шума и интерференције у сателитским комуникацијама.
 7. Анализа сателитског линка.
 8. Технике вишеструког приступа у сателитским комуникационим системима.
 9. VSAT системи.
 10. Сателитски радио-дифузни системи.
 11. Карактеристике и монтажа пријемног антенског сателитског подсистема.
 12. Сателитски системи глобалне навигације, комуникације и осматрања.
 13. Пријемници сателитске навигације (GPS пријемници).
 14. Анализа параметара од утицаја на тачност позиционирања у GPSсистемима.
 15. Примери примене и трендови даљег развоја сателитских комуникационих система.
Практична настава:
 1. Практична настава је усаглашена са теоријском и кроз индивидуални рад са студентима допуњује теоријску наставу. Студенти применом различитих софтверских и симулационих алата проверавају ефикасност и брзину рада различитих алгоритама за детекцију и процену снаге сателитског сигнала на пријему, корекцију грешака и процену параметара сателитске пријемне опреме у складу са конкретном позицијом корисника. Повезивање GPS пријемника и личног рачунара, уз примену mapping sofware. Део практичне наставе везан за сателитске радио-дифузне системе изводи се у ТВ студију и режији (ВИШЕР).
Литература
 1. T. Pratt, C. Bostian, J. Allnut, SatelliteCommunications, 2ndEd., John Wiley&Sons Inc., 2003.
 2. W. Tranter, K. Shanmugan, T. Rappaport, K. Kosbar, Communication Systems Simulation with Wireless Applications, PrenticeHall, 2004.
 3. D. Roddy, Satellite Communications, 4th Ed., McGraw-Hill, 2006.
 4. B. Elbert, Introduction to Satellite Communications, 3rd Ed., Artec House, 2008.
 5. M. Kolawole, Satellite Communication Engineering, Marcel Dekker Inc., 2002.
 6. М. Петровић, Основи телевизије,приручник за лабораторијске вежбе, ВШЕР, Београд, 2008
 7. E. Kaplan, C. Hegarty, UnderstandingGPS Principles and Applications, Artech House, 2006.
 8. El-Rabbany, Introduction to GPS: The Global Positioning System, Artech House, 2002.
 9. P. Misra, P. Enge, GlobalPositioningSystem: Signals, MeasurementsandPerformance, 2ndEd., Lincoln, MA: Ganga-Jamuna Press, 2006.
 10. S DoD, Global Positioning System Standard Positioning Service Performance Standard, 4th Ed., September 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00