Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Менаџмент трошкова Шифра: 171107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је да студенти овладају процесом управљања трошковима и да науче поступак доношења менаџерских одлука о трошковима и ценама.
Исход: Студенти се оспособљавају за овладавање процесом управљања трошковима и поступаком доношења менаџерских одлука о трошковима и ценама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Поделе трошкова.
 2. Фиксни и варијабилни трошкови.
 3. Стварни, плански и стандардни трошкови.
 4. Планирање трошкова.
 5. Стандардизација директних и индиректних трошкова.
 6. Укупни и просечни трошкови.
 7. Менаџерско одлучивање на бази граничних трошкова.
 8. Први колоквијум.
 9. Анализа трошкова и менаџерско одлучивање о ценама.
 10. Одређивање продајних цена у условима различитих тржишних стања.
 11. Карактеристике дугорочне криве трошкова и дугорочни третман трошкова.
 12. Процена трошкова и сагледавање резултата пословања помоћу анализе преломне тачке. Алгебарско и дијаграмско одређивање преломне тачке.
 13. Контрола трошкова. Трошкови залиха.
 14. Информациона подршка управљању трошковима
 15. Други колоквијум.
Практична настава:
Литература
 1. Бојан Илић, Весна Милићевић, Менаџмент трошкова, ФОН, Београд, 2009.
 2. Leslie G. Eldenburg, Susan K. Wolcott, Cost Management: John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. (e-book).
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
50

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00