Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Социологија Шифра: 171907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема.
Циљ: Стицање фундаменталних знања о најважнијим одликама савременог друштва.
Исход: Оспособљавање студената да се лакше оријентишу у свету који се мења под утицајем глобализације. Формирање критичког мишљења. Вештине: читање говора тела; способност за тимски рад и рад у мултикултуралном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Глобализација. Економски и политички аспекти. Главни проблеми глобализације. Светлости и сенке глобализације.
 2. Еколошки проблеми савременог света. Извори глобалних опасности по животну средину.
 3. Промена климе. Загађење ваздуха. Загађење воде. Крчење шума.
 4. Рад. Плаћени и неплаћени рад. Промене у квалификационој структури.
 5. Сукоби на раду. Штрајк. Lock Out. Мобинг.
 6. Економија знања. Утицај информационих технологија на свет рада.
 7. Незапосленост. Међународни стандард. Несигурност радног места.
 8. Друштвена интеракција. Вербална и невербална комуникација.
 9. Говор тела у пословној комуникацији. Сигнали који се упућују очима, уснама, рукама, телом и положајем ногу. Вокална експресија.
 10. Комуникација на даљину. Предности и недостаци комуникације на даљину.
 11. Mултиетничка друштва. Модели. Нација. Миграције. Дијаспоре.
 12. Обележја савремене породице. Савремени облици брачних заједница.
 13. Политичка власт. Облици власти данас.
 14. Фактори који су допринелу успону либералне демократије. Криза либералне демократије.
 15. Политичке странке. Улога странака. Функције странака у друштву.
 16. Друштвена улога морала. Чувари морала. Кодекс пословне етике.
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у слушаоници. На вежбама се расправља на конкретним примерима из праксе у оквиру материје обухваћене наставним програмом.
Литература
 1. Предраг Сталетић: Социологија, уџбеник, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2011.
 2. Ентони Гиденс: Социологија, Економски факултет, Београд, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 30
Вежбе: 45
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
60

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00