Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Базе података Шифра: 150407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: познававање рада на рачунару (оперативни систем)
Циљ: Циљ предмета je упознавање студената са базама података и основним техникама пројектовања база података и апликација у информационим системима, и постављање упита употребом SQL програмског језика. Решавање конкретних проблема употребом система за управљање базама података.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне базе података и апликације и постављају сложене упите над више табела.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед и развој база података.
 2. Системи база података.
 3. Модели података.
 4. Основе упитних језика
 5. Релациона алгебра.
 6. Упитни језици: SQL, QBE.
 7. Упити са израчунатим вредностима и употреба агрегатних функција
 8. Акциони и параметарски упити.
 9. Преглед првог дела градива
 10. Пројектовање релационих база података.
 11. Нормалне форме: 1НФ, 2НФ, 3НФ, Бојс-Кодова НФ
 12. Основе МОВ, појам објекта, слаби објекти, везни објекти.
 13. Физичко пројектовање база података.
 14. Организација података ANSI SPARC
 15. Преглед другог дела градива
Практична настава:
 1. Креирање база података, дефинисање атрибута и задавање својстава пољима
 2. Избор примарног кључа, преузимање и повезивање табела из других база и унос података
 3. Рад са табелама, преглед података у табеларном приказу и повезивање табела (релације између табела).
 4. Израда упита помоћу QBE.
 5. Упити над више табела и угњеждени упити.
 6. Обрасци, израда, измена.
 7. Употреба образаца у манипулисању подацима.
 8. Извештаји израда, измена.
 9. Извештаји за приказ података из табела или на бази упита и приказивање израчунатих величина
 10. Креирање апликације.
Литература
 1. P Kaluđerčić., S. Obradović, Projektovanje informacionih sistema i relacione baze podataka, VIŠER, Beograd, 2015.
 2. S. Obradović, T. Pandurov, B. Bojičić, SQL Struktuirani upitni jezik, VIŠER, Beograd, 2015.
 3. S. Obradović, B. Pavić, V. Petković, G. Dimić,MS Access- 2013 Projektovanje baza podataka i aplikacija, VIŠER, Beograd, 2015.
 4. Материјал са предавања и вежби
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099