Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Стручна пракса 2 Шифра: 3173СП2 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Омогућити студентима да у оквиру праксе у фирми која се бави мултимедијалним инжењерством испоље своје компетенције и креативност у избору метода и технологија. Подстицати студенте да активно и одговорно учествују у раду тима на решавању задатака као и да предлажу примену нових технологија. Пружити подршку студентима да међу члановима тима у фирми дају своје предлоге и укључе се, уз подршку ментора, у планирање и реализацију пројеката на нивоу фирме у којој обављају праксу. Оспособити студенте да примењују различите технологије у процесу решавања задатака. Оспособити студенте да у току решавања задатака из области мултимедијалног инжењерства креирају и потребну документацију и извештај о свом раду на пројекту.
Исход: До краја Стручне праксе 2, студенти ће бити спремни: Да испоље самосталност и креативност у избору метода и технологија за решавање датог задатка. Да активно и одговорно учествују у раду тима на решавању задатака као и да предлажу примену нових технологија. Да својим предлозима и непосредним учешћем допринесу успешној реализацији пројеката у оквиру фирме у којој обављају праксу. Да у сарадњи са ментором и осталим члановима тима допринесу квалитетнијем решењу постављеног задатка.
Садржај предмета
Практична настава:
  1. У току стручне праксе у току четвртог семестра, студенти се укључују у планирање и реализацију пројекта у фирми која се бави мултимедијалним инжењерством.
  2. Студенти уз помоћ ментора и чланова тима реализују задатке из пројекта.
  3. Студенти присуствују радним састанцима тима где активно учествују у формирању одлука о примени датих технологија и метода.
  4. У сарадњи са члановима тима, студенти примењују различите поступке праћења и бележења развоја пројекта.
  5. Студенти се укључују се у процес евалуације и самоевалуације реализованих пројектних задатака.
  6. Студенти воде дневник стручне праксе и на крају пишу извештај.
Број часова активне наставе 180 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00