Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарско пројектовање електричних постројења Шифра: 317114 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема
Циљ: Упознавање студената са применом софтверских алата у техничким прорачунима пројекта, као и савременом израдом пројеката софтверским алатима заснованим на базама података
Исход: На крају курса студенти треба да буду способни да користе савремене софтверске алате за моделовање, симулацију и техничка израчунавања, као и ефикасну израду пројекта
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Израчунавање струја кратких спојева за потребе изборa опреме применом стандарда SRPS IEC 60909, коришћењем Matlab-a
 2. Израчунавање карактеристичних величина струја кратких спојева за потребе пројектовања постројења применом савремених алата типа „Electromagnetic Transients Program“ –ATP (Alternative Transients Program)
 3. Анализа устаљених и прелазних процеса за анализу рада и пројектовање релејне заштите постројења (ATP) софтверским алатом Alternative Transients Program (ATP)
 4. Употреба софтверских алата за симулацију рада система са обновљивим изворима енергије са сатном динамиком за потребе израде идејног пројекта (System Advisor Model - SAM).
 5. Израчунавање техничких и економских параметара система са обновљивим изворима енергије рачунаром.
 6. Техничка анализа годишње производње мале електране, као и других техничких параметара.
 7. Економска анализа исплативости мале електране за потребе идејног пројекта и студије оправданости софтверским алатом System Advisor Model (SAM)
 8. Појам параметарске и стохастичке анализе.
 9. Оптимизација снаге елемената мале електране у односу на расположиве изворе енергије (SAM).
 10. Технички захтеви за пројектовање постројења. Стандарди и прописи.
 11. Примена софтверског алата EPLAN за израду пројеката нисконапонских инсталација – напредни ниво.
 12. Израда дела пројекта електричне инсталације погона асинхроног мотора
 13. Текстуалана и графичка документација пројекта. Врсте пројеката. Врсте шема у графичкој документацији пројекта.
Практична настава:
 1. Аудиторне вежбе, рачунарске симулацијеи израда пројекта илуструју градиво.
Литература
 1. Милан Ћаловић, Андрија Сарић: Основи анализе електроенергетских мрежа и система, Академска мисао Београд и Технички факултет Чачак, 2004.
 2. IEC 60909-0:2016 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems, Part: 0 Calculation of currents
 3. Златан Стојковић: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Академска мисао, Београд, 2009.
 4. Саша Стојковић, Милан Ивезић: Рачунарско пројектовање електричних постројења - Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2018.
 5. Sam-help-2016-3-14, https://sam.nrel.gov/
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00