Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове енергетске технологије Шифра: 120607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и основних физичких појмова омогућује успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним знањима из нових енергетских технологија.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из нових енергетских технологија и да савладавају наставу из уже стручних предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Подела извора енергије. Основни типови енергије.
 2. Класификација облика енергије. Примарни, трансформисани и корисни облици енергије.
 3. Електрична енергија. Електроенергетски систем.
 4. Значај и појам енергије Сунца.
 5. Значај и појам ветроенергије.
 6. Системи за складиштење енергије. Електрично складиштење енергије.
 7. Добијање електричне енергије из малих хидроелектрана
 8. Трансформације примарних облика енергије у погодније облике енергије.
 9. Енергетска ефикасност. Сигурност снабдевања енергијом. Транспорт енергије.
 10. Дистрибуција енергије. Тржиште енергије. Основни појмови.
 11. Геотермална енергија.
 12. Енергетика и одрживи развој. Еколошки инжењеринг.
 13. Трендови у развоју ЕЕС-а са аспекта нових енергетских технологија.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. В.Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти, Академска мисао, Београд, 2011.
 2. М. Ламбић, Соларне технологије-топлотни и фотонапонски системи, АГМ књига, Београд, 2013.
 3. G. M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, Stanford University, John Willey & Sons, 2013
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1)

Презентација предмета Нове енергетске технологије

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (10)

Основне величине (1)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електрична енергија (3)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Класификација облика енергије(2)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Мале хидроелектране (4)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Биомаса, биодизел, биогас (5)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Соларна енергија (7)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Горивне ћелије (8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Енергетска ефикасност (9)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Ветроенергија (6)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задатак екологија

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (2)

Теме за семинарски рад

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Питања за други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00