Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Производња енергије из отпада Шифра: 181217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са појмовима коришћења отпада у енергетске сврхе.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују и одржавају погоне у ТЕ-ТО на комунални отпад.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод; Врсте отпада. Опште карактеристике отпада.
 2. Отпадна енергије као обновљив извор енергије.
 3. Директно искоришћење топлотне енергије спаљивањем сагоривих елемената из отпада
 4. Коришћење секундарних сировина рециклирањем и производња нових производа
 5. Савремене технологије одлагања комуналног отпада.
 6. Физичко – хемијска конверзија енергије отпада у гориво отпада - RDF фракција.
 7. Био – хемијска конверзија енергија отпада у електричну енергију.
 8. Термо – хемијска конверзија енергије отпада у топлотну енергију.
 9. Анализа емисије штетних гасова у околину при конверзији енергије отпада у електричну (топлотну) енергију
 10. Коришћење комуналног отпада у енергетске сврхе.
 11. Пројектовање термоелектране – топлане (ТЕ –ТО) на комунални отпад.
 12. Техничко – економска анализа (ТЕ –ТО) на комунални отпад.
 13. Избор локације за инсталацију (ТЕ –ТО) на комунални отпад. Перспективе за инсталацију (ТЕ –ТО) на комунални отпад у Републици Србији.
 14. Примери постројења за добијање енергије из отпада.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. Н.Почуча, Биомаса еколошки ефекти примене, АГМ књига, Београд 2015.
 2. S. Stucki, C. Ludwig, S. Hellweg, Municipla Solid Waste Management: Strategies and Technologies for Sustainable Solutions, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 3. Статистика отпада и управљање отпадом у Републици Србији, 2008–2010, Републички Завод за статистику, Београд, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Презентација предмета (1)

Производња енергије из отпада

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (3)

Predavanje 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Predavanje 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Теме за семинарски рад

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (2)

Задаци 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Задаци 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

Резултати првог теста из ПЕО

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00