Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Објектно програмирање 2 Шифра: 131107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основа објектно оријентисаног програмирања
Циљ: Продубљивање познавања објектно оријентисане метододлогије и оспособљавање студената да пројектују и пишу сложене објектно оријентисане програме на језику Јаvа.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију сложене програме на језику Java.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Класе. Наслеђивање (проширење), модификатори приступа, редефинисање метода, апстрактне класе, интерфејси.
 2. Унутрашње класе, полиморфизам, изузеци.
 3. Класа Object, интерфејс, конструктор, пренос вредности, статичка поља, статички ницијализациони блокови.
 4. Стандардна библиотека. Улаз излаз. Серијализација.
 5. Конкурентно програмирање. Нити. Синхронизација.
 6. Групе нити. Плитка и дубока копија.
 7. Генерици.
 8. GUI: АWТ
 9. GUI: Swing
 10. GUI: JavaFX.
 11. Мрежно програмирање. Клијент сервер архитектура, решење клијент-сервера конкурентним програмирањем.
 12. Коришћење:TCP/IP, URL и URLConnection у Јави.
 13. Пренос фајлова у мрежној клијент-сервер комункацији. Мрежна комуникација датаграмима.
 14. Комуникација са базама података.
 15. Јава технологије вишеслојних система.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања решавањем задатака у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. Yakov Fain (2015): Java 8 programiranje. Mikro knjiga.
 2. Bruce Eckel (2014): Misliti na Javi, prevod 4. izdanja. Mikro knjiga.
 3. Cay S. Horstmann and Gary Cornell (2013): Core Java, Advanced Features, Vol. 2. Prantice Hall.
 4. Cay S. Horstmann and Gary Cornell (2011): JAVA 2 Advanced Features, Prantice Hall.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00