Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Програмирање мобилних уређаја Шифра: 130417 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: Упознавање са основним концептима, методама и техникама развоја софтвера релевантним за развој апликација за мобилне уређаје.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних основних концепата, метода и техника развоја апликација за мобилне уређаје, и оспособиће се да пројектују апликације за мобилне уређаје.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Специфичности апликација за мобилне урађаје.
 2. Појам и коришћење ситуационог контекста у апликацијама за мобилне уређаје.
 3. Дугорочно сакупљање и анализа података о кориснику.
 4. Мултимодалне апликације за мобилне уређаје.
 5. Адаптивност и индивидуалност апликација за мобилне уређаје.
 6. Континуирана доступност и поузданост апликација за мобилне уређаје.
 7. Појам „сарадње“ у апликацијама за мобилне уређаје.
 8. Мобилни „компањон-системи“.
 9. Обрада метаподатака о комуникацији.
 10. Безбедносни и сигурносни аспекти апликација за мобилне уређаје.
 11. Заштита приватности корисника у апликацијама за мобилне уређаје.
 12. Специфицирање захтева за апликације за мобилне уређаје.
 13. Дизајнирање апликација за мобилне уређаје.
 14. Тестирање апликација за мобилне уређаје.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Stuart Russell, Peter Norvig, "Вештачка интелигенција: савремени приступ", Рачунарски факултет, 2011.
 2. Raj Kamal, "Mobile Computing", Oxford University Press, 2008.
 3. Mark. L, Murphy, "The Busy Coder's Guide to Android Development".
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00