Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигитална електроника Шифра: 110907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и електронике.
Циљ: Стицање знања о дигиталним електронским колима и склоповима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу рада и пројектовање дигиталних електронских склопова.
Исход: Знање потребно за рад са лабораторијском опремом. Познавање принципа рада дигиталних електронских кола. Знање потребно за рад са интегрисаним дигиталним електронским колима и склоповима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Основне карактеристике логичких кола у HC технологији.
 3. Комбинациона кола и кола са три стања.
 4. Осцилатори.
 5. Секвенцијална кола.
 6. Колоквијум.
 7. Пренос дигиталних података, RS-232, RS-422, RS-485.
 8. Меморије са серијским и паралелним приступом.
 9. АД и ДА конвертори.
 10. I2C и SPI магистрале. Компаративна анализа и примена.
 11. Асинхрони пренос података, на нивоу податка и блока.
 12. Полиномијални заштитни кодови.
 13. Закључна разматрања, самовредновање и анкета студената.
 14. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема
 2. Логичка кола.
 3. Комбинационе логичке мреже
 4. Осцилатори.
 5. Флип-флопови.
 6. Паралелно серијска конверзија.
 7. Меморије.
Литература
 1. С. Тешић, Д. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, Београд 2000.
 2. В. Васиљевић, Микрорачунари, ВИШЕР, Београд, 2009.
 3. N. P. Cook, Practical Digital Electronics, Pearson Prentice Hall, 2004.
 4. П. Бошњаковић, Аналогна електроника, Дигитална електроника, Дигитална интегрисана електроника, приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00