Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање електронским и електричним отпадом Шифра: 180317 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Стицање знања и вештина о управљању електронским и електричним отпадом.
Исход: Знања и вештине за примену системског приступа управљању отпадом на локалном и регионалном нивоу, избор метода третмана отпада и оптимизацију система управљања електронским и електричним отпадом у функцији квалитета животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови и дефиниције који се односе на отпад.
 2. Врсте отпада.
 3. Очување природних ресурса – одрживи развој.
 4. Дефинисање електронског и електричног отпада.
 5. Категорије електронске и електричне опреме.
 6. Категоризација отпада на темељу својстава отпада, одабир овлашћених сакупљача/обрађивача/складиштара/превозника/извозника отпада.
 7. Управљање електронским и електричним отпадом.
 8. Третман и одлагање електронског и електричног отпада.
 9. Рециклирање електронског и електричног отпада, ефекти рециклирања.
 10. Приказ управљања електронским и електричним отпадом у земљама чланицама ЕУ.
 11. Стандарди, закони и правилници, стратегије и акциони планови управљања електронским и електричним отпадом у Републици Србији .
 12. Aлати за електронско вођење података о отпаду.
 13. Mеханизми накнада и потстицаја у систему управљања отпадом.
Практична настава:
 1. Решавање проблемских задатака из подручја управљања електронским и електричним отпадом.Упознавање са поступцима руковања отпадом у фази сакупљања, транспорта и одлагања. Посета једном од постројења за рециклажу електронског и електричног отпада.
Литература
 1. Ilić, M., Miletić, S, Basics of solid waste management, Belgrade, 2002.
 2. Šimon A. Đarmati, Waste management, Faculty of Applied Ecology, Belgrade, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
20

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

ЕЕ отпад_Списак питања за колоквијум_МЂ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00