Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Програмирање апликација база података Шифра: 190508 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основа објектног програмирања и језика за упит података
Циљ: Обучити студенте основама програмирања са ослонцем на базе података. Стећи практична знања при програмирању и пројектовању апликација база података.
Исход: Студенти су научени да пројектују и програмирају основне апликације засноване на релационим базама података користећи објектни и заснован на класама и ентитетима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Основни појмови. Радно окружење.
 2. Увод у радно окружењеи поређење са другим платформама. Креирање конекција до извора података.
 3. Основни објекти и њихове класе за приступ подацима (добављачи).
 4. Сложени објекти за приступ подацима (добављачи).
 5. Складиштење података на страни клиента. Меморијски записи података. Врсте записа.
 6. Употреба типизираних и нетипизираних записа података и њихово везивање за корисничке контроле.
 7. Сложено повезивање података са визуелним контролама који су у релацијама са другим изворима података и контролама.
 8. Валидација података крор визуелне контроле и догађаје. Ажурирање базе.
 9. Нове технике објектног претраживања података: LINQ.
 10. Креирање извештаја.
 11. Увод у објектно мапирање, односноEDM.
 12. Измена модела ентитета. Трансакције. Упити
 13. Примери моделовања ентитета у односу на табеле у бази.
Практична настава:
 1. Увежбавање рада у развојном окружењу. Ажурирање базе преко апликација базираних на формама.
 2. Упити и добављање података.
 3. Коришћење сложених контрола за прибављање и ажурирање података.
 4. Коришћење ојеката DataSet као модела за податке на клијетској страни.
 5. Употреба релација у пројектовању корисничког интерфејса
 6. Руковање са догађајима и валидација података.
 7. Употреба LINQa.
 8. Креирање извештаја. Повезивање података са извештајима
 9. Креирање апликација заснованих на EF. Практична примена LINQза добављање података.
 10. Измена модела ентитета. Приказ података у контролама.
Литература
 1. Z. Ćirović, Programiranje aplikacija baza podataka, VISER 2019
 2. B. Driscoll, N. Gupta, R. Vettor, Z. Hirani, L. Tenny, Entity Framework 6 Recipes, Apress, 2013
 3. M. Delamater, A. Boehm, ASP.NET 4.5 Web Programming with C# 2012, Murach's, 2012
 4. A. Boehm, G. Mead, Murach's ADO.NET 4 Database Programming with C#, 4th edition, Murach 2010
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 60
Вежбе: 45
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
35

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (25)

Предавање 1

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.8 MB

Предавање 2

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.11 MB

Пример уз 1-2 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.07 MB

Предавање 3

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.16 MB

Предавање 4

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.16 MB

Пример уз 3-4 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.05 MB

Предавање 5

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.95 MB

Пример уз 5 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.07 MB

Предавање 6

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.54 MB

Пример уз 6 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.65 MB

Предавање 7

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.78 MB

Пример уз 7 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.58 MB

Предавање 8

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.45 MB

Пример уз 8 предавање 1

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.56 MB

Пример уз 8 предавање 2

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.58 MB

Предавање 9.1

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.84 MB

Предавање 9.2

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.42 MB

Пример уз 9.1 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 1.05 MB

Пример уз 9.2 предавање

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.58 MB

Предавање 10

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 1.08 MB

EF1

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 2.57 MB

EF2

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 1.92 MB

ASP.NET MVC

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 2.22 MB

EDM примери

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 1.8 MB

Вежба 7

др Зоран Ћировић, 26.03.2018., 0.41 MB

Вежбе (8) Преузимања (2) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00