Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Директно убризгавање бензина Шифра: 240312 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти савладају основе теорије и примене електронских система за директно убризгавање бензина на савременим ото моторима.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да изврши проверу исправности и отклони неисправности у електронском систему за директно убризгавање ото мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у системе директног убризгавања бензина.
 2. Формирање смеше и процес сагоревања (Основе формирања смеше. Директно убризгавање са хомогеном смешом. Директно убризгавање са слојевитом смешом. Паљење и сабијање смеше. Паљење хомогене смеше у такту сабијања код директног убризгавања. Процес сагоревања смеше код комбинованих дизел/ото мотора).
 3. Систем за убризгавање горива (Нископритисна страна напајања горивом. Високопритисна страна директног убризгавања: пумпа високог притиска, акумулаторска цев високог притиска, високопритисни бризгач. Страгегије убризгавања).
 4. Карактеристике момента и снаге мотора са директним убризгавањем бензина.
 5. Надпуњење код мотора са директним убризгавањем бензина (Механички суперпуњачи. Турбопуњачи. Синергија између турбопуњача и директног убризгавања бензина ото мотора. Високопритисни суперпуњачи са електричним погоном. Сложени суперпуњачи).
 6. Потрошња горива, смањење тежине и броја обртаја мотора са директним убризгавањем.
 7. Емисија издувних гасова (Формирање компоненти емисије издувних гасова у току рада мотора). Законски прописи о смањењу штетних материја у емисији издувних гасова).
 8. Емисија шума (Законски прописи о емисији шума мотора, Шум (бука) мотора у току сагоревања и утицај различитих сачинилаца. Механички шум мотора).
 9. Утицај директног убризгавања бензина на остале системе мотора (Систем за паљење смеше. Клипови. Вентили, седишта и вођице вентила. Системи за снабдевање ваздухом на савременим моторима. Систем за одваздушавање картера за уље. Систем за рециркулацију испарења из резервоара горива. Помоћни грејни системи у кабини возила).
 10. Горива и мазива за моторе са директним убризгавањем бензина.
 11. Конструкције мотора за директно убризгавање бензина (Серијски концепт. Концепт за спортска возила и пренос техничких решења на серијска возила. Двотактни мотори.)
 12. Мотори са директним убризгавањем на Европским, Америчким и Јапанским возилима (достигнути степен развоја, карактеристике возила, тенденције даљег развоја).
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији за возила на возилима уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке у електронском систему управљања радом мотора са директним убризгавањем бензина. Решавање задатака на основу постављених вежби у Практикуму.
Литература
 1. Richard van Basshuysen: Gasoline Engine with Direct Injection, Vieweg, Wiesbaden 2009
 2. F. Zhao, D.L. Harrington, M.C.Lai: Automotive Gasoline Direct Injection Engines, SAE Inter.2002
 3. J.D. Halderman: Advanced engine performance diagnosis, 5th edition, Pearson 2010
 4. BOSCH:Ottomotor-management, Systeme und Komponenten, ISBN 3-528-13877-7
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00