Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Музички инструменти Шифра: 161307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Циљ предмета је Студенти се обучавају да могу да читају нотну партитуру и да стекну основна знања о начину стварања звука на музичким инструментима.
Исход: На крају семестра студенти ће успешно моћи да прате наставу из предмета: Снимање звука, Озвучавање, Музичка продукција.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводни час. Нотни систем. Кључеви. Ноте нотног система. Фреквенцијски аспект нота.
 2. Интервали. Фреквенцијски аспект интервала. Природни и темперовани штим.
 3. Лествице. Квинтни круг.. Предзнаци. Дурска лествица.
 4. Молска лествица. Природни, хармонски и мелодијски мол. Остале лествице.
 5. Ноте и нотне вредности. Паузе. Нотни украси.
 6. Метрика. Такт. Ритмичке поделе. Темпо. Динамика. Артикулација.
 7. Музички инструменти: основни појмови о таласу, осцилацијама, звуку. Физиолошка акустика. Јачина, висина, боја и трајање звука музичких инструмената.
 8. Акустика музичких инструмената. Осцилације звучног таласа. Резонанција звука.
 9. Жичани инструменти. Начин добијања звука на жици. Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике инструмената. Положај инструмената у оркестру.
 10. Дрвени дувачки инструменти. Начин добијања звука. Инструменти са мехом. Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике. Положај у оркестру.
 11. Лимени дувачки инструменти. Начин добијања звука. Инструменти са мехом. Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике. Положај у оркестру.
 12. Инструменти са клавијатуром. Начин добијања звука. Тоналне, дирекционалне и емисионе карактеристике.
 13. Перкусиони инструменти. Подела. Начин добијања звука.Положај у оркестру.
 14. Електрични и електронски инструменти. Начин добијања звука. Синтеза звука.
 15. Глас као музички инструмент. Анализа спектра вокала. Формантске групе у спектру.
Практична настава:
 1. Прати програм предавања
Литература
 1. Соња Крстић: Акустика музичких инструмената, ВИШЕР, Београд, 2009.
 2. Соња Крстић, Владимир Церић: Музички инструменти – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. Neville Fletcher, Thomas Rossing: The Physics of Musical Instruments - Springer Verlag, New York, 2008
 4. С. Крстић, Музички инструментиу електронској форми, ВИШЕР, Београд, 2016
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
30
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (1)

Теме за семестрални рад

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (1)

Међурезултати испита 30.9.2022

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00