Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Doloris Bešić-Vukašinović

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Anglistika []
 • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, []
 • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, []

Biografija

                Dr Doloris C. Bešić-Vukašinović, profesor engleskog jezika i književnosti, rođena je 27. 1. 1984. godine u Rumi.

                Osnovnu školu, kao i Filološku gimnaziju završila je u Beogradu.

Obrazovanje:

 • Diplomirala je 2011. godine na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, kao redovan student na Katedri za engleski jezik i književnost i time stekla zvanje profesor engleskog jezika i književnosti.
 • Za vreme osnovnih studija bila je na stručnom usavršavanju u Londonu, gde je pohađala St Giles College, London, Highgate.
 • Nakon završenih osnovnih studija, upisuje master studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Diplomirala je 2012. godine odbranom master rada na temu "Communicative Competence And Development of Speech Acts Performed by Young Children“   pod mentorstvom prof. dr Ivane Trbojević i time stekla zvanje master profesor jezika i književnosti.
 • Doktorirala je 2021. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul jezik, na temi „Uticaj primene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi na usvajanje stručnog vokabulara engleskog jezika na akademskom nivou i motivaciju studenata za učenje engleskog jezika“, pod mentorstvom prof. dr Nenada Tomovića i prof. dr Maje Savić, i time stekla zvanje doktor nauka – filološke nauke.

                    Naučna oblast: Primenjena lingvistika, psihologija.

                    Uža naučna oblast: Metodika nastave engleskog jezika, pedagoška psihologija.

Razvoj karijere:

 • Radno iskustvo u obrazovanju, dr Doloris Bešić-Vukašinović započela je 2007. godine kao profesor engleskog jezika u školi Cambridge Academy School, Beograd.
 • Od 2008. do 2010. godine radila je kao professor engleskog jezika i zamenica direktora nastave u školi Britanicca School, Beograd.
 • Nakon toga, od 2011. do 2012. godine radila je kao profesor engleskog jezika u školi Memphis School,  Beograd.
 • Dr Doloris Bešić-Vukašinović, dana 23. 2. 2012. godine, izabrana je u zvanje nastavnika stranog jezika na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, Alfa Univerzitet u Beogradu.
 • Dr Doloris Bešić-Vukašinović je 26. 2. 2017. godine izabrana u zvanje nastavnika stranog jezika na Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union – „Nikola Tesla“ u Beogradu, a nakon toga u zvanje docenta 1. 3. 2022. godine.
 • Trenutno je zaposlena u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, ATUSS Beograd u zvanju predavača.
 • Od 2007. godine do danas vrši pripremu učenika za polaganje  međunarodnih ispita (IELTS Academic & IELTS General - IELTS Exam Trainer) i drugih međunarodnih ispita (širok spektar Kembridž ispita: opšti engleski, poslovni engleski i engleski za decu).
 • Tokom svoje karijere sarađivala je sa brojnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, kao i domaćim kompanijama.
 • Kao pevodilac naučnih i stručnih radova za potrebe međunarodnih konferencija LEMiMA i ANTiM radila je od 2012 do 2023. godine.
 • Radila je kao simultani prevodilac na međunarodnim naučnim skupovima u organizaciji Fakulteta za poslovne studije i pravo od 2012. godine do 2023. godine.
 • Aktivno se bavi lektorisanjem knjiga i udžbenika i prevodom naučnih radova.
 • Aktivno uzima učešće u komisijama za odbranu završnih radova i izbor u zvanje nastavnika.

Usavršavanja:

 • Webinar "Assessment of Students' Learning", Profformance + Project team, 2023. 
 • „Podsticanje i razvoj misaonih veština učenika kroz nastavu stranog jezika“, Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd, onlajn seminar, 2021.
 • „Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom“,  Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA, Beograd, onlajn seminar, 2021.
 • Nacionalni instituti kulture Evropske Unije (EUNIC) - Konferencija o multilingvalizmu povodom Evropskog dana jezika, Filološki fakultet, Beograd, 2015.
 • Evropski dan jezika - konferencija namenjena razvijanju kompetencija nastavnika stranog jezika, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 26. septembar 2013. godine.

Naučno-istraživački rad:

        Dr Doloris Bešić-Vukašinović je značajan deo svog ukupnog angažovanja usmerila na naučno-istraživačku i stručnu delatnost, gradeći svoj naučni, stručni i profesionalni profil na osnovama savremenih, dinamičnih i razvojnih dostignuća u nauci o stranim jezicima i baveći se pri tome širim krugom pitanja koja su komplementarna sa oblastima koje pretežno izučava.

Naučno-istraživački rad fokusiran je na sledeće oblasti:

 • Metodika nastave;
 • Engleski jezik struke;
 • Savremene tehnologije u nastavi stranih jezika, elektronsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu;
 • Kognitivna lingvistika;
 • Kontaktna lingvistika;
 • Kontrastivna analiza;
 • Retorika i odnosi s javnošću (marketing komunikacija);
 • Menadžment u obrazovanju.

Kvalitet pedagoškog rada:

        Dr Doloris Bešić-Vukašinović pripada grupi pozitivno ocenjenih profesora od strane studenata (prosečna ocena 4,73). Svake školske godine inovira nastavne programe i posebno razvija interaktivni pristup nastavi sa ciljem unapređenja komunikativne kompetencije studenata.

        Dr Doloris Bešić-Vukašinović, u svom nastavno-pedagoškom radu aktivno primenjuje kombinacije različitih metoda shodno zahtevima i ciljevima interaktivne nastave: audiolingvalne metode, metode funkcionalno-pojmovnog pristupa, monološka, dijaloška, metoda čitanja i rada na tekstu, kao i metode kritičkog razmišljanja, sa posebnim akcentom na komunikativnoj metodi izvođenja nastave, uz stalno podsticanje kreativnosti i daljeg stručnog usavršavanja i razvoja profesionalne karijere studenta. Kada je reč o tehnikama koje se koriste u nastavi najčešće su to čitanje naglas i u sebi, postavljanje pitanja i odgovaranje punim rečenicama u svrhe uvežbavanja gramatike i vokabulara, samoispravljanje (self-correction), kontrolisana konverzacija, popunjavanje praznina, pisanje pasusa, jezičke igre i igranje uloga. Što se tiče oblika rada praktikuje se frontalni oblik rada, rad sa celim odeljenjem, rad sa grupama, rad u parovima i individualni rad.

        Postignutim rezultatima u oblasti stranih jezika, kao i u praktičnom vođenju nastavnog procesa dr Doloris Bešić-Vukašinović je značajno doprinela, a i trenutno doprinosi afirmaciji novih naučnih i stručnih saznanja i pristupa stranom jeziku u funkciji unapređenja govornih veština kod studenata.

        Član je Udruženja nastavnika engleskog jezika (English Language Teacher Association – ELTA), a pored engleskog jezika govori nemački i španski jezik.

              „Podučavanje za mene nije samo profesija, već i odgovornost koja zahteva veliku posvećenost. Podučavanje je za mene način života i radim to sa strašću.“

                                                                                                                                                                                                               Prof. dr Doloris Bešić-Vukašinović


Reference

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Bešić-Vukašinović, D. and Bešić, S. (2023). The Potential of ICT Tools for Achieving Better Achievement in Learning English for Specific Purposes in the Context of Hybrid Learning, Journal of Research, Innovation, and Technologies, Volume II, 1(3), 57-69. https://doi.org/10.57017/jorit.v2.1(3).05  

 2. Bešić-Vukašinović, D.: Figures of Speech in Practice, The phenomenon of tropes in newspaper headlines, International Journal of Economics and Law, University Union - „Nikola Tesla“, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 11, 2021. pg. 9-23, http://economicsandlaw.org/. 

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Bešić-Vukašinović D., Perić N., Holocaust in British Society and Media, X Scientific Conference with International Participation - Suffering of Serbs, Jews, Roma and Others in the Former Yugoslavia, Belgrade 27 January 2023., Faculty of Business Studies and Law & Faculty of Information Technologies and Engineering University "Union - Nikola Tesla", Belgrade and Institute for Serbian Culture Pristina – Leposavić, ISBN 978-86-6102-110-7

 2. Bešić Cariša, Đorđević Dejan, Doloris Bešić Vukašinović, Bešić Snežana, Sustainable business and market changes, XXIV International Conference: New technologies functions for sustainable development of traffic, ecology, logistics, and polytechnics, International University Travnik, 27-28 Maj 2022., Aleja Konzula-Maljanac bb, Travnik, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2490-2268.

 3. Bešić C., Đorđević D., Bešić Vukašinović D., Bešić S., The Challeges of the Global Economy and Improvement of Modern Business, XXIII Međunarodna konferencija: „Otpornost ekonomije, prava i medija u uslovima neizvjesnosti globalno i regionalno sa posebnim osvrtom na zemlje zapadnog Balkana“, 17-18.12.2021., Internacionalni univerzitet, Travnik, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, Pozivno pismo broj 01-08-113-01/21 od 04.12.2021. godine.

 4. Bešić, S., Đorđević, D., Bešić C., Velisavljević, J., Bešić-Vukašinović, D., Uspostavljanje modela za primenu atributa marketinga koji determinišu konkurentnost domaćih preduzeća, 7. Međunarodni naučni skup: „Nauka i praksa poslovnih studija“, 25.10.2019. godine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Univerzitet za poslovne studije, Zbornik radova, str. 69-81, ISBN: 978-99955-95-09-8, COBISS.RS-ID 6710552, UDC: 502.131.1:005.21, DOI: 10.7251/NPPS1705480P, JEL klasifikacija: G30, M21

 5. Cariša Bešić, Dejan Đorđević, Doloris Bešić-Vukašinović, Milena Stanisavljević, Konkurentnost u zemljama u tranziciji – ispoljene i buduće tendencije, Proceedings X International Conference Legal and Economic Aspects of the Integration Proces of Southeast Europe to the EU With Special Emphasis on Bosnia and Herzegovina, 18-19. December 2014., Vlašić, International University Travnik, pg. 40-47, ISSN: 2232-8804.

 6. Dejan Đorđević, Cariša Bešić, Doloris Bešić, Snežana Bešić, Global Competition Challenges, 3rd International Conference „Application of New Technologies in Management“, ANTiM 2012., ALFA University (Faculty for Edication of the Executives and Faculty for Strategic end Operational Management), Belgrade, Serbia, 19-21. april 2012. godine, pg. 206-210, ISBN 978-86-87333-35-2 (isbn iz kataloga na cobiss/opac).

 7. Bešić C., Đorđević D., Bešić-Vukašinović D., Bešić S., The Analysis of Aspects of Competitiveness of Domestic Enterprises, IV International Conference Application od New Technologies in Management, ANTIM 2014, 24-26 April 2014., FSOM, Belgrade, pg. 177-183., ISBN: 978-86-87333-40-6.

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Bešić-Vukašinović, D.; Mutavdžić T., (2023). Tipologija i klasifikacija anglicizama u srpskom jeziku, Godišnjak FPSP, godina 1, broj 1. ISSN 3009-2019 (Online), UDC 811.163.41’373.45

 2. Bešić-Vukašinović D., Radovanović V., Bešić S., Bešić C., Certain Aspects of Quality in Education Management, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Zrenjanin, Vol. 5, No. 2, 2015., pg. 108-111.

 3. Đervida-Lekanić R., Bešić C., Bešić-Vukašinović D., Bešić S., The Analysis of Public Relations Role in Improving Corporate Social Responsibility, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Zrenjanin, Vol. 6, No. 1/2016, pg. 54-61.

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Bešić-Vukašinović, D., Vasev, B.: Teaching Business English Idioms to Learners of EFL, U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“, 2021. Str. 293-311, graf. prikazi. ISBN 978-86-81088-93-7. [COBISS.SR-ID 41933577]

 2. Vasev, B. i Bešić-Vukašinović, D.: English classroom management, U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 3. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“, 2021. Str. 407-421. ISBN 978-86-81088-95-1. [COBISS.SR-ID 45405961].

Praktikum

 1. Mutavdžić T., Bešić-Vukašinović D., Krmpot V., Engleski jezik 3, Fakultet za poslovne studije i parvo Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, 2023. ISBN 978-86-6102-109-1

 2. Mutavdžić T., Bešić-Vukašinović D., Engleski jezik 1, Fakultet za poslovne studije i parvo Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, 2023. ISBN 978-86-6102-108-4

PhD Doloris Bešić-Vukašinović slika

PhD Doloris Bešić-Vukašinović

Kabinet: 301

Elektronska pošta: doloris.besic-vukasinovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: 10:00 -12:00
 • Sreda: 12:00-14:00
Predmeti