Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Đorđe Pavlović

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarastva strukovnih studija, Nove energetske tehnologije [2012-2014]
 • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarastva strukovnih studija, Nove energetske tehnologije [2014-2015]
 • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarastva strukovnih studija, Elektrotehničko inženjerstvo [2017-2022]

Biografija

Rođen u Kraljevu, 1987. godine, gde je završio osnovnu školu i prirodno-matematički smer Gimnazije. U decembru 2014. god. diplomirao je na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, kod dr Ivane Vlajić-Naumovski na temu "Merenja u instalacijama niskog napona". Zvanje "inženjer specijalista stukovnih studija" stiče godinu dana kasnije, sa završnim radom na temu "Dizel električni agregat kao samostalni izvor napajanja" kod dr Željka Despotovića. Master rad na temu "Poređenje savremenih tehnika impulsno-širinske modulacije primenom LARA-100 sistema" odbranio je septembra 2022. godine kod dr Milana Mijalkovića.

Od 1. decembra 2015. godine zaposlen na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu u zvanju saradnika praktične nastave, od 1. februara 2013. godine u zvanje saradnika u laboratoriji, od maja 2018. u zvanju saradnika u visokom obrazovanju, a od novembra 2020. kao saradnik u nastavi. Trenutno je angažovan na osnovnim studijama na predmetima: Elektrotehnika, Osnovi elektroenergetike, Električne instalacije i osvetljenje, Električni pogoni, Elementi elektroenergetskih sistema, Projektovanje električnog osvetljenja, Održavanje elektroenergetskih uređaja, Električni pretvarači snage, Relejna zaštita, Obnovljivi izvori energije, Tehnika visokog napona i Distribucija i tržište električne energije.

Od 1. septembra 2019. angažovan kao sekretar Studijskog programa Ekološki inženjering.Reference

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Dobrivoje Tarabić, Aleksandra Grujić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović: „Uticaj dve vrste frekventnih pretvarača na parametre kvaliteta električne energije električnog pogona male snage“, 35. savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-07, Zlatibor 3.-8. oktobar 2021., Zbornik radova u elektronskom obliku ISBN 978-86-82317-84-5, (M63)

 2. Đorđe Pavlović, Željko V. Despotović, "Uticaj zamajca na dinamičke karakteristike dizel-električnog agregata“, Zbornik radova 33 konferencije CIGRE Srbija 2017, Zlatibor, 06- 08.06.2017, STK A1, Vol.33. pp.R A1 06 1-10, ISBN 978-86-82317-81-4, (M63)

 3. Đorđe Pavlović, Željko Despotović, Aleksandra Grujić, Ivana Vlajić-Naumovska: "Regulacija napona i učestanosti dizel-električnog agregata opterećenog asinhronim motorom", Zbornik XV Međunarodnog naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH®-JAHORINA 2016, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp.836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3, (M63)

 4. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Đorđe Pavlović: “Spalionica otpada Inciner I8 na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu”, Četvrti naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, Decembar 2017., Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 57 – 63. ISBN 978-86-7498-074-3 (M63)

Udžbenik

 1. Saša Stojković, Đorđe Pavlović: Relejna zaštita - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2019. godine (ISBN 978-86-7982-274-1)

 2. Ivana Vlajić-Naumovska, Borko Čupić, Milan Ivezić, Đorđe Pavlović: Osnovi elektroenergetike - Zbirka zadataka, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-273-4)

Priručnik

 1. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Spalionica otpada INCINER I8-10s, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-285-7)

 2. Aleksandra Grujić, Vera Petrović, Milan Ivezić, Dalibor Vukić, Đorđe Pavlović, Milan Jović: Proizvodnja biodizela – priručnik, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2018. (ISBN 978-86-7982-284-0)

BEng-spec.appl. Đorđe Pavlović slika

BEng-spec.appl. Đorđe Pavlović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: djordje.pavlovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: 11-12h
 • Četvrtak: 12:30-14h
Predmeti