Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dragana Cerović

Obrazovanje

Biografija

1. Biografski podaci

dr. Dragana D. Cerović, dipl. fizičar rođena je 1967. godine u Nišu. Osnovnu školu Vožd Karađorđe, nižu muzičku Vojislav Vučković (odsek klavir) i gimnaziju Svetozar Marković (smer Laboratorijski tehničar za fiziku), završila je u Nišu. Diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, na smeru primenjena fizika, braneći rad sa temom: „Uticaj 3-d primesnih jona na fizičke osobne monokristala SrTiO3. Specijalističke studije je završila na istom fakultetu 2000. godine odbranom specijalističkog rada pod naslovom „Uticaj γ – zračenja na dielektrične osobine uniaksijalno orijentisanog LPENG-a", na smeru eksperimentalna fizika kondezovanog stanja materije. Na istom smeru, 2006. godine, završava magistarske studije odbranom rada pod naslovom, „Dielektrične osobine struktura dobijenih od sintetičkih i prirodnih vlakana". Zvanje doktora fizičkih nauka stekla je odbranom doktorske teze pod nazivom: “Neki fizički procesi u filtrima od polimernih vlakana” na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Diplomski, specijalistički, magistarski rad i doktorsku disertaciju, odbranila je pod mentorstvom prof. dr. Jablana Dojčilovića.

Od 1996 godine zaposlena je na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment. Realizuje nastavu na predmetima Fizika, Metrologija i Ispitivanje tekstila. Od 2008- je član saveta, a od 2015-2018, Zamenik predsednika Saveta Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment. 26.10.20202. izabrana je za člana veća Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd. Učestvovala je u pripremi materijala za akreditaciju Škole. Član je brojnih komisija. Glavno zaduženje uz opremu za laboratorijske vežbe iz Fizike i Metrologije joj je oprema za Ispitivanje tekstila. Oformila je laboratoriju za vežbe na predmetima Fizika i Metrologija u kojoj je moguće raditi 20 različitih vežbi. Od školske 2014/2015 zadužena je za organizovanje nastave – pripremu rasporeda nastave i ispitnih rokova kako za nastavu u školi tako i za van školsku jedinicu u Jagodini. Na Višoj tehničkoj mašinskoj školi od 2001 do 2008, radila je kao Stručni saradnik na predmetu Fizika sa osnovama elektrotehnike i elektronike. Koautor je jedne recenzirane Zbirke zadataka iz fizike.

2. Naučna aktivnost

Zvanje - Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka-fizika,/ Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.  Naučni saradnik od 09.05.2012 do 27.09.2017. Bila je učesnik projekata Univerziteta u Beogradu (finansiran od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije) pod nazivom „Proučavanje uticaja tretiranja na dielektrične, optičke, magnetne i osobine površina kristalnih i polimernih sistema” (2011 -2019), pod rukovodstvom prof. dr. Jablana Dojčilovića. OI171029. U okviru projekta rukovodila je projektnim zadatkom: „Ispitivanje elektrofizičkih karakteristika polimernih vlaknastih struktura“. Član je projekta „Baterije nove generacije – elektronska baterija“, (Broj projekta: 1251137), koje Finansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, pod rukovodstvom dr Blanke Škipine.

Autor i koautor 24 objavljena rada u časopisima, 23 objavljena rada u zbornicima i 18 saopštenja objavljena u vidu izvoda. Objavila je: 4 naučna rada u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21a), 6 naučnih rada u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), 8 naučnih radova u međunarodnom časopisu (M22), 3 rada u časopisu međunarodnog značaja (M23), 3 saopštenja na skupu međunarodnog značaja, štampanih u celini (M33); 13 saopštenja na skupu međunarodnog značaja, štampanih u izvodu (M34); 3 rada u časopisu nacionalnog značaja (M52); 20 saopštenja na skupu nacionalnog značaja, štampana u celini (M63); 5 saopštenja na skupu nacionalnog značaja, štampana u izvodu (M64). 6 puta učestvovala u uređivanju zbornika saopštenja naučno stručnog skupa nacionalnog značaja sa mećunarodnim učešćem (M66) u čijoj pripremi i realizaciji je i učestvovala, Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji, u organizaciji Visoke tekstilne strukovne škole. Uradila tehničku pripremu zbornika Naučno stručnog skupa sa međunarodnim učešćem DTM’18

Bila je član komisije pri odbrani 8 diplomskih i jednog specijalističkog rada na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi. Bila je mentor pri izradi i odbrani jednog doktorskog rada na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Član komisije pri odbrani jednog diplomskog rada, dva master rada, jednog doktorata na Fizičkom fakultetu u Beogradu i jednog doktorata na Tehnološko Metalurškom fakultetu u Beogradu.


Reference

PhD Dragana Cerović slika

PhD Dragana Cerović

Kabinet:

Elektronska pošta: draganadcerovic@gmail.com

Konsultacije
  • Ponedeljak: 11:00-13:00 najava mejlom
  • Petak: 11:00-13:00 najava mejlom
Predmeti