Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електрични мотори Шифра: 120207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање студената са принципима рада, конструкцијом, теоријом и испитивањима ел. мотора.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да обављају монтажу, поправку, испитивање и одржавање ел. мотора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Електромеханичко претварање енергије: губици и степен искоришћења.
 3. Асинхроне машине: увод, намотаји машина наизменичне струје, електромоторна сила.
 4. Асинхроне машине: магнетопобудна сила, обртно поље, подручје примене, основни делови, принцип рада, основни типови.
 5. Асинхроне машине: еквивалентна шема, биланс активне снаге, к-ка момента, стабилност погона.
 6. Асинхроне машине: пуштање у рад.
 7. Асинхроне машине: подешавање брзине обртања, виши хамоници.
 8. Асинхроне машине: обртни трансформатор, једнофазни асинхрони мотор.
 9. Асинхроне машине: савремена решења.
 10. Испитивање асинхроних машина.
 11. Синхрони мотор.
 12. Машине једносмерне струје: подручје примене, основни делови, принцип рада.
 13. Машине једносмерне струје: намотаји индукта и индуктора, основне једначине, реакција индукта и мере за њено сузбијање.
 14. Машине једносмерне струје: комутација и мере за њено побољшање, карактеристике момента мотора, подешавање брзине обртања, универзални мотори.
 15. Машине једносмерне струје: савремена решења. Испитивање машина једносмерне струје.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања кроз нумеричке примере и лабораторијске вежбе.
Литература
 1. Ђукан Р. Вукић, Електрични мотори, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2011.
 2. Ђукан Р. Вукић, Електрични мотори - задаци и питања, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2009.
 3. Упутство за лабораторијске вежбе.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00