Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Завршни рад Шифра: ЗР | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише један неположен испит. Студент бира један од предмета из којег је положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за годину дана од дана прихватања теме.
Циљ: Циљ израде завршног рада је решење, анализа и презентација конкретног проблема, чиме кандидат доказује да је стекао предвиђени ниво професионалне оспособљености и зрелости у области за коју се избором теме завршног рада определио. Израдом Завршног рада студенти стичу искуство за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, примењене методе и поступке и резултате до којих се дошло
Исход: Завршним испитом проверава се оспособљеност кандидата за самостално коришћење и примену стечених знања током студија, као и систематски приступ решавању задатих проблема. Студент стиче искуство које може применити у пракси приликом решавања проблема из области струке. Припремом резултата, јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати резултате рада.
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00