ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Завршни рад

Поступак израде и одбране завршног рада утврђен је Правилником о начину и поступку припреме и одбране завршног рада.

Студент стиче право да започне израду завршног рада када му остане највише три неположена испита. Студент може изабрати тему из предмета који је положио у току студија. Ментор дефинише назив теме и задатке израде завршног рада, после чега кандидат пријављује тему. Студент подноси захтев за одобрење теме завршног рада Наставно-стручном већу Школе.

Студент треба да заврши израду завршног рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана прихватања изабране теме на Наставном већу Школе. Наставно-стручно веће одређује Комисију за јавну усмену одбрану завршног рада, коју чине председник, ментор и најмање један члан из редова наставника ВИШЕР-а. Комисија може да има и додатне чланове из редова наставника других високошколских установа или истакнутих стручњака из области коју обрађује завршни рад.

У току израде завршног рада студент има обавезе консултације са ментором.

Завршни рад треба да има обим од 20 до 40 страна А4 формата, не рачунајући додатке. Обавезан додатак завршног рада је и презентација завршног рада на препоручених 10 а највише 20 слајдова. Техничка обрада и квалитет садржаја завршног рада треба да буде у складу са Упутством за техничку израду завршног рада које представља саставни део Правилника о начину и поступку припреме и одбране завршног рада.

Ментор својим потписом на сваком примерку (четири примерка) завршног рада потврђује задовољавајући квалитет садржаја и техничке обраде. Сваки примерак завршног рада треба у прилогу да садржи целокупан текст завршног рада у електронском облику (CD).

Завршни рад се брани усмено пред Комисијом; студент припрема кратко излагање (до 15 минута) у коме излаже основне поставке проблема и карактеристике решења; потом комисија поставља питања, и оцењује рад у целини.

Правилници Упутства Шаблони и лого

Информације о предаји завршног рада

Приликом предаје за одбрану завршног/дипломског рада студент треба да преда Студентској служби:

 • Четири укоричена рада (урађена по техничком упутству) и потписана од стране ментора,
 • Четири CD –а (са комплетним радом),
 • Непопуњену испитну пријаву – купује се у скриптарници Школе,
 • Доказ о уплати :
  • студенти ВИШЕР-а плаћају израду дипломе - 9000,00 дин.
  • студенти ВЕТШ-а плаћају израду дипломе - 6000,00 дин.

  Жиро рачун Школе 840-1991666-39

  Позив на број:
  шифра СП - број индекса-година уписа - 16
  пример: 12-31-08-16

 • Потврда из Библиотеке Школе да не дугује књиге.

Напомена: Завршни рад мора да буде урађен у складу са техничким упутством.

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099