ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Електротехничко инжењерство

Циљ студијског програма Електротехничко инжењерство је оспособљавање студената за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електротехничког инжењерства.

Циљеви студијског програма Електротехничко инжењерство:

  • да оспособи стручни кадар у области електронике, телекомуникација, аутоматике и енергетике за потребе производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања; институција привредних и ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању опреме; јавних предузећа на пословима у експлоатацији и одржавању опреме, система и постројења; пројектних организација.
  • да развије способност разумевања комплексних система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених енергетских технологија, интелигентних транспортних технологија, и модерних електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
  • да доследном применом европских и светских стандарда студентима понуди висококвалитетне струковне студије другог нивоа образовања;
  • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама као и да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање као и напредовање и усавршавање на тренутним пословима.

Компетенције дипломираних студената:

  • оспособљавање за припрему изградње, стручну набавку, трговину, изградњу, инсталацију, испитивање и експлоатацију, сервисну обуку и одржавање, сарадњу при пројектовању, надзор при изградњи и пријему специјализованих уређаја, подсистема и система у области нових енергетских технологија, електронике, телекомуникација и система аутоматског управљања;
  • развој креативности и склоности ка тимском раду;
  • спремност да се стално иде укорак с развојем и применом нових технологија у области електротехничког инжењерства и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
  • стицање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.

Стечени стручни назив

Након завршених мастер струковних студија Електротехничко инжењерство, студент стиче звање Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства у трајању од две године (четири семестара) са остварених 120 ЕСПБ.

Руководилац студијског програма

др Мирослав Лутовац слика

др Мирослав Лутовац

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: miroslav.lutovac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра
Назив предмета
ЕСПБ
Статус
Семестар
317105
8
изборни
1
317218
6
обавезан
1
317111
8
изборни
2
3171СП1
6
обавезан
2
317110
8
изборни
2
3171СП2
6
обавезан
3
3171МР
16
обавезан
4
3171ПИР
8
обавезан
4
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099