Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Završni rad

Postupak izrade i odbrane završnog rada utvrđen je Pravilnikom o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada.

Student stiče pravo da započne izradu završnog rada kada mu ostane najviše tri nepoložena ispita. Student može izabrati temu iz predmeta koji je položio u toku studija. Mentor definiše naziv teme i zadatke izrade završnog rada, posle čega kandidat prijavljuje temu. Student podnosi zahtev za odobrenje teme završnog rada Nastavno-stručnom veću Škole.

Student treba da završi izradu završnog rada za najmanje tri nedelje, a najviše za godinu od dana prihvatanja izabrane teme na Nastavno - stručnom veću Škole. Nastavno-stručno veće određuje Komisiju za javnu usmenu odbranu završnog rada, koju čine predsednik, mentor i najmanje jedan član. Komisija može da ima i dodatne članove iz redova nastavnika drugih visokoškolskih ustanova ili istaknutih stručnjaka iz oblasti koju obrađuje završni rad.

U toku izrade završnog rada student ima obaveze konsultacije sa mentorom.

Završni rad treba da ima najmanje 20, a preporučuje se ne više od 40 stranica, specijalistički rad od 30 do 50 stranica, a master rad od 40 do 60 stranica formata A4, ne računajući dodatke. Obavezan dodatak završnog rada je i prezentacija završnog rada na preporučenih 10 a najviše 20 slajdova. Tehnička obrada i kvalitet sadržaja završnog rada treba da bude u skladu sa Uputstvom za tehničku izradu završnog rada koje predstavlja sastavni deo Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada.

Mentor svojim potpisom na svakom primerku (četiri primerka) završnog rada potvrđuje zadovoljavajući kvalitet sadržaja i tehničke obrade. Svaki primerak završnog rada treba u prilogu da sadrži celokupan tekst završnog rada u elektronskom obliku (CD).

Završni rad se brani usmeno pred Komisijom; student priprema kratko izlaganje (do 15 minuta) u kome izlaže osnovne postavke problema i karakteristike rešenja; potom komisija postavlja pitanja, i ocenjuje rad u celini.

Pravilnici Šabloni i uputstva Obrasci i logo

Informacije o predaji završnog rada

Prilikom predaje za odbranu završnog/diplomskog rada student treba da preda Studentskoj službi:

 • Četiri ukoričena rada (urađena po tehničkom uputstvu) i potpisana od strane mentora,
 • Četiri CD –a (sa kompletnim radom),
 • Nepopunjenu ispitnu prijavu – kupuje se u skriptarnici Škole,
 • Dokaz o uplati :
  • studenti VIŠER-a plaćaju izradu diplome - 12000,00 din.
  • studenti VETŠ-a plaćaju izradu diplome - 6000,00 din.

  Žiro račun Škole 840-2119666-62

  Poziv na broj:
  1-šifra SP - broj indeksa-godina upisa - 16
  primer: 1-12-31-08-16

 • Potvrda iz Biblioteke Škole da ne duguje knjige.

Napomena: Završni rad mora da bude urađen u skladu sa tehničkim uputstvom.