Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Zoran Lovreković

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Elektronika i telekomunikacije [1981,-1986,]
 • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1989-1994]
 • Doktorske studije: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, Informacione tehnologije [2001.]

Biografija

    Rođen je 12.09.1961. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu, smer RTV tehničar, završava skroz odličnim uspehom. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Elektronika i telekomunikacije, završava 1986.  godine sa prosečnom ocenom studiranja 8.94 i ocenom 10 diplomskog rada pod nazivom "Dekoder mančester kodovanog multipleksnog signala".  Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektronika, odbranio je magistarski rad pod nazivom "Projektovanje rekurzivnih digitalnih filtara sa linearnom fazom" pod mentorstvom prof. dr Miodraga Popovića, sa prosečnom ocenom studiranja 9.14.  Doktorsku disertaciju pod nazivom "Uloga informatičkih tehnologija u realizaciji novih modela u proizvodnom menadžmentu", odbranio je aprila 2001. godine na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu, pod mentorstvom prof. dr Velimira Sotirovića.

    Kratka stručna biografija:

-Srednja škola elektrostruke “Mihajlo Pupin” u Novom Sadu, 01.09.1986 – 31.01.1988, nastavnik teoretske nastave

-“Feniks” RO sa p.o., Bačko Petrovo Selo, 01.02.1988.-19.06.1989., samostalni projektant-elektroničar.

-“Pobeda-IMO” Petrovaradin, 20.06.1989-14.12.1989., stručni saradnik za telekomunikacije.

-Pokrajinski štab teritorijalne odbrane, Novi Sad, 15.12.1989.-15.02.1991., Viši savetnik za poslove informatike, pomoćnik načelnika PŠTO za poslove informatike.

-Viša tehnička škola u Novom Sadu, 16.02.1991.-15.10.2001., asistent više škole za predmet “Programiranje”, predavač za predmet “Računarska priprema forme”, viši predavač za predmete “Osnovi računarske tehnike”, i “Računari” i profesor više škole za predmete “Računari” i “Upravljanje procesima”.

-Fakultet za Menadžment u Novom Sadu, 15.10.2001.-01.10.2003 docent Fakulteta na predmetima “Informatika”, “Upravljački informacioni sistemi” i “Upravljanje proizvodnjom”

-Fakultet za Menadžment u Novom Sadu, 01.10.2003.-01.02.2006., vanredni profesor Fakulteta za naučnu oblast “Informatika” na predmetima “Upravljački informacioni sistemi” i “Upravljanje znanjem”

-Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 01.02.2006. -10.12.2007, profesor Visoke tehničke škole za predmete “Primenjene baze podataka”, “Elektronsko poslovanje”, “Upravljački informacioni sistemi” i “Računarske mreže”

-Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 10.12.2007. -01.02.2023., profesor strukovnih studija, na predmetima "Strukture baza podataka", "Primenjene baze podataka", "Računarske mreže", "Internet jezici i alati 2", "Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja" na osnovnim studijama i "Java programiranje", "Napredni koncepti u bazama podataka", "Razvoj aplikacija za mobilne sisteme", i "Upravljanje znanjem" na master studijama,

-Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka škola elektrotehnike i račinarstva,  od 01.02.2023.- -na predmetima Osnovi informatike i računarstva i Arhitektura i organizacija računara

Honorarno je predavao na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru veći broj informatičkih predmeta i na Internacionalnom Univerzitetu u Brčkom, na Fakultetu za Informatiku, predmete “Programski jezici” i “Informacioni sistemi sa bazama podataka” na osnovnim, i “Digitalni sistemi upravljanja” i “Reinženjering poslovnih procesa” na magistarskim studijama.


Učešće na projektima:


-Lovreković, Z., (rukovodilac projekta), Černiček, I., Pavlović, M., Ristić, D., -Virtuelna radionica za razvoj preduzetničkih veština mladih, projekat realizovan od strane Fakulteta za menadžment i NVO “Centar za dugoročni razvoj” a finansijski podržan od strane “Fonda za otvoreno društvo”, Novi Sad, 2001.

-Radionica "Nove tendencije u poslovanju –reinženjering i upravljanje znanjem", Privredna komora Zrenjanin, 2001. (član tima).

-Radionica "Menadžment u dobu znanja", "Sartid", Smederevo, 2001. (član tima).

-Radionica "Nove tendencije u biznisu", Luki kompanija, Pećinci, 2001. (član tima).

-Projekat obuke "Obuka za biznis i izradu biznis planova", realizovan u organizaciji Fakulteta za Menadžment i finansiran od strane "Care International", obuhvatio 150 polaznika u 6 opština u Vojvodini, 2002. (vođa tima).

-Projekat obuke "Strategije rasta i marketing za mala i srednja preduzeća", realizovan u organizaciji Fakulteta za Menadžment i finansiran od strane "Care International", obuhvatio 150 polaznika u 6 opština u Vojvodini, 2003. (član tima).

-Projekat obuke "Razvoj i upravljanje zadrugama", realizovan u organizaciji Fakulteta za Menadžment i finansiran od strane "Care International", 2003. (vodja tima).

-Projekat obuke "Od trnja do zvezda za 9 meseci", realizovan u organizaciji Fakulteta za Menadžment i NVO "Udruženje samohranih majki" i finansiran od strane "Oxfam"-a, 2003. (vodja tima).

-Lovreković, Z., koordinator projekta, Obuka za web dizajnere, obuka izvršena u saradnji sa Moonsoft d.o.o, za Pokrajinski sekretarijat za zapošljavanje, u šest gradova Vojvodine.

-Lovreković, Z., rukovodilac projekta, Projekat "Uticaj koncepata upravljanja znanjem na povećanje sposobnosti studenata za kreiranje novih radnih znanja u budućim radnim organizacijama", finansiran od strane Sekretarijata za nauku i tehnologije AP Vojvodine, 2005.-2006.

-Lovreković, Z., učesnik na republičkom projektu III 47020 Digitalne medijske tehnologije i drustveno-obrazovne promene, od 2010. do 2019.


Mentorstvo:


Na master radovima:

– Miroslav Velicki, SOAP veb servisi u JAVA programskom jeziku, 2022,

– Branislav Grozdanović, Primena Next.js pri izradi veb aplikacije za pisanje članaka, 2022.

– Gordana Puškarević, Izrada aplikacije u Laravel okviru, 2022.

– Slaviša Svitlica, Adaptacija mreže računarske laboratorije, 2022.

– Dušan Dukić, Registar dokumenata, 2022.

– Dragoslav Babić, Primena razvojnog okvira JAVA SPRING pri izradi veb aplikacije za manipulaciju višestrukim izvorima podataka i njihovu integraciju, 2021.

– Nebjša Zečević, Mikro interfejs arhitektura, 2021.

– Aleksa Kolarski, Aplikacija za prepoznavanje lica i analizu pravilnog nošenja maske u realnom vremenu, 2021.

– Boris Jambrih, SmartHome mobilna aplikacija, 2020,

– Nenad Tripunović, Izrada "JAVA" desktop aplikacije za prodaju računarske opreme, 2020.

– Saša Bašaragin, Razvoj "MASTER BUDžET" mobilne aplikacije za Android i IOS korišćenjem Fluter okruženja, 2020.


Na magistarskim tezama:

-Đurica, M., "Holistički pristup strategijskom menadžmentu pomoću indukovanih korelacionih faktora",Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2003.

-Delić, O., "Kultura visokoobrazovnih organizacija koje izučavaju menadžment",Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2003.

-Pavlović, M., "Uporedna analiza optimizacionih postupaka uprvljanja proizvodnjom uz pomoć tržišno priznatih softverskih paketa",Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2003.

-Kužić, M., "Procena tehnoloških opasnosti u procesnoj industriji i upravljanje merama zaštite",Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2004.

-Pavlović, B., "Uticaj edukacije zaposlenih na smanjenje težine i obima povreda na radu",Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2004.

-Đukić-Petromanjanc, L., “Upravljački informacioni sistem transportnih sistema”, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2005.


Na doktorskim disertacijama:

Van Veghel, H., A.,M., "Monitoring and Evaluation Short Term Projects in Non-profit Organisation, Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2004.


Ostalo:


Učesnik je  na republičkom istraživačkom projektu III 47020 Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene 2010.-2019. godine

Član je uređivačkog odbora i recenzent "International Society for Information, Telecommunication and Education"

 Kopredsedavajući međunarodne konferencije "Upravljanje znanjem -izazov novog doba 2013."

Dve godine bio je šef studijskog programa Informatika u menadžmentu i 2 godine prodekan za nastavu na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.

Predavač po pozivu na TEDEX skupu 19.01.2012. u Novom Sadu, sa temom "Kuda ide obrazovanje?", https://www.youtube.com/watch?v=gaLjrxqLu8Q


 

Reference

Monografija

 1. Lovreković, Zoran (2012.), Upravljanje znanjem, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Novi Sad

   recenzenti: Andevski, Milica, redovni profesor Univerziteta, Grubić Nešić, Leposava, redovni profesor Univerziteta.  ISBN:978-86-6211-054-1

   COBISS.SR.ID: 275964679Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Lovreković, Zoran, Lovreković, Tomislav, (2014), Is HTML5 Right Technology for the Development of Business Software Applications?, TEM Journal, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, Vol. 3, No. 1, pp. 88-95

 2. Lovreković, Z (2013), "Why Knowledge Management?", Best Paper Award, Online Journal of Applied Knowledge

  Management , Vol. 2, No. 1, pp. 128-142, ISSN: 2325-4688

 3. Lovreković, Zoran, Lovreković, Tomislav, (2012), Software Application for Managing Multidisciplinary and Interdisciplinary Projects as a Part of Educational Process, TEM Journal, UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, Vol. 1, No. 1, pp. 38-44

 4. Lovreković, Z, Sukić, E, (2011), "Information technologies do not solve problems in business –they just provide solutions if used in the right way" , TTEM - Technics Technologies Education Management, SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN B&H,Vol. 6, No. 3, pp. 579-588, ISSN 1840-1503

 5. Lovreković, Z, Sukić, Ć, Šabanović, M., (2010), "Desktop, web and web2.0 application comparing on the aspect of

  the realisation possibility the complex user interface", TTEM - Technics Technologies Education Management,

  SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF TEACHING AND BUSINESS PROCESSES IN NEW NET ENVIRONMENT IN

  B&H,Vol. 5, No.4, pp. 678-688, ISSN: ISSN 1840-1503

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Lovreković, Z, (2022), TREBA LI "UPRAVLjANjE ZNANjEM" NA TEHNIČKIM FAKULTETIMA I VISOKIM ŠKOLAMA?, 8. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 141-146, 10.-12. januar , Vrnjačka Banja  

 2. Lovreković, Z., (2022.) "Web Application for Calculating the Required Resources for Firefighting Fuel Tanks", 8 TH International Scientific Conference Safety Engineering, Budva, Montenegro, September 1.-4., 2022. p.p 50-54, ISBN 978-86-6211-140-1

 3. Lovreković, Z, (2020), INFORMACIONI MODEL VIRTUELNE PROIZVODNE ORGANIZACIJE, 6. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 220-227, 13.-16. januar 2020., Kopaonik  

 4. Lovreković, Zoran, Karabasil, Dragan, (2014,), Kompjuterska igra za vatrogasce, 4. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA BEZBEDNOSNI INŽENjERING I 14. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE -Zbornik radova, 02. i 03. Oktobar, 2014., Novi Sad, str.103-109.

 5. Lovreković, Zoran, Sukić, Ćamil, (2011.), Do We need a Knowledge Community in Serbia?, Proceedings of the InSITE 2011, Informing Science & IT Education Joint Conference, June, 20-23, 2011., Novi Sad,

Naučni rad u domaćem časopisu

 1. Lovrekovic, Z., (2021), CAN WE PREDICT TREND IN TECHNOLOGY?, JPMNT- Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 9, No. 2, pp. 46-53. Original Scientific Paper, doi:10.5937/jouproman 9-32024 

 2. Lovrekovic, Z., (2020), VIRTUAL FIRE-PROTECTION COMMUNITY, JPMNT- Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 8, No. 3, pp. 1-8. Original Scientific Paper, doi:10.5937/jouproman8-26699 

 3. Lovrekovic, Z., (2019), MANCHESTER DECODER WITH HIGH ROBUSTNESS, JPMNT- Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 7, No. 4, pp. 1-5. Original Scientific Paper, doi:10.5937/jouproman7-23705

 4. Lovrekovic, Z., (2018), Development of CMS as a Rich Internet Application, JPMNT- Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 6, No. 3, pp. 33-40. Original Scientific Paper, doi:10.5937/jouproman6-18295

 5. Lovrekovic, Z, Lovrekovic, T, (2015), CMS AS A WEB PROGRAMMING LEARNING TOOL (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International Vol. 3, No. 4, pp. 40-47.

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Lovreković, Z, (2021), RAZVOJNI PUT IT, 7. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 118-124, 02.-04. jun 2021., Vrnjačka Banja  

 2. Lovreković, Z, (2019), Ako se Informacione tehnologije menjaju munjevito, šta je sa obrazovanjem za informacione tehnologije? , 5. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 356-360, 8-9. januar 2019., Kopaonik  

 3. . Lovreković, Z, Lovreković, T, (2019), Mogućnosti klijent server komunikacije kod RIA (Rich Internet Applications), 5. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 96-105, 8-9. januar 2019., Kopaonik  

 4. Lovreković, Z, Grahovac, D, (2018), Kompjuterski podržano učenje , 4. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 233-236, 12.-13. januar 2018., Kopaonik  

 5. Lovreković, Z, Lovreković, T, (2018), Realizacija kompleksnog korisničkog interfejsa veb aplikacije, 4. Međunarodna konferencija Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, str. 237-250, 12.-13. januar 2018., Kopaonik  

 6. Lovrekovic, Z, Grahovac, D, (2017), Misija i vizija studijskog programa Informacione tehnologije Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu kao deo koncepta upravljanja znanjem 3. Međunarodno savetovanje Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, 13,-14, januar 2017., Kopaonik,  

 7. Lovrekovic, Z, Grahovac, D, (2016), PROBLEM UČITAVANjA VELIKOG BROJA SLOGOVA TABELE U DATAGRID KOMPONENTU KORISNIČKOG INTERFEJSA, 2, Međunarodno savetovanje Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, 25,-27, januar 2016., Kopaonik,  

 8. Lovrekovic, Z, Lovrekovic, T, (2015), Upravljanje znanjem u obrazovanju, 1, Međunarodno savetovanje Upravljanje znanjem i informatika, zbornik radova, 25,-27, januar 2015., Kopaonik,  

 9. Lovreković, Zoran, Pavlović, Miodrag (2011.), Web2.0 alati za podršku tutorskom radu sa studentima, Međunarodna naučno-stručna konferencija "Na putu ka dobu znanja", zbornik radova, Septembar 2011, Sremski Karlovci

Knjiga

 1. Lovreković, Zoran (2020.), JavaScript, samostalno izdanje autora, Novi Sad

                   - recentent: Prof. dr. Velimir Sotirović, redovni profesor Univerziteta   - ISBN978-86-902082-0-3


 2. Lovreković, Zoran (2020.), Osnove PHP i MySql, samostalno izdanje autora, Novi Sad

                   - recentent: Prof. dr. Velimir Sotirović, redovni profesor Univerziteta   - ISBN978-86-902082-1-0


 3. Lovreković, Zoran (2020.), Napredni PHP i MySql, samostalno izdanje autora, Novi Sad

                   - recentent: Prof. dr. Velimir Sotirović, redovni profesor Univerziteta   - ISBN978-86-902082-2-7


Udžbenik

 1. Lovreković, Zoran (2012.), Upravljački informacioni sistemi, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Novi Sad

  – recenzenti: Segedinac, Tima, Ružić-Dimitrijević Ljiljana. – ISBN:978-86-84853-99-0 – COBISS.SR.ID: 267695879


PhD Zoran Lovreković slika

PhD Zoran Lovreković

Kabinet: 104

Elektronska pošta: zoran.lovrekovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 8:30-10:00 i 18:00-19
Predmeti