Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Vladimir Pavlović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Istraživačka fizika []
  • Magistarske studije: Univeritet u Beogradu, Nauka o materijalima []

Biografija

Vladimir Pavlović je  redovni profesor Univerziteta u Beogradu, a takođe je angažovan u zvanju naučni savetnik u Institutu tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.Kao rukovodilac laboratorije za elektronsku mikroskopiju Poljoprivrednog fakulteta, čijem je i osnivanju u velikoj meri doprineo, prof. dr Vladimir Pavlović pored doprinosa razvoju mlađih naučnih kadrova na fakultetu aktivno radi i na  boljem umrežavanju naučnih institucija u zemlji i inostranstvu čime doprinosi dodatnoj afirmaciji Univerziteta u Beogradu u oblasti mikrostrukturnih istraživanja.

Vladimir Pavlović spada u A1 kategoriju istraživača i njegove naučne aktivnosti se uglavnom odnose na proučavanje fenomena i procesa u oblastima hemije i fizičke hemije  čvrstog stanja, nauke o materijalima, a naročito na istraživanja sinteze i karakterizacije funkcionalnih nanomaterijala i polimer-keramičkih kompozita, analizu uticaja aditiva i dopanata na mehanizme sinterovanja, rast zrna i multiferoična svojstva keramičkih materijala perovskitne i spinelne strukture, eksperimentalna i teorijska proučavanja sinteze multifunkcionalnih materijala, stereološka istraživanja evolucije mikrostrukture i proučavanje uticaja različitih strukturnih nivoa u strukturnoj hijerarhiji na svojstva multifunkcionalnih materijala.  Od 2011. prof dr Vladimir Pavlović je angažovan i kao gostujući profesor i istraživač u Nacionalnoj agenciji za svemirska istraživanja (NASA-SAD) i Centralnom Univerzitetu Severne Karoline, gde se bavi istraživanjima i razvojem nanomaterijala specifičnih namena (materijali koji se mogu koristiti kao senzori, za obnovljive izvore energije itd.)

Do sada je  sa saradnicima objavio više od 220 naučnih radova štampanih u relevantnim međunarodnim časopisima i saopštenim na naučnim konferencijama  (od toga su 94 rada objavljena u međunarodnim časopisima sa SCI liste (31  u vodećim mećunarodnim časopisima (M21), 21 u istaknutnim međinarodnim časopisima (M22) i 42 u međinarodnim časopisima (M23))). Radovi su mu citirani na SCOPUS-u 461 put a h indeks mu je 10. Dr Vladimir Pavlović ima i realizovana dva patenta, a za praktične aspekte svojih istraživanja nagrađen je 2000. godine zlatnom medaljom Saveza pronalazača Beograda, a 2002. godine specijalnim priznanjem sa zlatnom medaljom.

Vladimir Pavlović je rukovodilac nacionalnog projekta iz oblasti osnovnih itraživanja (hemija) pod nazivom “Usmerena sinteza, struktura i svojstva multifunkcionalnih materijala”, a učestvovao je i u realizaciji 15 naučno-istraživačkih projekata, od kojih su 6 bili međunarodni projekti, 6 projekata  je  finansiralo Ministarstvo za nauku republike Srbije, dva projekta je finansirao Fond za naučna istraživanja SANU, a jedan projekat je finansirao IRITEL. Vladimir Pavlović je u okviru svojih istraživanja ostvario naučnu saradnju sa većim brojem naučnih institucija iz zemlje i inostranstva (Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Institit za fiziku, Vinča, ITNMS, IMS, Hemijski, Tehnološko-metalurški, Fizički, Fizičko-hemijski, Biološki, Stomatološki, Farmaceutski Mašinski fakulteti Univerziteta u Beogradu, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Tehnički i Agronomski fakultet u Čačku, Centar za bioinženjering univerziteta u Kragujevcu, IRITEL...). Dr Vladimir Pavlović je ostvario i međunarodnu saradnju sa univerzitetom u Sao Paolu (UNESP), Insitutom za probleme nauke o materijalima Nacionalne akademije nauka Ukrajine, Kijev, Institutom za hemiju čvrstog stanja i mehanohemiju SO Ruske akademije nauka, kao i odsekom za mikroelektroniku univerziteta Ilinois, SAD, Centralnim univerzitetim Severne Karoline, SAD i Nacionalnom agencijom ѕa svemirska istraživanja (NASA). Vladimir Pavlović je zajedno sa akademikom Ristićem angažovan i kao glavni urednik istaknutog međunarodnog časopisa (M22) International Journal of Science of Sintering. a član je i Međunarodnog instituta  za nauku o sinterovanju, podpredsenik Srpskog keramičkog društva, član, Evropskog Keramičkog Društva, Srpskog Hemijskog Društva, Srpskog Društva za Mikroskopiju. Poseduje aktivno znanje engleskog i francuskog jezika, kao i pasivno znanje ruskog jezika.

Reference

PhD Vladimir Pavlović slika

PhD Vladimir Pavlović

Kabinet: 101

Elektronska pošta: vladimirboskopavlovic@gmail.com

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12-13h
Predmeti