Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Saša Stojković

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika [1977-1982]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektroenergetski sistemi [1983-1989]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet u Čačku, Elektroenergetika [1993-1997]

Biografija

Dr Saša Stojković rođen je 1958. godine u Prizrenu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1977. upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu, a diplomirao na Energetskom odseku 1982. godine. Sledeće godine upisao se na magistarske studije na istom fakultetu, na studijskom programu Elektroenergetski sistemi, naučna oblast Visokonaponska oprema. Magistrirao je 1989. godine. Doktorske studije na Tehničkom fakultetu u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, upisao je 1993. godine, a doktorirao na temu "Matematičko modelovanje luka potisnih SF6 prekidača u uslovima mogućeg termičkog proboja" 1997. godine.

Od 1983. do 1988. radio je kao glavni konstruktor niskonaponske opreme u preduzeću "MINEL-Elip", a od 1988. do 1992. godine u preduzeću "MINEL - Elektrooprema i postrojenja" u Ripnju, kao glavni konstruktor SF6 postrojenja. Od 1992. do oktobra 2015. godine radio je kao asistent, docent i vanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Čačku. Od 1. oktobra 2015. godine zaposlen je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu kao profesor strukovnih studija.

Objavio 89 naučnih i stručnih radova:

međunarodni časopisi: 3

međunarodni naučni skupovi: 26

domaći časopisi: 19

domaći naučni skupovi: 41

udžbenici: 5

projekti Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj: 10


Radovi na međunarodnim konferencijama

Radovi na domaćim konferencijama

Radovi u međunarodnim časopisima

Radovi u domaćim časopisima

Udžbenici

Reference

PhD Saša Stojković slika

PhD Saša Stojković

Kabinet: 003

Elektronska pošta: sasa.stojkovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 11:00:14:00
  • Utorak: 11:00-14:00
  • Sreda: 13:00-15:00
  • Četvrtak: 11:00-12:00
  • Petak: 11:00-14:00