Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Mile Petrović

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Univerzitet u Prištini, Elektrotehnički fakultet , Elektronika i telekomunikacije  [1995]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Telekomunikacije [1984 - 1988 ]
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Prištini, Tehnički fakultet , Elektronika i telekomunikacije [1973 - 1979 ]

Biografija

Mile Petrović rođen je 1954. godine u Beloj Palanci. Diplomirao je 1979. godine na Tehničkom fakultetu u Prištini, odsek elektronika i telekomunikacije. Magistrirao je 1988. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu odbranom magistarskog rada: “Jedan nov numerički metod za rešavanje trakastih vodova“, a doktorirao 1995. godine, odbranom doktorske disertacije: “Prilog analizi dinamičkog opsega kamere sa posebnim osvrtom na kamere visoke rezolucije“. Boravio je na stručnim usavršavanjima u Engleskoj i Švajcarskoj. Služi se engleskim i ruskim jezikom. Redovni je član Evropske akademije nauka i Srpske akademije inovacionih nauka. 

Od 1979. do 1989. godine u Televiziji Priština radio kao inženjer početnik, tehničko vođstvo i glavni inženjer održavanja. Od 1989. do 1999. godine u Radio Televiziji Srbije (radio televizija Priština) radio je kao tehnički direktor televizije Priština i pomoćnik tehničkog direktora Radio televizije Srbije. Godine 1990. izabran za predavača na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, 1995. dodine za docenta, 2001. godine za vanrednog profesora, a  2006. godine za redovnog profesora za načnu oblast telekomunikacije i informacioni sistemi, odnosno za užu naučnu oblast televizijska tehnika. Od 2002. do 2009. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici obavljao je dužnost šefa katedre za elektroniku, automatiku, telekomunikacije i informatiku. Od 2006. do 2009. godine, predsednik je Stručnog Veća za tehničko tehnološke nauke na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Od 2006. do 2009.godine, član je Senata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Od 2000. do 2003. godine radio je u Nemačkoj na razvojnim projektima elektromobila, gde je za pronalazak “Automatski punjač sa procesorskom kontrolom“ 2003. godine dobio Zlatnu plaketu od strane Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja grada Beograda. Realizovao je preko 20 stručna projekta iz oblasti televizijske tehnike. Za realizovane projekte Pokretna mini reportažna kola i Elektronska montaža pomoću PS računara, 1993. i 1996. godine dobio je dve godišnje nagrade Radio Televizije Srbije. Od 1996. godine, član je međunarodnog udruženje SMPT (Society of Motion Picture and Television Engineers), sa sedištem u Los Angelesu. Bio je član skoro svih tehničkih komisija Jugoslovanske radio televizije u SFRJ i SRJ i član JUVART-a. Rezenzent je u 4 časopisa sa Impact faktorom. Završio je tri internacionalna kursa iz oblasti televizijske tehnike u Londonu: Chyron 4, Camera Bosh KCA100 i Betacam CVC-5 camera. Ima realizovana i zaštićena dva patenta: Serijska sabirnica za kontrolu i upravljanje većim brojem dislociranih uređaja i Automatski punjač sa procesorskom kontrolom. Autor je dva univerzitetska udžbenika, 4 praktikuma i preko 100 naučnih radova koji su objavljeni u  međunarodnim časopisima i saopšteni na konferencijama.

Reference

PhD Mile Petrović slika

PhD Mile Petrović

Kabinet: HDTV studio

Elektronska pošta: petrovic.mile@yahoo.com

Konsultacije
  • Subota: 09:00-11:00
Predmeti