Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Divna Popović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: U Beogradu, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija , Elektronika i telekomunikacije [2003 - 2007]
  • Specijalističke strukovne studije: U Beogradu, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Sigurnost informaciono komunikacionih sistema [2013 - 2014]

Biografija

Rođena 16.09.1981. godine u Pančevu, gde je završila osnovno obrazovanje i gimnaziju. Diplomirala na Višoj elektrotehničkoj školi (Beograd), 2007. godine sa temom „Identifikacija sistema primenom algoritma srednje kvadratne vrednosti greške i najmanjih kvadrata”, kod mentora prof. dr Zorana Banjca, na smeru Elektronika i telekomunikacije. Izvršila usklađivanje diplome na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija školske 2013/14, sa temom „Implementacija adaptivnih filtara u programabilnim logičkim kolima FPGA tipa”, kod mentora prof. dr Dragane Prokin, na studijskom programu Elektronika i telekomunikacije. Nastavila dalje stručno usavršavanje na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (Beograd), na specijalističkim studijama, studijskog programa Sigurnost informaciono komunikacionih sistema. Diplomirala na specijalističkim studijama 2014. sa temom „FIR filtar na bazi N- modularne redudanse u programabilnoj logici", kod mentora prof. mr Borislava Hadžibabića, kao i stručno usavršavanje na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ (Zrenjanin), na smeru Informatika (status apsolvent). Od 2017, student master strukovnih studija na studijskom programu Računarsko inženjerstvo, na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (Beograd).

Radna biografija:  

Od 2006. do 2008 godine angažovana kao demonstrator na predmetima Digitalna obrada signala, Matematika 1 i Inženjerska matematika, na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (Beograd).  

Od 2008. godine angažovana kao laborant na predmetima Arhitektura i organizacija računara 1, Arhitektura i organizacija računara 2, Programabilna logička kola, Aplikativni softver, Uvod u računarstvo u oblaku, Napredne arhitekture računara, Programabilni digitalni sistemi i digitalni sistemi u programabilnoj logici. 

Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

  1. Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH Jahorina 2015, rad „Realizacija adaptivnog filtra primenom metode protočne obrade signala“, autori inž. Divna Mićić, dr Dragana Prokin, dipl. ing. Gabrijela Dimić.

  2. Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH Jahorina 2014, rad „Implementacija LMS algoritma u programabilnoj logici“, autori inž. Divna Mićić, dr Dragana Prokin, dipl. ing. Gabrijela Dimić. 

  3. Međunarodna konferencija univerziteta Singidunum, rad „Realizacija nastave na daljinu iz predmeta Arhitektura i organizacija računara primenom Moodle okruženja“, autori dr Dragana Prokin, dipl. ing. Gabrijela Dimić, inž. Divna Mićić.

Priručnik

  1. Priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Programabilna logička kola-2014. godine, tehnička priprema.

  2. Priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Arhitekture i organizacije računara 1- 2013. godine, autor.

  3. Priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Arhitekture i organizacije računara 1- 2011. godine, tehnička priprema. 
BEng-spec.appl. Divna Popović slika

BEng-spec.appl. Divna Popović

Kabinet:

Elektronska pošta: divna.popovic@viser.edu.rs

Konsultacije
Predmeti