Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Branka Kovačević

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet, Anglistika [2011-2015]
  • Master akademske studije: Fakultet za strane jezike, Alfa BK univerzitet, Anglistika - književnost [2015-2017]

Biografija

Branka Kovačević je diplomirala na Fakultetu za strane jezike u Beogradu 2015. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,66. Na istom fakultetu je 2017. odbranila master rad iz Engleske književnosti na temu „Teorija ljubavi u prozi Ernesta Hemingveja“. Master studije Engleske književnosti završila je sa prosečnom ocenom 10,00.

U maju 2014. učestvovala je na Međunarodnoj studentskoj konferenciji u Puli „Jezik: Uputstva za upotrebu“, gde je predstavila rad “ Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems”. Tokom studija bila je angažovana i u organizaciji naučnih konferencija koje se održavaju u okviru Fakulteta za strane jezike. Od marta 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za strane jezike Alfa BK univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi engleskog jezika na Fakultetu za strane jezike. Angažovana je u nastavi predmeta Engleski jezik na Fakultetu informacionih tehnologija, Fakultetu za matematiku i računarske nauke, Fakultetu za trgovinu i bankarstvo i Fakultetu za menadžment u sportu. Na Fakultetu za strane jezike angažovana je na predmetima Poslovni engleski jezik 1, Poslovni engleski jezik 2, Engleska književnost 1 i Engleska književnost 6.

Aktivno se bavi prevođenjem i lekturisanjem naučnih radova, časopisa i zbornika, kao i simultanim prevođenjem.

Od novembra 2016. radi i kao saradnik u nastavi engleskog jezika na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, a od novembra 2017. kao predavač na Visokoj školi za poslovne studije – Čačak.

UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA:

1.Kovačević, Branka. Usmeno izlaganje: Pripovedački postupci u građenju muških i ženskih likova u prozi Ernesta Hemingvaja. Peta međunarodna konferencija Jezik, književnost i popularna kultura, Beograd: Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike univerzitet, 30. 9-1. 10. 2016.

2.Kovačević, Branka: Usmeno izlaganje: Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems. Međunarodna studentska konferencija Jezik- Uputstva za upotrebu. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 9. 5. 2014. 

NAUČNI RADOVI :

1. Kovačević, Branka. Teorija ljubavi u prozi Ernesta Hemingveja: između erotskog i moralnog. Reči – časopis za jezik, književnost i kulturu, godina IX, br. 1, 2017, str. 76–87. Beograd: Alfa BK univerzitet u Beogradu, Fakultet za strane jezike, 2017. ISSN: 1821 – 0686

2. Kovačević, Branka i Aničić Andrijana. Pripovedački postupci u građenju muških i ženskih likova u prozi Ernesta Hemingvaja. Međunarodna konferencija Jezik, književnost i popularna kultura: zbornik radova. Beograd: Alfa BK univerzitet, Fakultet za strane jezike, 2017. ISSN: 978-86-6461-017-9

3. Kovačević, Branka. The Anatomy of Love. Intriguingly Real Life of the Queen of Crime. Sveučilište u Zadru. No.1, Year 7. Zadar: Sveučilište u Zadru, vol. 7, no. 1, pp. 119 – 119. ISSN: 1847-7755, udc: -, doi: 10.15291/SIC/1.7.LC.8, Hrvatska, 1. - 1. Jul, 2016

4. Kovačević, Branka. Irony and Sarcasm in W.H. Auden’s Poems. Međunarodna studentska konferencija Jezik- Uputstva za upotrebu: zbornik radova, str. 110-119, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2014. ISBN 978-953-7320-22-5 Reference

BA Branka Kovačević slika

BA Branka Kovačević

Kabinet: 101

Elektronska pošta: dada.kovacevic82@gmail.com

Konsultacije
  • Ponedeljak: 16:00-17:00
Predmeti