УПИС 2024

УПИС 2024

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Упис - Основне струковне студије


БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ САМОФИНАСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ (у динарима)
Буџет Самофинансирајући Укупно
Аудио и видео технологије 30 70 100 140.000,00
Аутоматика и системи управљања возилима 30 50 80 140.000,00
Електроника и телекомуникације 30 50 80 140.000,00
Информациони системи 30 70 100 140.000,00
Нове енергетске технологије 30 50 80 140.000,00
Нове рачунарске технологије 30 150 180 140.000,00
Рачунарска техника 30 50 80 140.000,00

Поред напред наведених уписних квота, Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних струковних студија за школску 2024/2025. годину уписати највише:

 1. Два кандидата Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом.
 2. Два кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине.
 3. Два кандидата који су држављани Републике Србије, а који су у школској 2023/2024. години завршили средњу школу у иностранству.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија могу се уписати:

 • 1. Држављани Републике Србије који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању и који се рангирају у оквиру броја студената који се могу уписати на одређени студијски програм.
 • 2. Држављани Републике Србије који средњу школу, која је изједначена са средњом школом у трогодишњем или четворогодишњем трајању завршеном у Републици Србији, у школској 2023/2024. години заврше у иностранству, као и држављани Републике Србије који страну средњошколску исправу стекну завршавањем акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији (даље: имаоци стране средњошколске исправе), могу да се упишу на основне струковне студије у АТУСС, под условом да им се (од стране Агенције за квалификације) призна страна средњошколска исправа и ако се рангирају у оквиру броја студената који се могу уписати на одређени студијски програм. Упис кандидата који су имаоци стране средњошколске исправе ће се вршити под следећим посебним условима:
  • 2.1. уколико су стране средњошколске исправе ових кандидата признате, односно уколико им је до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року (даље: први уписни рок) издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, тада се они рангирају и уписују на исти начин као и сви остали кандидати који су држављани Републике Србије.
  • 2.2. уколико стране средњошколске исправе ових кандидата нису нострификоване до истека последњег дана за конкурисање у првом уписном страна 3/12 року, али су овакви кандидати отпочели поступак нострификације до истека последњег дана за конкурисање у првом уписном року, односно ако је поступак нострификације у току, али није издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, такви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе и доказ (потврду Агенције за квалификације) да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе. Ови кандидати се у првом уписном року рангирају за упис на буџетска или самофинансирајућа места као и сви остали кандидати - држављани Републике Србије, али се на студије уписују условно, односно под условом да им до почетка наставе у школској 2023/2024. години буду нострификоване стране средњошколске исправе.
  • 2.3. уколико поступак нострификације страних средњошколских исправа ових кандидата није ни отпочео до истека последњег дана за конкурисање у првом уписном року (примера ради, јер страна средњошколска исправа није ни издата до тог рока), ови кандидати могу да конкуришу за упис у септембарском уписном року (даље: други уписни рок), на два посебно опредељена буџетска места за упис кандидата држављана Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе, као и за упис на самофинасирајућа места која остану слободна за упис у другом уписном року.
  • 2.4. имаоци стране средњошколске исправе који диплому стичу полагањем ИБ матуре (International Baccalaureate), уколико конкуришу за упис на основне струковне студије у АТУСС у првом уписном року, дужни су да приликом пријаве на Конкурс АТУСС доставе потврду средње школе да су положили све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (IB Diploma Programme).
 • 3. Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, под условом да су им нострификована страна средњошколска документа која подлежу нострификацији, уписују у прву годину основних струковних студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујићи и право на упис у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Суседним земљама се овде сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија (раније БЈР Македонија), Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. У погледу поступка нострификације средњошколских докумената стечених у иностранству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи наведено (у претходној тачки овог Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују та документа.
 • Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (у погледу претходног образовања и у погледу обавезе полагања пријемног испита) и под условом да познају српски језик у мери потребној за праћење наставе. Уколико су страну средњошколску исправу стекли у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и следећа документа:
  • 4.1. оригинална средњошколска сведочанства и диплому, односно еквивалентне документе, уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и решење Агенције за квалификације о нострификацији стечене средњошколске дипломе на увид и неоверене фотокопије тих докумената (фотокопије докумената се не враћају кандидату);
  • 4.2. пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша,
  • 4.3. доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института),
  • 4.4. доказ о томе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују (2024/2025).
 • 5. Кандидати који немају јавну исправу о стеченом средњем образовању одговарајућег степена (уништена, изгубљена, нестала исправа/ евиденција/ архивска грађа), уместо те јавне исправе, приликом пријаве на Конкурс подносе решење о утврђивању стеченог средњег образовања, донето од стране надлежног основног суда у ванпарничном поступку.
 • 6. Општи услов за упис на студије у АТУСС, који важи за све кандидате, јесте да кандидат познаје српски језик у мери потребој за праћење наставе.

РОКОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И УПИС У ПРВОМ (ЈУНСКОМ) УПИСНОМ РОКУ

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Р.бр Поступак Датуми Време
1. Подношење пријава на Конкурс* 20.06, 21.06, 24.06, 25.06. 2024. 09h – 17h
2. Објављивање Привремене листе пријављених кандидата на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита 26.06.2024. 12h
3. Пријемни испит 27.06.2024. 10h
4. Објављивање Привремене ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама 28.06.2024. 10h
5. Подношење приговора Комисији за упис на Привремену листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама** 01.07.2024. 10h - 12h
6. Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 01.07.2024. 12:00h - 13:00h
7. Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 02.07.2024. 13:00h - 14:00h
8. Објављивање Коначне ранг листе 02.07.2024. 16:00h
9. Упис примљених кандидата (Распоред (сатница) уписа кандидата биће објављен уз Коначну ранг листу) 03.07.-05.07.2024. 10:00h – 17:00h
10. Упис кандидата који су пријемни испит полагали на другом факултету 08.07.2024. 11:00h - 17:00h
*Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на било који други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. Кандидат је дужан да регистрациони листић донесе на полагање пријемног испита и без њега неће моћи да полаже пријемни испит.
**Приговори се подносе искључиво у писаној форми и непосредно, на обрасцу који се може преузети у скриптарници Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на рачун број 840-2119666-62 уз позив на број 1–2024–22. Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (посредно, нпр. поштом или е-поштом), неблаговремено поднети приговори (ван напред одређених рокова за подношење приговора) или приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним, неблаговременим или непотпуним и неће бити разматрани. Увид у свој рад са пријемног испита може извршитити само кандидат који је на прописани начин поднео приговор на Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама.


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Р.бр Документ
1. Пријавни лист, попуњен и потписан
2. Лична карта, односно за стране држављане пасош
3. Оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе и неоверене фотокопије истих, односно еквивалентна страна средњошколска документа ако је кандидат ималац таквих докумената и неоверене фотокопије истих
4. Оригинална диплома средње школе и неоверена фотокопија исте, односно еквивалентна страна средњошколска исправа, ако је кандидат ималац такве исправе и неоверена фотокопија исте, односно, уколико је кандидат полагао матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и неоверена фотокопија исте
5. Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог***
6. Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог***
7. Изјава о начину прибављања података о којима се води службена евиденција***
8. Изјава о пристанку на обраду личних података у складу са законом***
9. Доказ о уплати надокнаде за полагање пријемног испита****
***Кандидат има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно уписа (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), или да АТУСС овласти да те податке прибави службеним путем. Кандидат који је држављанин Републике Србије може да се определи да овласти АТУСС да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис кандидата (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти АТУСС да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат у погледу кога АТУСС нема могућности да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом уписа.
****Надокнада за полагање пријемног испита на Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства износи 7.000,00 (седам хиљада) динара.

ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ

* приликом уплате није потребно уносити вредност у поље модел


ДОДАТНА ДОКУМЕНТА КОЈА ПОРЕД НАПРЕД НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНАТА ПОДНОСЕ ПОЈЕДИНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

 • 1. Имаоци стране средњошколске исправе (без обзира да ли су држављани Републике Србије или страни држављани), у зависности од околности конкретног случаја у коме се кандидат налази:
  • решење о нострификацији стране средњошколске исправе, или
  • потврду Агенције за квалификације да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе, или
  • потврду средње школе да су положили све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (IBDP).
 • 2. Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву која се може преузети овде >>>.
 • 2. Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву.
 • 3. Кандидати који су страни држављани подносе и посебна документа набројана у одељку 2, тачка 4. овог Конкурса.
 • 4. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или
  • мишљење Интерресорне комисије
  • препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/ Удружења студената са хендикепом.
  Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата. Особе са хендикепом, у складу са објективним могућностима АТУСС, могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење АТУСС достави најкасније седам дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично одговарајућем Одсеку АТУСС или путем електронске поште на контакт адресе које се налазе на интернет страницама Одсека АТУСС.
 • 5. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и то:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, БОДОВАЊЕ ЗАДАТАКА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Кандидат може освојити највише 100 бодова по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. По основу успеха у средњој школи, кандидат може остварити највише 40 бодова, а по основу успеха на пријемном испиту кандидат може остварити најмање 0 а највише 60 бодова.

За кандидата који је завршио средњу школу у четворогодишњем трајању успех постигнут у средњој школи (БСШ) се бодује као збир просечних оцена (ПО) постигнутих у I, II, III и IV разреду средње школе (р.с.ш.), помножених са 2:

БСШ = (ПО I р.с.ш + ПО II р.с.ш + ПО III р.с.ш + ПО IV р.с.ш)*2

За кандидата који је завршио средњу школу у трогодишњем трајању успех постигнут у средњој школи (БСШ) се бодује као збир просечних оцена (ПО) постигнутих у I и II разреду средње школе (р.с.ш.) помножених са 2 и просечне оцене постигнуте у трећој години средње школе помножене са четири:

БСШ = ((ПО I р.с.ш + ПО II р.с.ш)*2 + ПО III р.с.ш *4))

У Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то:

 • 10 задатака из области Математика и
 • 10 питања из области Основе информационо-комуникационих технологија.

Сваки тачан одговор на пријемном испиту доноси 3 (три) поена, сваки одговор “не знам” доноси 0 (нула) поена, а сваки нетачан одговор доноси -1 (минус један) поен.

Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три места на републичком такмичењу у чијем организовању учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит већ му се додељује максималан број бодова који се може остварити на пријемном испиту.

Кандидати су дужни да на пријемном испиту поштују правила полагања пријемног испита, са којима ће бити детаљно упознати од стране дежурних лица. Непоштовање правила о полагању пријемног испита повлачи дисквалификацију и забрану уписа. На пријемни испит потребно је обавезно донети РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ и личну карту (или пасош).

РАНГИРАЊЕ И УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Упис кадидата се врши са Коначне ранг листе. Коначна ранг листа кандидата се сачињава на основу броја бодова остварених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту.

Кандидат може бити уписан у прву годину основних струковних студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије ако кумулативно испуњава следеће услове:

 • кандидат је држављанин Републике Србије, или припадник српске националне мањине из (у одељку 2. тачка 3. овог Конкурса набројаних) суседних земаља или уколико је држављанин државе чији се држављани, према закљученом међудржавном споразуму, могу финансирати из буџета Републике Србије,
 • кандидат није био уписан или није тренутно уписан на основним студијама као студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
 • кандидат је, на основу успеха у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, остварио више од 50 бодова.

Кандидат може бити уписан у прву годину основних струковних студија у статусу студента који се сам финансира ако му његов пласман на коначној ранг листи омогућава да се упише у оквиру утврђених уписних квота за сваки поједини студијски програм.

Изузетно, рангирање и упис кандидата који испуне услове за упис применом Програма афирмативних мера, као и кандидата који су држављани Републике Србије али су имаоци стране средњошколске исправе, обавиће се у складу са напред наведеним општим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и у складу са посебним правилима одговарајућег Програма афирмативних мера, ради уписа у оквиру посебних квота, односно места опредељених за упис кандидата на терет буџета Применом програма афирмативних мера, односно ради уписа у оквиру посебних квота опредељених за упис држављана Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе. Кандидати који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру Програма афирмативних мера, као и кандидати држављани Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе, такође су у обавези да полажу пријемни испит. Након полагања пријемног испита, ови кандидари се рангирају и на посебним ранг листама и на коначној ранг листи свих кандидата који су полагали пријемни испит, и то:

 • примарно се рангирају на посебним ранг листама за упис кандидата применом програма афирмативне мере, ради уписа на посебно одобрена буџетска места за тај програм афирмативне мере, до попуне посебно одобрених буџетских места, односно на посебним ранг листама за упис држављана Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе до попуне посебно одобрених буџетских места која су опредељена за упис ове категорије кандидата,
 • секундарно се рангирају и на коначној ранг листи свих кандидата који су радили пријемни испит. Након попуне посебно одобрених буџетских места , кандидат који је рангиран на посебној ранг листи, а није успео да се упише у оквиру посебно одобрених буџетских места за одређену категорију кандидата, на студије се може уписати према свом пласману на коначној ранг листи свих кандидата који су радили пријемни испит.

Уколико два или више кандидата на коначној ранг листи имају исти укупан број бодова, предност за упис има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова. Уколико два или више кандидата на ранг листи имају исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње школе. Уколико два или више кандидата на ранг листи имају исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену и у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену и у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе.

ВАЖНО – РАСПОРЕД УПИСА

Упозоравају се кандидати да је ИЗУЗЕТНО ВАЖНО да се придржавају ТЕРМИНА, односно РАСПОРЕДА УПИСА.

Распоред уписа зависи од пласмана кандидата на Коначној ранг листи. Обавештење са сатницом уписа према пласману на коначној ранг листи биће уручено кандидату приликом пријаве на конкурс.

Ако кандидат који је остварио право на упис не приступи прозивци за упис и ако се не упише у термину одређеном за упис према пласману тог кандидата на Коначној ранг листи, уместо њега ће бити уписан следећи кандидата који је приступио, према редоследу на коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Р.бр Документ
1. Оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих докумената)
2. Оригинална диплома средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска исправа и решење о нострификацији те стране средњошколске исправе, ако је кандидат ималац такве исправе)
3. Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави
4. Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави
5. два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
6. празан индекс са холограмском налепницом
7. две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
8. за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине. Школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62.  У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма који се уписује. Налог за уплату прве рате школарине (са уписаним подацима о жиро рачуну и позиву на број сходно студијском програму на који се кандидат уписује) кандидат може преузети у Скриптарници Одсека ВИШЕР, уз остала документа потребна за упис, након прозивке и резервације места за упис.
Школарина се може уплатити:
 • одједном у целокупном износу приликом уписа,       или
 • тако што се при упису уплати прва рата школарине у износу од најмање 40.000,00 (четрдесет хиљада) динара, док се преостали износ школарине од 100.000,00 (сто хиљада) динара може платити у највише десет месечних рата у износу од по 10.000,00 (десет хиљада) динара. Рате се уплаћују најкасније до 15. у месецу, почевши од октобра месеца 2024. године, а закључно са јулом месецом 2025. године.

Напомене:

 • Индекс и обрасци ШВ - 20 могу се купити у скриптарници Одсека ВИШЕР.
Више информација o АТУСС, Одсеку ВИШЕР и основним струковним студијама можете добити: ·    
 • на сајту ВИШЕР www.viser.edu.rs
 • путем електронске поште office@viser.edu.rs
 • путем званичних налога Одсека ВИШЕР на друштвеним мрежама (Facebook и Instagram)
 • на број телефона 011/2471-099
9. доказ о уплати надокнаде за СКАССС (Студентска конференција академија струковних студија Србије)*
*Надокнада за СКАССС износи 100,00 (сто) динара, доказ о иплати је обавезан за све студeнте (буџетске и самофинансирајуће)

ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ ЗА СКАССС

© 2024 School of Electrical and Computer Engineering, Belgrade
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099