Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2019

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис - Мастер струковне студиje

ВИШЕР уписује студенте на струковне студије другог степена - мастер струковне студије, на акредитоване студијске програме:

 1. Електротехничко инжењерство
 2. Мултимедијално инжењерство
 3. Рачунарско инжењерство

Студије на свим студијским програмима мастер струковних студија у Школи трају две године (четири семестра). Студијски програми мастер струковних студија у Школи садрже обавезне и изборне предмете, чијим се успешним полагањем стиче укупно 120 ЕСПБ бодова и високо образовање другог степена на струковним студијама, односно ниво квалификација 7.1 С према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018). На студијским програмима мастер струковних студија Школе не постоје одобрена места за упис студената чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, па се кандидати могу уписати искључиво у статусу самофинансирајућег студента.

У прву годину мастер струковних студија у Школи могу се уписати:

 1. Кандидати који су претходно стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова на акредитованим студијским програмима основних струковних студија који се реализују у Школи и који су стекли одговарајући стручни назив према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива.
 2. Кандидати који стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова, завршавањем студија на акредитованом студијском програму на другој високошколској установи у Републици Србији, под условом да је студијски програм на коме је кандитат завршио студије првог степена сродан, односно уколико се наставни план и програм по коме је кандитат студирао поклапа у довољној мери са одговарајућим наставним планом и програмом Школе. Процену о сродности, односно степену поклапања наставних планова и програма даје стручни орган Школе. Од ових кандидата, као додатни услов за упис на мастер струковне студије у Школи, може се захтевати полагање одређених допунских, односно диференцијалних испита. 
 3. Кандидати који су завршили студије на акредитованој високошколској установи у иностранству, могу се уписати мастер струковне студије, под истим условима као држављани Републике Србије, уколико познају српски језик (на коме се мастер студије реализују у Школи), ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова. Приликом пријаве на Конкурс, поред осталих потребних докумената које подносе сви кандидати, ови кандидати прилажу и посебне документе одређене Конкурсом за упис на мастер струковне студије

Право уписа на мастер струковне студије стиче кандидат који испуњава услове предвиђене општим актима Школе и Конкурсом за упис на мастер струковне студије и који се рангира у оквиру одобрених квота за упис на одређеном студијском програму. Јединствена ранг листа кандидата за упис на мастер струковне студије сачињава се на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија. Уколико више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг листи за упис на мастер струковне студије након примене основног критеријума за рангирање (просечна оцена остварена на претходном нивоу студија), предност за упис има кандидат који је завршио основне струковне студије у Школи. Уколико након примене наведеног основног критеријума за рангирање више кандидата који су завршили основне струковне студије у Школи има идентичан пласман на јединственој коначној ранг листи за упис на мастер струковне студије, предност за упис има кандидат који је завршио основне студије у краћем року.

Потребна документа 

Документа потребна за пријављивање на Конурс за упис на мастер струковне студије:

 1. пријавни лист и попуњен образац изјаве о начину прибављања података о којима се води службена евиденција и о пристанку на обраду личних података, у складу са законом (налазе се у скриптарници Школе),
 2. лична карта, а ако је кандидат страни држављани пасош,
 3. извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави (оригинал на увид и неоверена фотокопију истог). Извод из матичне књиге рођених није потребан ако кандидат жели да овласти Школу да податке из тог извода прибави службеним путем,
 4. оригиналне високошколске исправе (диплома и додатак дипломи) на увид и неоверене фотокопије истих. Кандидат који је основне струковне студије завршио у Школи може уместо дипломе и додатка дипломи поднети на увид уверење о дипломирању и његову неоверену фотокопију.
 5. поред напред набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили претходни ниво студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа, подносе и документа наведена у одељку I тачка 3. Конкурса за упис на мастер струковне студије (решење о нострификацији стране високошколске исправе и оригиналне стране високошколске исправе (диплома, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца; доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института); доказ о томе да су здравствено осигурани и то оригинале или оверене копије наведених докумената на увид и неоверене копије наведених докумената. 

Документа потребна за упис на мастер струковне студије:

 • Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу поднети копију дипломе или уверења о дипломирању (фотокопија не мора бити оверена); 
 • Кандидати који су завршили студије на другим високошколским установама у Републици Србији подносе оверене фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем степену студија;
 • Кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили први степен студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа подносе оверене копије документа наведених у одељку I тачка 3. Конкурса за упис на мастер студије (оверену копију решења о нострификацији стране високошколске исправе, оверену копију оригиналне стране високошколске исправе (диплома, односно други оговарајући документ) и доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института).
 • Два попуњена обрасца ШВ - 20  (могу се купити у скриптарници Школе).
 • Празан индекс са холограмском налепницом (могу се купити у скриптарници школе)
 • Две истоветне фотографије за индекс формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм.
 • Доказ о уплати школарине. Школарина се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду број 840-1991666-39. У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма који се уписује, и то:

                    -студијски програм Електротехничко инжењерство позив на број 31-18

                    -студијски програм Мултимедијално инжењерство позив на број 32-18

                    -студијски програм Рачунарско инжењерство позив на број 33-18 

Напомене везане за документа:

 • Кандидат има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно уписа (извод из матичне књиге рођених), или да Школу овласти да те податке прибави службеним путем. Ако се кандидат који је држављанин Републике Србије определи да за то овласти Школу, Школа ће самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис (извод из матичне књиге рођених) и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених прилоком конкурисања и уписа.  Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти Школу да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат у погледу кога Школа нема могућности да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених приликом уписа. 
 • Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко (редовне или електронске) поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.
 • Школа задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у Школи. 
 • Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099