УПИС 2022

УПИС 2022

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Упис - Мастер струковне студиjeУПИСНЕ КВОТЕ ЗА ШЕСТИ УПИСНИ РОК И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА

У петом уписном року за школску 2022/2023. годину, Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, у прву годину мастер струковних студија школске 2022/2023. године уписује укупно 49 студената, и то по студијским програмима:

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ САМОФИНАСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
БУЏЕТ САФ УКУПНО Држављани Републике Србије
(у динарима)
Страни држављани
(у еврима)
Електротехничко инжењерство 0 5 5 175.000,00 /
Мултимедијално инжењерство 0 20 20 175.000,00 /
Рачунарско инжењерство 0 18 18 175.000,00 /

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија у АТУСС може се уписати лице:

 1. које је завршило одговарајуће студије првогстепена, обима од најмање 180 ЕСПБ бодова,
 2. које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по законома који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању.  
Од кандидата који су стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова завршавањем студија на акредитованом студијском програму на другој високошколској установи у Републици Србији или на недовољно сродном студијском програму, може се захтевати полагање одређених допунских, односно диференцијалних испита као додатни услов за упис на одређени студијски програм мастер струковних студија АТУСС – Одсека ВИШЕР.  


Кандидати који су завршили студије на акредитованој (према прописима државе у којој се налази високошколска установа на којој су студије завршене) високошколској установи у иностранству, могу се уписати на мастер струковне студије у АТУСС, под истим условима као држављани Републике Србије, уколико познају српски језик (на коме се мастер студије реализују у АТУСС), ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак стручном називу који се стиче савладавањем студијског програма на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова. Приликом пријаве на Конкурс, поред осталих потребних докумената, ови кандидати прилажу и следеће документе:

 • решење, односно документ о нострификацији стране високошколске исправе и оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена), уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца – оригинале или оверене копије на увид и неоверене фотокопије,
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института) - оригинал или оверену фотокопију на увид и неоверену фотокопију,
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2022/2023. годину.

РОКОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И УПИС У ШЕСТОМ УПИСНОМ РОКУ

Р.бр.

ПОСТУПАК

ДАТУМИ

ВРЕМЕ

1.

Подношење пријава на Конкурс

21.11.-23.11.2022.

09:00h - 17:00h

2.

Привремена ранг листа

24.11.2022.

у 14h

2.

Подношење приговора Комисији за упис на Привремену ранг листу*

25.11.2022.

14h - 15h

3.

Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

25.11.2022.

у 15:30h

4.

Подношење жалби против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима

28.11.2022.

16h - 17h

5.

Објављивање Коначне ранг листе

28.11.2022.

 у 18h

6.

Упис примљених кандидата

29.11.2022.

09 – 17h

*Приговори се подносе искључиво у писаној форми и непосредно, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на рачун број 840-2119666-62 уз позив на број 1–22–22.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (посредно, нпр. поштом или е-поштом), неблаговремено поднети приговори (ван напред одређених рокова за подношење приговора) или приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним, неблаговременим или непотпуним и неће бити разматрани.


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС


Р.бр.

ДОКУМЕНТ

1.

Попуњен и потписан пријавни лист

2.

Лична карта

3.

Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и неоверена фотокопија)**

4.

Уверење о држављанству (оригинал на увид и неоверена фотокопија)**

5.

Страни држављани пасош и копију прве стране пасоша;

6.

Диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена (оригинал на увид и неоверена фотокопија)

**Кандидат има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно приликом уписа на мастер струковне студије (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), или да АТУСС овласти да те податке прибави службеним путем. Ако се кандидат који је држављанин Републике Србије определи да за то овласти АТУСС, АТУСС ће самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис на мастер студије и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених приликом конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти АТУСС да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат који је страни држављанин или кандидат у погледу кога АТУСС нема могућности да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом уписа.


Поред горе набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили претходни ниво студија  на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа, подносе следећа документа:

 • решење о нострификацији стране високошколске исправе (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института) (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • страни држављани - доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2022/2023. годину (оригинал на увид и неоверена фотокопија).
Напомене: 
 • АТУСС задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета, уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма на којима је кандидат завршио претходни ниво студија и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис на мастер струковне студије у АТУСС, као и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у АТУСС.
 • Неоверене фотокопије  докумената се не враћају кандидату.
 • Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко (редовне или електронске) поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС

Упис кадидата се врши са Коначне ранг листе. Коначна ранг листа на основу које се врши упис кандидата на студијске програма мастер струковних студија који се реализују у Одсеку ВИШЕР сачињава се упис на све акредитоване студијске програме који се на Одсеку ВИШЕР.  

Право уписа на мастер струковне студије стиче кандидат који испуњава услове предвиђене општим актима АТУСС и Конкурсом АТУСС за упис студената на мастер струковне студије за шкослку 2022/2023. годину,  и који се рангира у оквиру квота за упис на одређеном студијском програму.

Коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене коју је кандидат постигао на основним студијама, дужине трајања претходног студирања и стручне области, односно звршеног студијског програма. Уколико након примене основних критеријума за рангирање, два или више кандидата на привременој ранг листи за упис имају идентичан пласман, предност за упис на мастер струковне студије има кандидат који је основне студије завршио у краћем року (датум дипломирања).  

Губитак права на упис - ако се кандидат, који је остварио право на упис према критеријумима из овог Конкурса не упише у року одређеном за упис, уместо њега ће бити уписан следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Р.бр.

ДОКУМЕНТ

1.

Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена

2.

Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави

3.

Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави

4.

Два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику

5.

Празан индекс са холограмском налепницом

6.

Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)

7.

За студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине у износу од најмање 35.000,00 (тридесетипетхиљада) динара. 

 

Школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62.

У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма на који се кандидат уписује, и то:

Студијски програм

Позив на број

Електротехничко инжењерство

1-31-22

Мултимедијално инжењерство

1-32-22

Рачунарско инжењерство

1-33-22

 

Школарина за школску 2022/2023. годину се може уплатити:

 • одједном у целокупном износу од 175.000,00 (сто седамдесет и пед хиљада) динара приликом уписа, или
 • тако што се при упису уплати прва рата школарине у износу од најмање 35.000,00 (тридесет и пет хиљада) динара, док се преостали износ школарине може уплатити у највише 10 једнаких месечних рата. Рате школарине за школску 2022/2023. годину се уплаћују најкасније до 15. у месецу, почевши од октобра месеца 2022. године, а закључно са јулом месецом 2023. године.

Напомена: Индекс и обрасци ШВ - 20 могу се купити у скриптарници Одсека ВИШЕР.

8. доказ о уплати надокнаде за СКАССС (Студентска конференција академија струковних студија Србије)*
*Надокнада за СКАССС износи 100,00 (сто) динара, доказ о иплати је обавезан за све студeнте (буџетске и самофинансирајуће)

ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ ЗА СКАССС


Више информација о АТУСС, Одсеку ВИШЕР и мастер струковним студијама на Одсеку ВИШЕР можете добити:

 • на сајту Одсека ВИШЕР www.viser.edu.rs
 • путем електронске поште office@viser.edu.rs
 • путем званичних налога Одсека ВИШЕР на друштвеним мрежама (Facebook и Instagram)
 • на број телефона 011/2471099


© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099