УПИС 2024

УПИС 2024

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд
Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Упис - Мастер струковне студиje


БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ КОЈУ ПЛАЋАЈУ САМОФИНАСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ (у динарима)
Буџет* Самофинансирајући Укупно
Електротехничко инжењерство 3 65 68 175.000,00
Мултимедијално инжењерство 2 32 34 175.000,00
Рачунарско инжењерство 3 62 65 175.000,00
*Кандидати пријављени у првом/јунском уписном року неће моћи да конкуришу на буџетска места. Расподела буџетских места обавиће се при упису у другом/септембарском уписном року.
**Износ школарине за школску 2024/2025. годину за држављане РС и за стране држављане је одређен одлуком Савета АТУСС-а бр. 1752 од 20.05.2024. године.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину мастер струковних студија у АТУСС може се уписати лице:

 • 1. које је завршило одговарајуће студије првог степена, обима од најмање 180 ЕСПБ бодова,
 • 2. које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по законома који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању,

Од кандидата који су стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова завршавањем студија на акредитованом студијском програму на другој високошколској установи у Републици Србији или на недовољно сродном студијском програму, може се захтевати полагање одређених допунских, односно диференцијалних испита као додатни услов за упис на одређени студијски програм мастер струковних студија АТУСС.

Кандидати који су завршили студије на акредитованој (према прописима државе у којој се налази високошколска установа на којој су студије завршене) високошколској установи у иностранству, могу се уписати на мастер струковне студије у АТУСС, под истим условима као држављани Републике Србије, уколико познају српски језик (на коме се мастер студије реализују у АТУСС), ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова. Приликом пријаве на Конкурс, поред осталих потребних докумената, ови кандидати прилажу и следеће документе:

 • решење, односно документ о нострификацији стране високошколске исправе и оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена), уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца – оригинале или оверене копије на увид и неоверене фотокопије,
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института) - оригинал или оверену фотокопију на увид и неоверену фотокопију,
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2024/2025. годину.


РОКОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И УПИС У ПРВОМ (ЈУНСКОМ) УПИСНОМ РОКУ

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Р.бр Поступак Датуми Време
1. Подношење пријава на Конкурс 26.06 – 28.06.,01.07 - 04.07. 2024. 09:00h - 17:00h
2. Објављивање Привремене ранг листе на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине трајања претходних студија и стручне области, односно завршеног студијског програма 05.07.2024. 12:00h
3. Подношење приговора Комисији за упис на Привремену ранг листу* 08.07.2024 10:00h - 12:00h
4. Објављивање одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 08.07.2024. 12:00h - 13:00h
5. Подношење жалби председнику Академије против одлука Комисије за упис по поднетим приговорима 09.07.2024. 13:00h - 14:00h
6. Објављивање Коначне ранг листе 09.07.2024. 16:00h
7. Упис примљених кандидата 10.07 - 12.07.2024. 10:00h – 17:00h


ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Р.бр Документ
1. Попуњен и потписан пријавни лист
2. Лична карта
3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид и неоверена фотокопија)***
4. Уверење о држављанству (оригинал на увид и неоверена фотокопија)***
5. Страни држављани пасош и копију прве стране пасоша
6. Диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена (оригинал на увид и неоверена фотокопија)
7. Доказ о уплати надокнаде за пријаву на конкурс за упис мастер струковних студија / трошкова уписа мастер струковних студија ****
***Кандидат има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно приликом уписа на мастер струковне студије (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), или да АТУСС овласти да те податке прибави службеним путем. Ако се кандидат који је држављанин Републике Србије определи да за то овласти АТУСС, АТУСС ће самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис на мастер студије и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених приликом конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти АТУСС да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат који је страни држављанин или кандидат у погледу кога АТУСС нема могућности да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом уписа.
****Нема надокнаде

Поред горе набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили претходни ниво студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа, подносе следећа документа:

 • решење о нострификацији стране високошколске исправе (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз 6 њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института) (оригинал на увид и неоверена фотокопија);
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2023/2024. годину (оригинал на увид и неоверена фотокопија).


Напомене:

 • АТУСС задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета, уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма на којима је кандидат завршио претходни ниво студија и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис на мастер струковне студије у АТУСС, као и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у АТУСС.
 • Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.
 • Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко (редовне или електронске) поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете.


РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС

Упис кадидата се врши са Коначне ранг листе. Коначне ранг листе на основу којих се врши упис кандидата сачињавају се појединачно за сваки Одсек АТУСС. Одсек сачињава коначне ранг листе за упис на појединачни акредитовани студијски програм који се реализује на том Одсеку или коначну ранг листу за упис на све акредитоване студијске програме на том Одсеку. Право уписа на мастер струковне студије стиче кандидат који испуњава услове предвиђене општим актима АТУСС и овим Конкурсом и који се рангира у оквиру квота за упис на одређеном студијском програму.

Коначна ранг листа кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене коју је кандидат постигао на основним студијама, дужине трајања претходног студирања и стручне области, односно звршеног студијског програма. Уколико након примене основних критеријума за рангирање, два или више кандидата на привременој ранг листи за упис имају идентичан пласман, предност за упис на мастер струковне студије има кандидат који је основне студије завршио у краћем року (датум дипломирања).

Формула на основу које се одређује редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер струковне студије на Академији је следећа:

B = K • Po • G + Bp • 0.5


 • B – укупан број бодова на основу којих се врши рангирање кандидата;
 • Po – просечна оцена кандидата на основним студиијама;
 • К – коефицијент компатибилности студијских програма:
  • 1.5 – кандидати који су завршили одговарајући СП у оквиру Академије;
  • 1.3 – кандидат који је завршио основне студије у пољу у ком се налазе мастер студије на које се уписује;
  • 1,0 – за све остале кандидате;
 • G – коефицијент дужине студирања (износи 5.0 за кандидата који је основне студије завршио у року - студирао три године без прелазака са других високошколских установа (без статуса мировања), умањује се за 0.5 за сваку годину продужетка студирања);
 • Bp – број освојених бодова на пријемном испиту (максимално 100).


На студијском програму на ком не постоји пријемни испит сви кандидати имају стартних 50 бодова, уместо дела у формули Bp 0,5.

Губитак права на упис - ако се кандидат, који је остварио право на упис према критеријумима из овог Конкурса не упише у року одређеном у одељку 3) овог Конкурса, уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према редоследу на Коначној ранг листи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Р.бр Документ
1. Оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена
2. Извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави
3. Уверење о држављанству за кандидате
4. Два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
5. Празан индекс са холограмском налепницом
6. Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)
7. за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине. Школарина се уплаћује на рачун АТУСС број 840-2119666-62.  У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма који се уписује. Налог за уплату прве рате школарине (са уписаним подацима о жиро рачуну и позиву на број сходно студијском програму на који се кандидат уписује) кандидат може преузети у Скриптарници Одсека ВИШЕР, уз остала документа потребна за упис, након прозивке и резервације места за упис.
Школарина се може уплатити:
 • одједном у целокупном износу приликом уписа,       или
 • тако што се при упису уплати прва рата школарине у износу од најмање 35.000,00 (тридесетпет хиљада) динара, док се преостали износ школарине може платити у највише десет месечних рата. Рате се уплаћују најкасније до 15. у месецу, почевши од октобра месеца 2024. године, а закључно са јулом месецом 2025. године.
У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма на који се кандидат уписује, и то:
Студијски програм Позив на број
Електротехничко инжењерство 1-31-24
Мултимедијално инжењерство 1-32-24
Рачунарско инжењерство 1-33-24

Напомене:

 • Индекс и обрасци ШВ - 20 могу се купити у скриптарници Одсека ВИШЕР.
Више информација o АТУСС, Одсеку ВИШЕР и основним струковним студијама можете добити: ·    
 • на сајту ВИШЕР www.viser.edu.rs
 • путем електронске поште office@viser.edu.rs
 • путем званичних налога Одсека ВИШЕР на друштвеним мрежама (Facebook и Instagram)
 • на број телефона 011/2471-099
8. доказ о уплати надокнаде за СКАССС (Студентска конференција академија струковних студија Србије)*
*Надокнада за СКАССС износи 100,00 (сто) динара, доказ о иплати је обавезан за све студeнте (буџетске и самофинансирајуће)

ПРИМЕР ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ ЗА СКАССС

© 2024 School of Electrical and Computer Engineering, Belgrade
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099