Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2019

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис - Мастер струковне студиje

Ради попуњавања слободних места за упис, која су преостала након уписа кандидата у првом (јунском) и другом (септембарском) уписном року, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује Конкурс за упис укупно 20 студента у прву годину мастер струковних студија за школску 2019/2020. годину за ДОПУНСКИ уписни рок и то за упис на акредитоване студијске програме:

 1. Електротехничко инжењерство
 2. Мултимедијално инжењерство
 3. Рачунарско инжењерство

Студије на свим студијским програмима мастер струковних студија у Школи трају укупно две године (четири семестра). Студијски програми мастер струковних студија у Школи садрже обавезне и изборне предмете. Завршавањем мастер струковних студија у Школи стиче укупно 120 ЕСПБ бодова (60 ЕСПБ бодова по години мастер струковних студија) и високо образовање другог степена на струковним студијама. Завршавањем мастер струковних студија (уз претходно завршене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова) стиче се ниво квалификација 7.1 С према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018). На студијским програмима мастер струковних студија Школе не постоје одобрена места за упис студената чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, па се кандидати могу уписати искључиво у статусу самофинансирајућег студента.

Рокови за конкурисање и упис на мастер струковне студије у допунском уписном року

 • Подношење пријава на Конкурс – од 08. октобра 2019. године до 31. октобра 2019. године, радним данима, на шалтерима Службе за студентска и наставна питања у њихово редовно радно време.
 • Прелиминарна ранг листа на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија – 31. октобра 2019. до 19:00 часова.
 • Приговори на прелиминарну ранг листу формирану на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија – 01. новембра 2019. године од 09:00 до 14:00 часова. Приговори се подносе у писаној форми, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници Школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих проговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 19. Уколико је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору сматраће се непотпуним и неће бити разматрани.
 • Жалбе на првостепене одлуке Комисије за упис по поднетим приговорима –  01. новембра 2019. године од 14:00 до 15:00 часова.
 • Решења по поднетим приговорима и жалбама на првостепене одлуке по поднетим приговорима -   01. новембра 2019. године до 17:00 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе -  01. новембра 2019. године до 18:00 часова.
 • Упис примљених кандидата – 04. и 05. новембра 2019. године на шалтерима Службе за студентска и наставна питања, у њихово редовно радно време.

Услови за упис на мастер струковне студије (ко и под којим условима може да се упише на мастер струковне студије)

У прву годину мастер струковних студија у Школи могу се уписати:

 1. Кандидати који су претходно стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова завршавањем студија на акредитованим студијским програмима основних струковних студија који се реализују у Школи (ВИШЕР) и који су стекли одговарајући стручни назив према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива.
 2. Кандидати који су претходно стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова завршавањем студија на акредитованом студијском програму на другој високошколској установи у Републици Србији, под условом да је студијски програм на коме је кандидат завршио студије првог степена сродан, односно уколико се наставни план и програм по коме је кандидат студирао поклапа у довољној мери са одговарајућим наставним планом и програмом Школе. Процену о сродности, односно степену поклапања наставних планова и програма даје за то овлашћени орган Школе. Од ових кандидата, као додатни услов за упис на мастер струковне студије у Школи, може се захтевати полагање одређених допунских, односно диференцијалних испита, у складу са одлуком стручног органа Школе.
 3. Кандидати који су завршили студије на акредитованој (према прописима државе у којој се налази високошколска установа на којој су студије завршене) високошколској установи у иностранству, могу се уписати на мастер струковне студије у Школи, под истим условима као држављани Републике Србије, уколико познају српски језик (на коме се мастер студије реализују у Школи), ако су претходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова. Приликом пријаве на Конкурс, поред осталих потребних докумената које подносе сви кандидати, ови кандидати прилажу и посебне документе наведене у одељку I) тачка 3. Конкурса.

Документа потребна за конкурисање за упис на мастер струковне студије (за пријављивање на конкурс)

ВАЖНО: Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете путем (редовне или електронске) поште или на било који други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. 

Кандидат који је држављанин Републике Србије има право да се, попуњавањем одговарајуће изјаве, определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно приликом уписа на мастер струковне студије (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), или да Школу овласти да те податке прибави службеним путем. Ако се кандидат који је држављанин Републике Србије определи да за то овласти Школу, Школа ће самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, а који су потребни за упис на мастер студије (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) и у том случају кандидат не мора доносити извод из матичне књиге рођених приликом конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који не жели да овласти Школу да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, као и кандидат који је страни држављанин или кандидат у погледу кога Школа нема могућности да самостално прибави податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора донети извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом уписа.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс за упис на мастер струковне студије подносе следећа документа:

 1. пријавни лист (попуњен), образац изјаве о начину прибављања података о којима се води службена евиденција (попуњен) и образац изјаве о пристанку на обраду личних података у складу са законом (попуњен) (обрасци се налазе у скриптарници Школе),
 2. личну карту, а ако су страни држављани пасош,
 3. извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог
 4. уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог,
 5. оригиналне високошколске исправе (диплому и додатак дипломи) на увид и неоверене фотокопије истих (изузев кандидата који су основне струковне студије завршили у Школи/ВИШЕР и који, уместо дипломе и додатка дипломи, могу поднети на увид уверење о дипломирању и његову неоверену фотокопију).

Поред горе набројаних докумената, кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су претходни ниво студија завршили на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа, подносе и документа наведена у одељку I) тачка 3. Конкурса (решење о нострификацији стране високошколске исправе; оригиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца; доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института); доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2019/2020. годину) и то оригинале или оверене копије наведених докумената на увид и неоверене копије наведених докумената.

Напомене:

 • Школа задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета, уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма на којима је кандидат завршио претходни ниво студија и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис на мастер струковне студије у Школи, као и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у Школи.
 • Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.

Рангирање и упис примљених кандидата

Упис кадидата се врши са јединствене, Коначне ранг листе свих кандидата који испуњавају услове за упис на мастер струковне студија.

Право уписа на мастер струковне студије стиче кандидат који испуњава услове предвиђене релевантним општим актима Школе и Конкурсом за упис на мастер струковне студије и који се рангира у оквиру одобрених квота за упис на одређеном студијском програму.

Јединствена Коначна ранг листа кандидата за упис на мастер струковне студије сачињава се на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија. Уколико након примене основног критеријума за рангирање (просечна оцена остварена на претходном нивоу студија) више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг листи за упис на мастер струковне студије, предност за упис има кандидат који је завршио основне струковне студије у Школи (у ВИШЕР). Уколико након примене наведеног основног критеријума за рангирање више кандидата који су завршили основне струковне студије у ВИШЕР има идентичан пласман на јединственој коначној ранг листи за упис на мастер струковне студије, предност за упис има кандидат који је завршио основне студије у краћем року.

  Документа потребна за упис на мастер струковне студије 

  За упис на мастер струковне студије је потребно приложити следећа документа:
  1. Кандидати који су завршили основне струковне студије у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу поднети копију дипломе или уверења о дипломирању (фотокопија не мора бити оверена) ;
  2. Кандидати који су завршили студије на другим високошколским установама у Републици Србији подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем степену основних студија (Школа не прихвата да преузме оригинал дипломе);
  3. Кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили први степен студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа ради наставка образовања, приликом уписа подносе и: А) оверену копију документа (решења) о нострификацији стране високошколске исправе, Б) оверену копију стране високошколске исправе (дипломе) уз њен превод оверен од овлашћеног преводиоца, В)  доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене организације или института), Г)  доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2019/2020. годину.
  4. Попуњен образац ШВ - 20 за школску 2019/2020. годину (може се купити у скриптарници Школе).
  5. Празан индекс са холограмском налепницом (може се купити у скриптарници Школе).
  6. Две истоветне фотографије за индекс формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм.
  7. Доказ о уплати школарине за школску 2019/2020. годину, или прве рате школарине за школску 2019./2020. годину у износу од најмање 35.000,00 (тридесетипетхиљада) динара. Школарина се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду број 840-1991666-39. У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма на који се кандидат уписује, и то:

  Назив студијског програма Позив на број
  Електротехничко инжењерство 31-19
  Мултимедијално инжењерство 32-19
  Рачунарско инжењерство 33-19


  Школарина за школску 2019/2020. годину износи 175.000,00 (стоседамдесетпет хиљада) динара.

  Школарина за школску 2019/2020. годину се може уплатити:

  • одједном у целокупном износу од 175.000,00 (стоседамдесетпет хиљада) динара приликом уписа, или
  • тако што се при упису уплати прва рата школарине у износу од најмање 35.000,00 (тридесет и пет хиљада) динара, док се преостали износ школарине може уплатити у највише 10 једнаких месечних рата. Рате школарине за школску 2019/2020. годину се уплаћују најкасније до 15. у месецу, закључно са јулом месецом 2020. године.
  Напомене:
  • Индекс и образац ШВ - 20 могу се купити у скриптарници Школе.
  • Школа задржава право да од кандидата који се пријаве на Конкурс захтева додатна документа (листу положених испита, наставне планове, опис положених предмета и слично), уколико је то неопходно ради утврђивања испуњености услова или постојања могућности за упис и евентуалних додатних услова које кандидат мора да испуни да би се могао уписати на мастер струковне студије у Школи. 
  • Неоверене фотокопије докумената се не враћају кандидату.
  Више информација о Школи и мастер струковним студијама можете добити путем електронске поште upis@viser.edu.rs или на број телефона 011/2471-099

  © 2019 School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies, Belgrade
  Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099