УПИС 2020

УПИС 2020

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис - Основне струковне студије

Ради попуњавања слободних места за упис у прву годину основних струковних студија, која су преостала након уписа кандидата у првом (јунском) уписном року, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује Конкурс за упис укупно 70 студената у прву годину основних струковних студија за школску 2019/2020. годину за други (септембарски) уписни рок и то:

 1. 66 самофинансирајућих студената, који ће се уписати на слободна места преостала након уписа кандидата у првом уписном року 2019. године;
 2. једног студента који је лице са инвалидитетом, који се може уписати на терет буџета Републике Србије, на једно преостало место за упис кандидата применом Програмa афирмативне мере уписа кандидата који су лица са инвалидитетом, који можете погледати ОВДЕ >>>;
 3. једног студента који је припадник ромске националне мањине (ромске националности), који се може уписати на терет буџета Републике Србије, на једно преостало место за упис кандидата применом Програмом афирмативне мере уписа кандидата који су ромске националности, који можете погледати ОВДЕ >>>;
 4. два кандидата који су држављани Републике Србије, а који су у школској 2018/2019. години завршили средњу школу у иностранству, односно који су у школској 2018/2019. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији.
Школарина за школску 2019/2020. годину на свим студијским програмима основних струковних студија који се реализују у Школи, изузев студијског програма Еколошки инжењеринг, износи 125.000,00 динара.

Школарина за школску 2019/2020. годину на студијском програму основних струковних Еколошки инжењеринг износи 80.000,00 динара.

Рокови за конкурисање и упис у другом (септембарском) уписном року

 • Подношење пријава на Конкурс30. августа 2019. године и 02. и 03. септембра 2019. године, од 9.00 до 17.00 часова.

 • Прелиминарна листа пријављених кандидата формирана на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита – 03. септембра 2019. године до 19 часова.

 • Пријемни испит – 04. септембра 2019. године, у 10.00 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен у складу са претходном тачком.
 • Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама – 04. септембра 2019. године, до 13.00 часова.

 • Подношење приговора Комисији за упис на Прелиминарну листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама) - 04. септембра 2019. године, од 13.00 до 14.00 часова. Приговори се подносе искључиво у писаној форми и непосредно, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници Школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (једне хиљаде) динара на име депозита за поступање по приговору, а у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Детаљне услове и процедуру за подношење приговора на Прелиминарну листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама)погледајте у одељку 2. тачка 5. Конкурса.

 • Објављивање решења Комисије за упис по поднетим приговорима – 04. септембра 2019. године до 14.30 часова.

 • Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим приговорима – 04. септембра 2019. године од 14.30 до 15.00 часова. Решења директора Школе по жалби поднетој против решења Комисије за упис је коначно.

 • Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) – 04. септембра 2019. године до 15.30 часова.

 • Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту – 04. септембра 2019. године од 15.30 до 16.30 часова. Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). Сматраће се недопуштеним и биће одбачени сви други приговори, односно приговори поднети у овој фази из било ког другог разлога, осим из разлога разликовања података садржаних у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). Детаљне услове и процедуру за подношење приговора на Прелиминарну листу кандидата формирану на основу успеха у средњој школи и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама)погледајте у одељку 2. тачка 9. Конкурса.

 • Објављивање Коначне ранг листе04. септембра 2019. године до 17.30 часова.

 • Упис примљених кандидата - 05, 06, 09. и 10. септембра 2019. године. 


Услови уписа (ко и под којим условима може да се упише на основне струковне студије)


У прву годину основних струковних студија у Школи могу се уписати:

 • Држављани Републике Србије који су у Републици Србији завршили средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању и који се рангирају у оквиру броја студената који се могу уписати на одређени студијски програм.

 • Држављани Републике Србије који средњу школу, која је изједначена са средњом школом у трогодишњем или четворогодишњем трајању завршеном у Републици Србији, у школској 2018/2019. години заврше у иностранству, као и држављани Републике Србије који у школској 2018/2019. години страну средњошколску исправу стекну завршавањем акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији (даље: имаоци стране средњошколске исправе), могу да се упишу на основне струковне студије у Школи, под условом да им се (од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) призна страна средњошколска исправа и ако се рангирају у оквиру броја студената који се могу уписати на одређени студијски програм. Посебне услове под којима ће се вршити упис на основне струковне студије кандидата који су имаоци стране средњошколске исправе можете пронаћи у одељку 1. тачка 2. Конкурса.

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, уколико су им нострификована страна средњошколска документа, уписују се у прву годину основних струковних студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујићи и право на упис у статусу студента чије се школовање финансира из буџета. Суседним земљама се сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија (раније БЈР Македонија), Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. У погледу поступка нострификације средњошколских докумената стечених у иностранству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи све што је наведено (одељку 1. тачка 2.  Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују та документа.

 • Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (у погледу претходног образовања и у погледу обавезе полагања пријемног испита) и под условом да познају српски језик у мери потребној за праћење наставе. Уколико су страну средњошколску исправу стекли у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и документа наведена у одељку 1. тачка 4. Конкурса.

 • Кандидати који немају јавну исправу о стеченом средњем образовању одговарајућег степена (уништена, изгубљена, нестала исправа/евиденција/архивска грађа), уместо те јавне исправе, приликом пријаве на Конкурс подносе решење о утврђивању стеченог средњег образовања, донето од стране надлежног суда у ванпарничном поступку (чл. 85. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању "Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон).

 • Општи услов за упис на студије у Школи, који важи за све кандидате, јесте да кандидат познаје српски језик у мери потребој за праћење наставе.

Документа потребна за конкурисање (за пријављивање на конкурс)


ВАЖНО: Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на било који други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. Приликом пријаве на конкурс, кандидату ће бити издата потврда са регистрационим бројем кандидата – РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ, који је једини доказ да се кандидат пријавио на Конкурс. КАНДИДАТ ЈЕ ДУЖАН ДА РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТИЋ ДОНЕСЕ НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И БЕЗ ЊЕГА НЕЋЕ МОЋИ ДА ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.


Кандидат има право да се (попуњавањем одговарајуће изјаве) определи да сам прибави документе који садрже податке о којима се води службена евиденција, а који се прилажу приликом пријаве на конкурс, односно приликом уписа (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), или да Школу овласти да те податке прибави службеним путем. Кандидат који је држављанин Републике Србије може да се определи да овласти Школу да Школа самостално прибави податке из извода из матичне књиге рођених / уверења о држављанству, а који су потребни за конкурисање и упис кандидата и у том случају кандидат не мора доносити те документе приликом конкурисања и уписа. Кандидат који је држављанин Републике Србије, а који жели да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција (извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), као и кандидат у погледу кога Школа нема могућности да самостално прибавити податке из докумената о којима се води службена евиденција, мора приложити извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству приликом уписа.
Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:


 1. Пријавни лист (попуњен), образац Изјаве о начину прибављања података о којима се води службена евиденција (попуњен) и образац Изјаве о пристанку на обраду личних података (попуњен) у складу са законом (обрасци се налазе у скриптарници Школе), 

 2. личну карту, а страни држављани пасош,

 3. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих докумената) на увид и неоверене фотокопије истих,

 4. оригиналну диплому средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска исправа, ако је кандидат ималац такве исправе) на увид и неоверену фотокопију, односно, уколико је кандидат полагао матурски или завршни испит, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту на увид и неоверену фотокопију истих,

 5. извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог.

 6. уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије - ако се кандидат одлучи да га сам прибави - оригинал на увид и неоверену фотокопију истог

 7. доказ о уплати 7.000,00 (седам хиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 19 (примерак уплатнице може се наћи у скриптарници Школе).

Посебна документа која, уз горе набројана документа, подносе поједине категорије кандидата:
 • Имаоци стране средњошколске исправе (без обзира да ли су држављани Републике Србије или страни држављани), подносе и документа поменута у одељку 1. тачка 2. Конкурса и то, у зависности од околности конкретног случаја у коме се каднидат налази: А) решење о нострификацији стране средњошколске исправе, или Б) потврду надлежног органа да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе, или В) потврду средње школе да су положили све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (IBDP).
 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља (одељак 1. тачка 3. Конкурса) подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву, која се може преузети ОВДЕ>>>.
 • Кандидати који су страни држављани подносе и посебна документа набројана у одељку 1. тачка 4. Конкурса.
 • Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то: А) решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или Б) решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или В) мишљење Интерресорне комисије и/или Г) препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/ Удружења студената са хендикепом. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање. Особе са хендикепом, у складу са објективним могућностима Школе, могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење Школи достави најкасније 20 дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично у Правној служби Школе или путем електронске поште upis@viser.edu.rs.
 • Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине и то: А) попуњену и потписану Изјаву да су припадници ромске националне мањине, која се може преузети ОВДЕ>>> и B) оригиналну, оверену и од стране овлашћеног лица потписану препоруку Националног савета ромске националне мањине, чији се образац може преузети ОВДЕ>>>.

Пријемни испит, бодовање на пријемном испиту и успеха постигнутог у средњој школи


Коначна ранг листа на основу које се врши упис кандидата, сачињава се на основу броја бодова стечених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова по оба критеријума, и то:


1) по основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова.


а) За кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању успех постигнут у средњој школи (БСШ) се бодује као збир просечних оцена (ПО) постигнутих у I, II, III и IV разреду средње школе (р.с.ш.), помножених са 2:


БСШ = (ПО I р.с.ш + ПО II р.с.ш + ПО III р.с.ш + ПО IV р.с.ш)*2

б) За кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању успех постигнут у средњој школи (БСШ) се бодује као збир просечних оцена (ПО) постигнутих у I и II разреду средње школе (р.с.ш.) помножених са 2 и просечне оцене постигнуте у трећој години средње школе помножене са четири:


БСШ = ((ПО I р.с.ш + ПО II р.с.ш)*2 + ПО III р.с.ш *4))


2) успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.


Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то:
 • 10 задатака из математике и • 10 питања из основа информационо-комуникационих технологија.Сваки тачан одговор на пријемном испиту доноси 3 (три) поена, сваки одговор “не знам” доноси 0 (нула) поена, а сваки нетачан одговор доноси -1 (минус један) поен. Уколико кандидат на пријемном испиту нема ниједан тачан одговор (не оствари ниједан позитиван поен), а има нетачне одговоре (оствари негативне поене), таквом кандидату ће се рачунати да је остварио 0 (нула) бодова на пријемном испиту (кандидат не може остварити мање од нула бодова на пријемном испиту).Кандидатима који су током школовања у средњој школи освојили једно од прва три места на релевантном републичком такмичењу у чијем организовању учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл., које се налази у Календару такмичења) или на међународном такмичењу, такав успех на такмичењу може се признати као 60 бодова на пријемном испиту, без полагања пријемног испита. Одлуку о признавању успеха постигнутог на горе поменутим такмичењима током школовања у средњој школи за бодове на пријемном испиту, доноси Комисија за упис. Уколико успех постигнут на горе поменутим такмичењима током школовања у средњој школи буде кандидату признат за бодове на пријемном испиту, тај кандидат не плаћа накнаду за полагање пријемног испита и не полаже пријемни испит.


ВАЖНО: Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и регистрациони листић. Кандидати су дужни да на пријемном испиту поштују правила полагања пријемног испита, са којима ће бити детаљно упознати од стране дежурних лица. Непоштовање правила о полагању пријемног испита повлачи дисквалификацију и забрану уписа у Школу, без обзира на број претходно остварених бодова.
Рангирање и упис примљених кандидата


Упис кадидата се врши са јединствене, Коначне ранг листе свих кандидата који су полагали пријемни испит.


Кандидат може бити уписан у прву годину основних струковних студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије ако кумулативно испуњава следеће услове:


 • кандидат је држављанин Републике Србије, или припадник српске националне мањине из (у одељку 1. тачка 3. Конкурса набројаних) суседних земаља или уколико је држављанин државе чији се држављани, према закљученом међудржавном споразуму, могу финансирати из буџета Републике Србије,

 • кандидат није био уписан или није тренутно уписан на основним студијама као студент чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;

 • кандидату његов пласман на јединственој коначној ранг листи омогућава да се упише до попуњавања квоте одређене за упис кандидата на терет буџета Републике Србије на одређеном студијском програму, 

 • кандидат је, на основу успеха у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, остварио најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан у прву годину основних струковних студија у статусу студента који се сам финансира ако му његов пласман на коначној ранг листи омогућава да се упише у оквиру утврђених уписних квота за сваки поједини студијски програм.Изузетно, рангирање и упис кандидата који конкуришу и испуњавају услове за упис применом једног од Програма афирмативних мера, као и кандидата који конкуришу за упис на два посебно опредељена буџетска места за упис држављана Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе стечене у школској 2018/2019. години, обавиће се у складу са напред наведеним општим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и на посебним ранг листама за упис кандидата у оквиру посебних буџетских квота, опредељених за упис кандидата тих категорија. Кандидати који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера, као и кандидати који конкуришу за упис на два посебно опредељена буџетска места за упис држављана Републике Србије који су имаоци стране средњошколске исправе стечене у школској 2018/2019. години, такође у обавези да полажу пријемни испит. Након полагања пријемног испита, кандидати који испуне потребне услове за упис у оквиру посебних буџетских квота опредељених за упис кандидата тих категорија, рангирају се и на посебним и на јединственој коначној ранг листи свих кандидата који су полагали пријемни испит, и то:


 • примарно се рангирају на посебним ранг листама за упис у оквиру посебних буџетских квота опредељених за упис кандидата тих категорија, до попуне тих посебно одобрених буџетских места;
 • секундарно се рангирају и на јединственој коначној ранг листи свих пријављених кандидата који су радили пријемни испит. Након попуне посебно одобрених буџетских места, кандидат који је рангиран на посебној ранг листи за упис у оквиру посебних буџетских квота опредељених за упис кандидата тих категорија, а није успео да се упише у оквиру посебно одобрених буџетских места, на студије се може уписати према свом пласману на јединственој коначној ранг листи свих кандидата који су радили пријемни испит.

Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, предност за упис има кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе. Уколико се и након примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис има кандидат који је остварио бољу оцену из предмета Математика, превасходно у четвртом, затим трећем, затим другом и на крају у првом разреду средње школе.


ВАЖНО – РАСПОРЕД УПИСА: Упозоравају се кандидати да је ИЗУЗЕТНО ВАЖНО да се придржавају ТЕРМИНА, односно РАСПОРЕДА УПИСА. Распоред уписа кандидата везан је за пласман кандидата на Коначној ранг листи, тако да се прозивка и упис вриши почевши од најбоље пласираног кандидата. Кандидати ће о терминима и распореду за упис бити обавештени писаним путем, приликом пријављивања на Конкурс. Ако кандидат који је остварио право на упис не присуступи прозивци за упис и ако се не упише у термину одређеном за упис према пласману тог кандидата на Коначној ранг листи, Школа ће уместо њега уписати следећег кандидата који је приступио, према редоследу на коначној ранг листи.


Документа потребна за упис

За упис је потребно приложити следећа документа:


 1. оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих докумената),

 2. оригинална диплома средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска исправа и решење о нострификацији те стране средњошколске исправе, ако је кандидат ималац такве исправе),

 3. оригиналан извод из матичне књиге рођених - ако се кандидат одлучи да га сам прибави. Извод из матичне књиге рођених није потребан ако кандидат, који је држављанин Републике Србије, жели да овласти Школу да податке из тог извода прибави службеним путем,
 4. оригинално уверење о држављанству - ако се кандидат одлучи да га сам прибави. Уверење о држављанству није потребно ако кандидат жели да овласти Школу да податке из тог уверења прибави службеним путем,

 5. један примерак ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику (може се купити у скриптарници Школе),

 6. празан индекс са холограмском налепницом (може се купити у скриптарници Школе).

 7. попуњен и потписан Уговор о студирању (добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници Школе)

 8. две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (у фотографској радњи тражити фотографисање за индекс)

 9. за студенте који се уписују као самофинансирајући студенти доказ о уплати школарине или прве рате школарине у износу од најмање 30.000,00 (тридесет хиљада) динара. Школарина се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39. У позив на број уписује се шифра која зависи од студијског програма који се уписује. Налог за уплату прве рате школарине (са уписаним подацима о жиро рачуну и позиву на број сходно студијском програму на који се кандидат уписује) кандидат може преузети у скриптарници школе, уз остала документа потребна за упис, након прозивке и резервације места за упис.

Школарина се може уплатити:
 • одједном у целокупном износу приликом уписа или
 • тако што се при упису уплати прва рата школарине у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара, док се преостали износ школарине може платити у највише десет једнаких месечних рата. Рате се уплаћују најкасније до 15. у месецу, почевши од октобра месеца 2019. године, а закључно са јулом месецом 2020. године.
© 2020 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099