УПИС 2020

УПИС 2020

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис - Ранг листе

Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2019/2020. годину

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду објављује коначну ранг листу кандидата који су конкурисали у септембарском уписном року за упис на МАСТЕР струковне студије за школску 2019/2020. годину формирану на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија.


Основне струковне студије

Редослед кандидата на ранг листи за упис у прву годину основних струковних студија се одређује на основу укупног броја бодова, остварених по основу успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту. На основу успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, кандидат може остварити највише 100 (стотину) бодова. 

По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 (четрдесет) бодова. За кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, број бодова по основу успеха постигнутог у средњој школи се одређује тако што се просечне оцене постигнуте у свакој години средње школе помноже са два, па се сви тако добијени производи саберу. За кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, број бодова по основу успеха постигнутог у средњој школи се одређује тако што се просечне оцене постигнуте у првој и другој години години средње школе помноже са два, док се просечна оцена постигнута у трећој години средње школе помножи са четири, па се сви тако добијени производи саберу.

По основу успеха, односно резултата који је кандидат остварио на пријемном испиту, кандидат може остварити највише 60 (шездесет) бодова, а најмање 0 (нула) бодова. Сваки тачан одговор на пријемном испиту доноси 3 (три) бода, одговор "не знам" доноси 0 (нула) бодова, а сваки нетачан одговор доноси -1 (минус један) бод.

Кандидатима који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања пријемног испита. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање пријемног испита.

Упис кадидата се врши са јединствене, коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандидата који испуњавају услове за упис применом једног од програма афирмативних мера.

Кандидати који су конкурисали и који испуњавају услове за упис применом једног од програма афирмативних мера, рангирају се и на посебним ранг листама за упис применом једног од програма афирмативних мера. Кандидати који су конкурисали за упис применом једног од програма афирмативних мера уписују се првенствено са посебне ранг листе за упис кандидата применом програма афирмативних мера, до попуне посебно опредељених места за упис таквих кандидата на терет буџета, сходно конкурсу за упис и правилима одговарајућег програма афирмативних мера. Након попуњавања посебно опредељених места за упис кандидата на терет буџета применом једног од програма афирмативних мера, кандидати који су конкурисали и који испуњавају услове за упис применом једног од програма афирмативних мера, а нису се пласирали за упис на посебно опредељена места за упис кандидата на терет буџета применом одговарајућег програма афирмативних мера, уписују се на студије према њиховом пласману на једниственој коначној ранг листи свих кандидата.

Кандидат може бити уписан у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, уколико му његов пласман на јединственој коначној ранг листи омогућава да се упише до попуњавања квоте одређене за упис кандидата на терет буџета на одређеном студијском програму, при чему је тај кандидат, на основу успеха у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико му његов пласман на коначној јединственој ранг листи омогућава да се упише до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената на одређеном студијском програму.   

Мастер струковне студије

За упис на мастер струковне студије, основно мерило за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи јесте успех (просечна оцена) постигнут на претходном нивоу студија, односно на основним студијама.

Уколико се за упис на мастер струковне студије организује пријемни испит или други вид провере знања, склоности и способности кандидата, мерило за утврђивање редоследа кандидата на јединственој ранг листи за упис на мастер струковне студије, поред успеха (просечне оцене) постигнутог на претходом нивоу студија, чини и број бодова остварених на пријемном испиту, односно остварен кроз други вид провере знања, склоности и способности.

© 2020 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099