Висока школа
електротехнике и рачунарства
струковних студија

УПИС 2018

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Упис 2018 - Ранг листе

Јединствена ранг листа на основу које се врши упис кандидата, сачињава се на основу броја бодова стечених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова по оба критеријума.

По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова. Општи успех се у средњој школи исказује на следећи начин:

  • за кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2;
  • за кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом и другом разреду помножен са 2 и просечне оцене у трећем разреду помножен са 4.

Кандидатима који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања пријемног испита. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање пријемног испита.

Упис кадидата се врши са јединствене, коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандидата који испуњавају услове за упис применом једног од Програма афирмативних мера, који се рангирају и на посебним ранг листама. Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, у оквиру одобрених квота за сваки студијски програм, а да при томе оствари најмање 51 бод. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико оствари најмање 30 бодова.  


© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099