Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Организација и управљање

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе. Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и Студентски парламент.

Орган управљања Школе је Савет. Савет броји укупно 17 чланова. Од тога, 11 чланова Савета су представници Школе, три члана Савета су представници студената и три члана Савета су представници оснивача, које именује Влада Републике Србије. Председник Савета се бира из реда чланова Савет - представника Школе. Савет ради на седницама и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Орган пословођења Школе је директор. Директор се бира из реда наставника који су у радном односу у Школи са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време. Директор Школе се бира на три године, са могућношћу једног поновног узастопног избора. Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Школе. Делокруг послова и овлашћења Директора Школе су дефинисани законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Највиши стручни орган Школе је Наставно-стручно веће. Надлежности Наставно-стручног већа дефинисане су законом, Статутом и другим општим актима Школе. Своје одлуке Наставно-стручно веће доноси већином гласова укупног броја чланова Наставно-стручног већа који присуствују седници, изузев када је Статутом Школе прописано другачије.

Студентски парламент је орган Школе успостављен ради остваривања права и заштите интереса студената, чија је делатност дефинисана законом, Статутом и другим општим актима Школе. Студентски парламент има 21 члана, чији мандат траје две године.Чланови Студентског парламента се бирају сваке друге године у априлу месецу, тајним и непосредним гласањем.


Директор Школе

др Вера Петровић, професор

кабинет 006

vera.petrovic@viser.edu.rs


Помоћник директора за наставу

др Саша Стојковић, професор

кабинет 003

sasa.stojkovic@viser.edu.rs


Помоћник директора за финансије и техничку подршку

др Славица Маринковић, професор

кабинет 205

slavica.marinkovic@viser.edu.rs


Руководиоци студијских програма:

  • др Ивана Милошевић, руководилац студијског програма Аудио и видео технологије и Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија;
  • мр Милија Џекулић, руководилац студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима и Мехатроника;
  • др Славица Маринковић, руководилац студијског програма Електроника и телекомуникације (основне и специјалистичке студије);
  • др Светлана Штрбац-Савић, руководилац студијског програма Електронско пословање;
  • др Александра Грујић, руководилац студијског програма Еколошки инжењеринг;
  • др Светлана Штрбац-Савић, руководилац студијског програма Информациони системи;
  • др Александра Грујић, руководилац студијског програма Нове енергетске технологије (основне и специјалистичке студије);
  • мр Јелена Митић, руководилац студијског програма Нове рачунарске технологије (основне и специјалистичке студије);
  • др Перица Штрбац, руководилац студијског програма Рачунарска техника и Сигурност информационо комуникационих система;
  • др Мирослав Лутовац, руководилац одсека за мастер студије (студијски програми Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство и Рачунарско инжењерство).


© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099