ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Вести Информатор
   
   
 


Конкурси за упис

Мастер струковне студија

   
   
   
 
 
УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ

 
 

Ради попуне преосталих слободних места, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује допунски конкурс за упис студента на струковне студије другог степена - мастер струковне студије, на студијске програме Електротехничко инжењерство, Мултимедијално инжењерство и Рачунарско инжењерство, за школску 2017/2018. годину.

Конкурсни термини у септембарском уписном року:

 • Пријављивање на Конкурс – од 05. до 23. октобра 2017. године , од 9.00 до 17.00 часова на шалтерима Службе за студентска и наставна питања.
 • Прелиминарна ранг листа на основу опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија – 24. октобар 2017. године, до 14.00 часова.
 • Приговори на привремену ранг листу - 24. октобра 2017. године, након објављивања прелиминарне ранг листе и 25. октобра 2017. године од 10 до 14.00 часова. Приговори се подносе у писаној форми, на прописаном обрасцу који се може преузети у скриптарници Школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору сматраће се непотпуним и неће бити разматрани.
 • Решења по поднетим приговорима и евентуалним жалбама на првостепене одлуке по поднетим приговорима – 25. октобар 2017. године до 15 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе  - 25. октобар 2017. године до 17 часова.
 • Упис примљених кандидата – од 26. и 27. октобра 2017. године, на шалтерима Службе за студентска и наставна питања

Детаљније о условима уписа - Конкурс за упис на мастер струковне студије

Документа потребна за упис на мастер струковне студије

 • Кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу поднети копију дипломе или уверења о дипломирању (фотокопија не мора бити оверена);
 • Кандидати који су завршили студије на другим високошколским установама подносе оригиналну диплому о завршеном одговарајућем степену студија или оверене фотокопије ових докумената
 • Кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили први степен студија  на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа подносе и документа наведена у одељку I, тачка 4. Конкурса за упис на мастер студије.
 • два обрасца ШВ - 20 за шк. 2017/18. годину
 • индекс
 • две истоветне фотографије за индекс и досије (3,5x4,5 cm)
 • доказ о уплати школарине, односно прве рате школарине у износу од најмање 35.000,00 (тридесетипетхиљада) динара на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39.

 У рубрику “позив на број” уписује се шифра у зависности од тога на који се студијски програм кандидат уписује:

Студијски програм

Позив на број

Електротехничко инжењерство

31-17

Мултимедијално инжењерство

32-17

Рачунарско инжењерство

33-17

Напомене:

 • Индекс и обрасци ШВ - 20 купују се у скриптарници Школе.
 • Наведени износ школарине се може уплатити:
 • одједном у целини, или
на рате, при чему се при упису плаћа прва рата у износу од најмање 35.000,00 (тридесетипетхиљада), а остатак се може уплатити на 10 месечних рата од по 14.000,00 (четрнаестхиљада) динара. Рата се уплаћује до 15-ог у месецу.
 
 
Званични сајт Школе