ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Вести Информатор
   
   
 


Конкурси за упис

Мастер струковне студија

   
   
   
 
 
УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ

 
 

Студије на свим студијским програмима мастер струковних студија трају две године (четири семестра). Студијски програми садрже обавезне и изборне предмете, чијим се успешним полагањем стиче укупно 120 ЕСПБ бодова. На студијским програмима мастер струковних студија не постоје буџетска места.

Уписне квоте и износи школарина по студијским програмима

Студијски програм Број самофинансирајућих
студената
Износ школарине коју
плаћају самофинансирајући студенти у динарима
Електротехничко инжењерство 34 175.000,00
Мултимедијално инжењерство 34 175.000,00
Рачунарско инжењерство 34 175.000,00

Конкурсни термини у септембарском уписном року:

 • Пријављивање на Конкурс – од 11. до 29. септембра 2017. године , од 9.00 до 17.00 часова на шалтерима Службе за студентска и наставна питања.
 • Прелиминарна ранг листа на основу опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија – 2. октобар 2017. године, до 14.00 часова.
 • Приговори на привремену ранг листу - 2. октобра 2017. године, након објављивања прелиминарне ранг листе и 3. октобра 2017. године од 10 до 14.00 часова. Приговори се подносе у писаној форми, на порписаном обрасцу који се може преузети у скриптарници Школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети без доказа о уплати депозита за поступање по приговору сматраће се непотпуним и неће бити разматрани.
 • Решења по поднетим приговорима и евентуалним жалбама на првостепене одлуке по поднетим приговорима – 3. октобар 2017. године до 15 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе  - 3. октобар 2017. године до 17 часова.
 • Упис примљених кандидата – од 4. до 6. октобра 2017. године, на шалтерима Службе за студентска и наставна питања
Документа потребна за пријављивања на Конкурс:
 • пријавни лист (преузима се у скриптарници Школе);
 • кандидати који су завршили основне струковне студије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија могу поднети на увид само диплому или уверење о завршеним основним струковним студијама и неоверене фотокопије једног од ова два документа;
 • кандидати који су завршили студије на другим високошколским установама подносе оригиналну диплому о завршеном одговарајућем степену студија и додатак дипломи на увид и неоверене фотокопије ових докумената;
 • оригинални извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију истог;
 • -кандидати (страни држављани и држављани Републике Србије) који су завршили претходни ниво студија  на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа подносе и документа наведена у одељку I, тачка 4. овог Конкурса – оригинале или оверене копије наведених докумената на увид и неоверене копије наведених докумената

Детаљније о условима уписа - Конкурс за мастер на специјалистичке студије

 
 
Званични сајт Школе