ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Информатор Вести
   
  Online тест
 

Обавештење о уписним квотама

   
   
   
   
 

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС студената у прву годину основних струковних студија у школској 2017/18. години

Информатор није замена за Конкурс за упис. Информатор је намењен оквирном упознавању кандидата са процедуром и планираним терминима уписа, док се не стекну неопходни услови за објављивање Конкурса за упис.

Школа задржава право измене података и информација наведених у овом Информатору, као и одређивање другачијих термина и процедура уписа, у случају да објективне околности захтевају такве измене. Уписне квоте по студијским програмима биће објављене у Конкурсу за упис.

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА УПИС У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ:

Подношење пријава на Конкурс - 21., 22. и 23. јун 2017. године, од 9.00 до 17.00 часова.

Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита - најкасније до 26. јуна 2017. године.

Пријемни испит - 28. јун 2017. године, у 10 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно објављен.

Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама29. јуна 2017. године, до 15.00 часова.

Подношење приговора Комисији за упис на прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и/или прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - 29. јуна 2017. године, након објављивања прелиминарне ранг листе на основу бодова остварених на пријемном испиту до 19.00 часова и 30. јуна 2017. године од 10.00 до 16.00 часова . Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на порписаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора. Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.

Објављивање решења Комисије за упис по поднетим приговорима 29. јуна 2017. године, након 19.00 часова, односно 30. јуна 2017. године, након 17.00 часова.

Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим приговорима – 1. јула 2017. године од 10.00 до 15.00 часова. Решења директора Школе по жалби поднетој против решења Комисије за упис је коначно.

Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) – 3. јула 2017. године у 10.00 часа.

Подношење приговора на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту – 3. јула 2017. године од 10.00 до 16.00 часова.

Кандидат може поднети приговор на тачност података у Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту само и искључиво ако се подаци садржани у тој ранг листи који се односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутог на пријемном испиту, разликују од података садржаних у раније објављеној Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама). Не сматра се дозвољеним основом за приговор на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту разлика између података садржаних у тој ранг листи и Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарној ранг листи на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама), ако је та разлика настала као последица прихватања приговора кандидата на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи, односно Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту (под шифрама) који је усвојен од стране Комисије за упис, односно директора школе.

Приговори се подносе у писаној форми, непосредно, на порписаном обрасцу који се може преузети у скриптарници школе, уз доказ о уплати 1.000,00 (хиљаду) динара на име депозита за поступање по приговору, у циљу спречавања подношења великог броја неоснованих приговора. Депозит се уплаћује на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39 уз позив на број 22 – 17.  Уколико се испостави да је приговор основан, депозит се враћа подносиоцу приговора. Уколико се испостави да приговор није основан, депозит се не враћа подносиоцу приговора.

Приговори поднети супротно описаној процедури (нпр. поштом или е-поштом) или без доказа о уплати депозита за поступање по приговору, сматраће се недопуштеним или непотпуним и неће бити разматрани.

Објављивање Коначне ранг листе 03. јула 2017. године до 19.00 часова.

Упис примљених кандидата - 05. , 06. и 07. јул 2017. године.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА КОНКУРИСАЊЕ:

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
- пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
- оригинална сведочанства 1., 2., 3. и 4. разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
- оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију,
- извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
- доказ о уплати (уплатницу) 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са позивом на број 22 - 17 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).

Посебна документа која, уз горе набројана документа, подносе поједине категорије кандидата:

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности српској националној мањини (писану изјаву, односно други доказ који буде захтеван Конкурсом за упис).

Кандидати који су страни држављани подносе документа наведена у одељку 1, тачка 4. овог Информатора.

Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом (решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или мишљење Интерресорне комисије и/или медицинску документацију, издату од стране надлежне здравствене институције на основу које се може закључити на који начи инвалидитет/здравствено стање кандидата утиче на исходе учења и свакодневно функционисање, односно други доказ који буде захтеван Конкурсом за упис).

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин пригођен њиховим могућностима,  односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Школе. Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење доставити приликом пријавена Конкурс. Особе са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити лично у Правној служби школе или путем електронске поште upis@viser.edu.rs.

Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, у складу са правилима тог Програма, подносе и документа којима доказују испуњеност услова за упис применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине (изјаву у писаној форми да су ромске националности, препоруку Националног савета ромске националне мањине, потврду Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице, односно други доказ који буде захтеван Конкурсом за упис).

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, БОДОВАЊЕ ЗАДАТАКА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ, УПИС КАНДУДАТА

Јединствена ранг листа на основу које се врши упис кандидата, сачињава се на основу броја бодова стечених по основу успеха из средње школе и броја бодова остварених на пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова по оба критеријума.

  • По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова. Општи успех се у средњој школи исказује на следећи начин:
    • за кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2;
    • за кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, као збир просечних оцена у првом и другом разреду помножен са 2 и просечне оцене у трећем разреду помножен са 4.
  • Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то:

- 10 задатака из математике и
- 10 питања из основа информационо комуникационих технологија.

  • Кандидатима који су током школовања у средњој школи освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење, а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања пријемног испита. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање пријемног испита.

Упис кадидата се врши са јединствене, коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се рангирају и на посебним ранг листама. Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, у оквиру одобрених квота за сваки студијски програм, а да при томе оствари најмање 51 бод. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико оствари најмање 30 бодова.

Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, предност за упис има кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе. Уколико се и након примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис има кандидат који је остварио бољу оцену из предмета Математика, превасходно у четвртом, затим трећем, затим другом и на крају у првом разреду средње школе.

Изузетно, рангирање и упис кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру једног од Програма афирмативних мера уписа, обавиће се у складу са горе наведеним општим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и у складу са посебним правилима Програма афирмативних мера и у оквиру уписних квота опредељених за упис кандидата применом Програма афирмативних мера. Кандидати који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа су такође у обавези да полажу пријемни испит. Након полагања пријемног испита, кандидати који су се изјаснили за упис коришћењем Програма афирмативне мере, рангирају се и на посебној ранг листи за упис тих кандидата, са које школа уписује на терет буџета Републике Србије број кандидата одређен Одлуком Владе Републике Србије за упис на терет буџета применом одређеног Програма афирмативне мере уписа. Кандидати који се определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа, а који се не рангирају у оквиру квота за упис на терет буџета применом Програма афирмативних мера уписа, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места, односно на јединствeној ранг листи.

Губитак права на упис - ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у року одређеном у Конкурсу за упис, школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.

Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште или на други посредан начин неће се разматрати и сматраће се да нису поднете. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

Више информација о школи, студијским програмима и упису можете добити: